Skip to Main Navigation

Cải cách để Phục hồi: Cập nhật Tình hình Kinh tế Khu vực Đông Á Thái Bình Dương tháng 10 năm 2022

Image

Cải cách để Phục hồi

Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, trừ một vài ngoại lệ, vẫn có mức tăng trưởng cao và lạm phát thấp hơn so với các khu vực khác. Tuy nhiên, có ba rủi ro có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng bền vững và bao trùm: tăng trưởng toàn cầu giảm, nợ tăng lên, và méo mó chính sách. Báo cáo Cập nhật Tình hình Kinh tế Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương kỳ tháng 10/2022 lập luận rằng nâng cao hiệu quả chính sách có thể hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp ứng phó tốt hơn mà không ảnh hưởng đến các mục tiêu tăng trưởng dài hạn.TÌM HIỂU NỘI DUNG BÁO CÁO
CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN COVID-19 ĐƯỢC PHÂN TÍCH TRONG CÁC BẢN CẬP NHẬT KINH TẾ GẦN ĐÂY

Các bản cập nhật trước đây tập trung vào nhiều chính sách, bao gồm:

(1) Tiêm phòng để kiểm soát COVID-19;
(2) chính sách tài khóa để cứu trợ, phục hồi và tăng trưởng;
(3) chính sách khí hậu để xây dựng trở lại tốt hơn;
(4) kiểm soát thông minh COVID-19, đặc biệt là thông qua các biện pháp can thiệp phi dược phẩm như xét nghiệm-truy vết-cách ly;
(5) giáo dục thông minh để ngăn ngừa tổn thất lâu dài về vốn nhân lực, đặc biệt là đối với người nghèo;
(6) bảo trợ xã hội để giúp các hộ gia đình tiêu dùng thuận lợi và người lao động tái hòa nhập khi các quốc gia phục hồi;
(7) hỗ trợ các doanh nghiệp ngăn ngừa phá sản và thất nghiệp, đồng thời không ngăn cản quá trình phân bổ một cách hiệu quả người lao động và nguồn lực;
(8) các chính sách của khu vực tài chính để hỗ trợ cứu trợ và phục hồi mà không làm suy yếu sự ổn định tài chính;
(9) cải cách thương mại, đặc biệt là các lĩnh vực dịch vụ vẫn được bảo hộ—tài chính, vận tải, thông tin liên lạc—để nâng cao năng suất của doanh nghiệp, tránh áp lực bảo hộ các lĩnh vực khác và trang bị cho mọi người kĩ năng chuyển đổi số vốn tăng nhanh trong đại dịch.
(10) tạo cơ hội cho doanh nghiệp và đảm bảo hòa nhập nhằm thúc đẩy tăng trưởng công bằng; và
(11) các chính sách khuyến khích phổ biến và áp dụng công nghệ.