Liên hệ văn phòng quốc gia
Hà Nội, (84-4) 3934-6600

Tầng 8, Tòa nhà 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Việt Nam.

vietnam@worldbank.org
Washington, +1 202-473-4709

1818 H Street NW, Washington, DC 20433

eastasiapacific@worldbank.org
Trang này bằng:
DỰ ÁN
BÁO CÁO
CÁC KHOẢN VAY
Việt Nam: Các khoản cam kết theo năm tài khóa (đơn vị: triệu đô la)*
*Các khoản tín dụng bao gồm các cam kết IBRD và IDA
DỮ LIỆU VỀ QUỐC GIA
Dữ liệu từ NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
SƠ ĐỒ DỰ ÁN
Các chuyên gia
Victoria Kwakwa
Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Sandeep Mahajan
Chuyên gia Kinh tế trưởng
KHO ẢNH
Chuyên đề
Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đang cùng thực hiện một nghiên cứu về con đường để Việt Nam có thể đạt được mục tiêu trở thành một quốc gia giàu có và hiện đại, mang lại sự thịnh vượng cho mọi người dân đến năm 2035.
Phát triển đô thị
Dự án Nâng cấp Đô thị Việt Nam đã cải tạo hơn 200 khu thu nhập thấp và các hạ tầng chính yếu liên quan, mang lại lợi ích cho 7,5 triệu người dân đô thị.
Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam là một diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao. Chủ đề của diễn đàn năm nay là “Cải cách thể chế kinh tế, tăng cường khả năng tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam”
Nghèo đói
Nông dân ở các tỉnh miền núi Việt Nam tham gia nhóm đồng sở thích, cùng nhau sản xuất và tăng thu nhập đáng kể.
Vietnam: Before and after World Bank-supported projects
Mô hình phát triển của Việt Nam giúp hàng triệu người thoát nghèo và cải thiện đời sống người dân. Một số kết quả đạt được nhờ các dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ