Skip to Main Navigation

Шуургыг сөрөх нь: Зүүн Ази, Номхон далайн бүсийн эдийн засгийн тойм, 2022 оны 4-р cap

Image

Шуургыг сөрөх нь

Эдийн засгийн тэнгэрт гурван үүл бүрхлээ, үүнд: Украин дахь дайн, АНУ дахь хатуу мөнгөний бодлого, Хятад дахь бүтцийн өсөлтийн удаашрал хамаарч байна. Эдгээр цочролтой зэрэгцэн худалдаа, дижитал технологи болон ногоон үйлдвэрлэлийн өсөлтийн зарим боломжууд гарч ирж байна. Дэлхийн Банкнаас гаргадаг Зүүн Ази, Номхон далайн бүс нутгийн эдийн засгийн тайлангийн 2022 оны 4-р сарын дугаарт эрсдэлийг даван туулж, боломжуудыг ашиглахын тулд зоримог реформуудыг хийхийг зөвлөсөн байна.ТАЙЛАНГ ТАНИЛЦ:
Сүүлийн үеийн эдийн засгийн тойм тайлангуудад орсон КОВИД-19-тэй холбоотой бодлогын асуудлууд

Өмнөх тайлангуудад хэд хэдэн бодлогын шинж чанартай асуудлуудыг судалсан бөгөөд үүнд:

(1) КОВИД-19-ийн эсрэг вакцинжуулалт;

(2) хүндрэлийг даван туулах, эдийн засгийн сэргэлт болон өсөлтийн тэтгэх төсвийн бодлого;

(3) илүү сайн хөгжлийг бий болгох уур амьсгалын бодлого;

(4) КОВИД-19-ийг ухаалгаар хянах, үүн дотор нэн ялангуяа илрүүлэх - мөшгих - тусгаарлах зэрэг эмнэлзүйн бус аргаар КОВИД-19-ийг хяналтандаа байлгах;

(5) хүмүүн капиталыг урт хугацаанд алдахаас сэргийлж ухаалаг сургалтыг зохион байгуулах (ялангуяа эмзэг ядуу иргэдэд зориулсан);

(6) улс орнуудын эдийн засаг сэргэж, иргэд ажилдаа эргэн орохын хэрээр айл өрхүүдийн хэрэглээг жигдлэх нийгмийн хамгаалал;

(7) аж ахуйн нэгжүүдийг төлбөрийн чадамжгүй болох, ажилгүйдэл нэмэгдэхээс сэргийлж зохистой байдлаар дэмжлэг үзүүлэх;

(8) санхүүгийн тогтвортой байдлыг хадгалах байдлаар хүндрэлийг даван туулах, эдийн засгийн сэргэлтийг дэмжих санхүүгийн салбарын бодлогууд;

(9) аж ахуйн нэгжүүдийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, бусад салбаруудыг хамгаалах зорилгоор эрсдэлийг бууруулах болон цар тахлын нөлөөгөөр нэмэгдэж байгаа дижитал хөгжлийн шинэ боломжуудыг ашиглахын тулд өдийг хүртэл хамгаалалтанд байсан үйлчилгээний салбарууд болох санхүү, тээвэр, харилцаа холбоо зэрэг салбаруудад хийх худалдааны реформууд.