Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Infographic

Theo dòng thời gian: Quan hệ đối tác giữa TP. Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới

26 Tháng 5 Năm 2016


Image