Việt Nam: Tin tức & Góc nhìn

Các chuyên gia

Victoria Kwakwa

Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Sandeep Mahajan

Chuyên gia Kinh tế trưởng