Liên hệ văn phòng quốc gia
Hà Nội, (84-4) 3934-6600

Tầng 8, Tòa nhà 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Việt Nam.

vietnam@worldbank.org
Washington, +1 202-473-4709

1818 H Street NW, Washington, DC 20433

eastasiapacific@worldbank.org
Trang này bằng:
DỰ ÁN
BÁO CÁO
CÁC KHOẢN VAY
Việt Nam: Các khoản cam kết theo năm tài khóa (đơn vị: triệu đô la)*
*Các khoản tín dụng bao gồm các cam kết IBRD và IDA
DỮ LIỆU VỀ QUỐC GIA
Dữ liệu từ NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
SƠ ĐỒ DỰ ÁN

Các chuyên gia
Victoria Kwakwa
Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Sandeep Mahajan
Chuyên gia Kinh tế trưởng
KHO ẢNH
Chuyên đề
Việt Nam cần có những bước đi kịp thời để đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, và mọi tầng lớp nhân dân đều phải tham gia vào công cuộc này.
chống tham nhũng
Chống tham nhũng
Nghiên cứu đưa ra bằng chứng về bản chất của tham nhũng, nhận diện yếu tố cản trở hoạt động chống tham nhũng và cung cấp thông tin phục vụ nỗ lực chống tham nhũng.
Diễn Đàn tạo điều kiện thảo luận chính sách giữa Chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ, khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội dân sự và các tác nhân phát triển khác nhằm tăng cường phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và cải thiện đời sống cho mọi người Việt Nam.
Nghèo đói
Nông dân ở các tỉnh miền núi Việt Nam tham gia nhóm đồng sở thích, cùng nhau sản xuất và tăng thu nhập đáng kể.
Vietnam: Before and after World Bank-supported projects
Mô hình phát triển của Việt Nam giúp hàng triệu người thoát nghèo và cải thiện đời sống người dân. Một số kết quả đạt được nhờ các dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ