Skip to Main Navigation

Эдийн засгийн өсөлтийн бат бэх суурь: Зүүн Ази, Номхон далайн бүсийн эдийн засгийн шинэчилсэн төлөв, 2024 оны 4-р cap

Тайланд багтсан сэдвүүд:

Зүүн Ази, Номхон далайн бүс нутгийн ихэнх улс орнууд Номхон далайн бүсийн хэсэг улс орныг эс тооцвол дэлхийн бусад бүс нутгийн улс орнуудаас илүү хурдацтай хөгжиж байна гэж дүгнэж болох боловч эдийн засгийн өсөлтийн хурдац цар тахлын өмнөх үеийн хурдцыг гүйцээгүй хэвээр байна. Бүс нутгийн эдийн засгийн гол гол үзүүлэлтүүд, гүйцэтгэлийг дотоод болон гадаад орчинд өрнөж буй үйл явцууд тодорхойлж байгааг мөн тэмдэглэх нь зүйтэй.

Тайлангийн энэхүү хэсгийг унших:

Компьютер дээр | Гар утас дээр

Зүүн Ази, Номхон далайн бүс нутаг 2023 онд дэлхийн эдийн засгийн өсөлт удааширч санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл байдал тааламжтай бус болж ирсэн зэрэг нөхцөл байдлаас шалтгаалан нэлээдгүй сорил бэрхшээлтэй тулгарсан ч 2024 онд өсөлттэй байна төлөвтэй байна. Төсөөлж буй өсөлт нь хөгжиж буй болон шинээр хөгжиж буй орнуудын эдийн засгийн өсөлтөөс илүү хурдацтай байна гэж үзэж байгаа бөгөөд БНХАУ-ын эдийн засгийн өсөлт тэлэлт саарах таамгийг мөн дэвшүүлж байна. 

Тайлангийн энэхүү хэсгийг унших:

Компьютер дээр | Гар утас дээр

Нэлээд олон жилийн туршид Зүүн Ази, Номхон далайн бүс нутгийн  эдийн засаг  бусад хөгжиж буй болон шинээр хөгжиж буй дийлэнх улс орнуудынхаас илүү өндөр өсөлттэй байж ирсэн ч энэхүү өсөлтийг бүтээмж бус капиталын хуримтлал хангаж ирснийг тэмдэглэх нь зүйтэй.  Одоогийн байдлыг харвал хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулах чадамж сул, бүтээмж буурч байгаагаас  хөрөнгө оруулалт хийх сэдэл улам бүр буурч байгааг харж болохоор байна. Бүтээмжийн өсөлтийг голлож хангадаг нь хувийн хэвшлийн компаниуд байдаг. Бүтэмжийн өсөлтийн асуудал дэлхий даяар санаа зовохуйц асуудал болоод байгаа ч хөгжингүй орнуудын тэргүүлэгч компаниудын бүтээмж асар хурдтай өссөөр байна. Зүүн Ази, Номхон далайн бүс нутгийн хөгжиж буй орнуудын бүтээмж гэтэл их өөр дүр зурагтай буюу харьцангуй хоцрогдож буй компаниуд гүйцэх, сайжрах төлөвтэй бол тэргүүлэгч компаниуд улам бүр хоцорч байгаагийн шалтгаан шинэ технологийг үр ашигтайгаар нэвтрүүлэх тал дээр үр дүнтэй ажиллаж чадахгүй байгаатай холбоотой.

Тайлангийн энэхүү хэсгийг унших:

Компьютер дээр | Гар утас дээр

Эдийн засгийн тоймын сүүлийн үеийн дугааруудад авч үзсэн сэдвүүд

Тоймын өмнөх дугааруудад дараах бодлогын сэдвийг авч үзэж байсан билээ. Үүнд:

(1) КОВИД-19 цар тахлыг зогсоох вакцинжуулалт;
(2) хүндрэлийг даван туулах, сэргэлт, өсөлтөд чиглэсэн төсвийн бодлого;
(3) эдийн засгийн эргэн сэргэлтийг зөв голдиролд оруулах уур амьсгалын талаарх бодлогууд;
(4) Ковид-19 цар тахлыг ухаалгаар буюу эмийн бус арга хэрэгслээр (тухайлбал, шинжилгээ-хавьтлыг тогтоох-тусгаарлах г.м.) тогтоон барих;
(5) урт хугацаанд хүмүүн капиталыг авч үлдэхэд (ялангуяа ядуу иргэдийн дунд) чиглэсэн ухаалаг сургалт;
(6) улс орнууд сэргэлт авахын хэрээр өрхийн аж ахуйн хэрэглээг дэмжих, ажилтнуудад ажилдаа эргэн ороход нь туслах нийгмийн хамгаалал;
(7) нөөцийн үр ашигтай хуваарилалтыг алдагдуулалгүйгээр компаниудад дампуурлаас сэргийлэх, ажлын байрыг авч үлдэхэд нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх;

(8) санхүүгийн тогтвортой байдалд эрсдэл учруулалгүйгээр хүндрэл бэрхшээлийг даван туулах, сэргэлтэд чиглсэн санхүүгийн салбарын бодлого;
(9) худалдааны салбарт өөрчлөлт реформыг (ялангуяа санхүү, тээвэр, харилцаа холбоо зэрэг хаалттай секторт) хэрэгжүүлснээр компанийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, цар тахлын нөлөөгөөр хурдацтай бий болсон тоон технологийн боломжуудыг ард иргэдэд ашиглуулах боломжийг ахиулах;
(10) компаниудын хувьд боломжийг бий болгох, өсөлтийн үр шимийг иргэн бүрт хүртээх хүртээмжтэй өсөлтийг хангах; 
(11) технологийг нэвтрүүлэх, тархаахад чиглэгдсэн бодлого;
(12) хоол хүнс, түлш шатахуун болон санхүүгийн секторт хуримтлагдсан болон шинээр бий болсон гажуудлыг арилгах бодлого;
(13) Дангааршил, хүн амын хөгшрөлт, уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй томоохон сорилтуудыг шийдвэрлэх бодлого.