Skip to Main Navigation

ฝ่ามรสุม: รายงานอัปเดตเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เมษายน 2022

Image

ปฏิรูปเพื่อการฟื้นฟู

สถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกไม่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน โดยภูมิภาคนี้มีการขยายตัว ทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วและมีอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าในหลายภูมิภาค อย่างไรก็ตามภูมิภาคนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่สามประการที่มีผลต่อการเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน อันได้แก่ โรคภัย การการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น และการบิดเบือนกลไกตลาดด้านนโยบาย รายงานอัพเดทเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกในตุลาคม 2022 ของธนาคารโลกชี้ให้เห็นว่าการเลือกใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าจะสามารถช่วยเหลือภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจให้สามารถจัดการกับปัญหาในปัจจุบันได้โดยไม่กระทบต่อเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาวค้นพบรายงาน:
มัลติมีเดีย

Image
click
วิดีโอ

Replay the global launch event*

*Edited recording

ประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ในรายงานอัปเดตเศรษฐกิจล่าสุด

การอัปเดตก่อนหน้านี้ มุ่งเน้นไปที่ประเด็นด้านนโยบายอื่นๆ หลายประการ รวมถึง:

(1) การฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19
(2) นโยบายการคลัง เพื่อการบรรเทาทุกข์ การฟื้นฟู และการเติบโต
(3) นโยบายด้านสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาดีกว่าเดิม
(4) การควบคุม ไวรัสโควิด-19 อย่างชาญฉลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านมาตรการแทรกแซงที่ไม่ใช่การรักษาด้วยยา เช่น การตรวจหาเชื้อ-การติดตาม-การคัดแยก
(5)  การศึกษาที่ชาญฉลาด เพื่อป้องกันการสูญเสียทุนมนุษย์ในระยะยาว โดยเฉพาะกับคนยากจน
(6) การคุ้มครองทางสังคม เพื่อช่วยให้ครัวเรือนสามารถบริโภคได้และแรงงานกลับคืนสู่ตลาดแรงงานเมื่อประเทศต่าง ๆ ฟื้นตัว
(7) สนับสนุนบริษัท เพื่อป้องกันการล้มละลายและการว่างงาน โดยไม่กีดกันการจัดสรรแรงงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเกินควร
(8) นโยบายการคลัง เพื่อสนับสนุนการบรรเทาทุกข์และการฟื้นตัวโดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน
(9) การปฏิรูปทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคบริการที่ยังคงได้รับการคุ้มครองอยู่ เช่น การเงิน การคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ป้องกันไม่ให้เกิดแรงกดดันเพื่อปกป้องภาคส่วนอื่น ๆ และเสริมสร้างความรู้และทักษะให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากโอกาสทางดิจิทัลซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีการระบาดใหญ่
(10) เป็นการสร้าง โอกาสให้กับบริษัท และ ทำให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างเท่าเทียมกัน และ
(11) นโยบายส่งเสริม การนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างแพร่งหลาย