Việt Nam
VÀI NÉT VỀ QUỐC GIA


DỰ ÁN
Image
Hơn 43.000 hộ dân ở miền Trung Việt Nam đã được tiếp cận với các khoản vay lãi suất thấp và hỗ trợ kỹ thuật để trồng hơn 76.500 héc ta rừng trong một dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ.
Xem tất cả các dự án »

BÁO CÁO
Image
Việt Nam cần tăng cường ứng phó biến đổi khí hậu thông qua lồng ghép đầu tư chiến lược vào quá trình lập dự toán ngân sách.
Xem toàn bộ nghiên cứu »

CÁC KHOẢN VAY

Việt Nam: Các khoản cam kết theo năm tài khóa (đơn vị: triệu đô la)*

*Các khoản tín dụng bao gồm các cam kết IBRD và IDA

DỮ LIỆU VỀ QUỐC GIA
Dữ liệu từ NGÂN HÀNG THẾ GIỚI


SƠ ĐỒ DỰ ÁN

Các chuyên gia

Victoria Kwakwa

Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Sandeep Mahajan

Chuyên gia Kinh tế trưởng
Xem tất cả các chuyên gia »


KHO ẢNH
Ảnh khác »

Chuyên đề