KOMUNIKAT PRASOWY

Grupa Banku Światowego wspiera Polskę w rozwoju wspólnego dobrobytu

6 sierpnia 2013
WASZYNGTON, 6 sierpnia 2013 roku — Rada Dyrektorów Grupy Banku Światowego dyskutowała dzisiaj nad Strategią Partnerstwa dla Kraju (ang. Country Partnership Strategy) dotyczącą Polski na lata 2014-2017. Nowa Strategia to czteroletni „biznes plan” wyznaczający ramy współpracy pomiędzy polskim rządem a Grupą Banku Światowego. 

Zgodnie z założeniami nowej Strategii, Grupa Banku Światowego zaangażuje się w działania na rzecz rozwoju wspólnego dobrobytu oraz wspieranie trwałego wzrostu dochodów 40 procent ludności o najniższych dochodach. Działania te będą uwzględniać m.in.: poprawę konkurencyjności (otoczenie biznesu, wspieranie innowacji, finanse publiczne), sprawiedliwość i integracja społeczna (rynek pracy, zmniejszanie różnic regionalnych, ochronę zdrowia i starzenie się społeczeństwa), a także zrównoważoną gospodarkę zasobami (polityka klimatyczna, ochrona przeciwpowodziowa, zasobooszczędna infrastruktura).  Program Strategii jest zbieżny nie tylko z priorytetami polskiego rządu, ale także z unijnym programem inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w perspektywie roku 2020.

„Partnerska współpraca między Polską i Grupą Banku Światowego oparta jest na wzajemnym zaufaniu i przekonaniu, że Grupa Banku Światowego może wnieść dodatkową wartość w wysiłki reformatorskie podejmowane przez Polskę”, powiedziała Mamta Murthi, Dyrektor dla krajów Europy Środkowej i krajów bałtyckich. „Nasz program coraz bardziej koncentruje się na usługach w zakresie wiedzy, polegających na dzieleniu się z władzami naszym globalnym doświadczeniem.”

„Rząd bardzo ceni sobie partnerską współpracę z Grupą Banku Światowego”, odpowiada Jacek Dominik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów„W ramach nowej Strategii mamy dostęp do specjalistycznej wiedzy i doświadczeń wynikających z działań prowadzonych w innych krajach, które niejednokrotnie stanowią istotne źródło informacji dla naszego własnego procesu reform”.   

Zgodnie z założeniami Strategii, Grupa Banku Światowego zamierza świadczyć pomoc w postaci usług analitycznych i doradczych. Grupa Banku Światowego zamierza również kontynuować wsparcie finansowe – łączna planowana kwota środków pożyczkowych wynosi 3,2 miliarda USD. Wsparcie finansowe można dostosowywać przez cały okres Strategii do aktualnych warunków gospodarczych, tempa reform podejmowanych przez rząd, a także dostępności środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju. Międzynarodowa Korporacja Finansowa (International Finance Corporation), działająca na rzecz rozwoju sektora prywatnego, zamierza udzielać pomocy sektorowi prywatnemu w Polsce poprzez rozwój infrastruktury o kluczowym znaczeniu, w tym m.in. na drodze partnerstwa publiczno-prywatnego, a także poprzez rozwój inwestycji przyjaznych dla klimatu oraz wsparcie dla polskich firm inwestujących na innych rynkach wschodzących.   

Nowa Strategia przypada na czas, w którym Polska podejmuje działania na rzecz globalnego rozwoju, mające się przyczyniać się do rozwoju innych krajów. W 2011 roku Polska przyjęła ustawę o współpracy rozwojowej i obecnie wprowadza w życie program pomocy bilateralnej. Działania podejmowane w ramach nowej Strategii będą uwzględniać i wykorzystywać możliwe efekty synergii na styku tych programów oraz programów Grupy Banku Światowego.

„Osiągnięcia Polski na przestrzeni ostatnich dwóch dekad są imponujące. Z polskich doświadczeń wynika wiele cennych wniosków, z których mogą skorzystać inne kraje”, powiedział Xavier Devictor, Menedżer Banku Światowego dla Polski i krajów bałtyckich. „Chętnie zaangażujemy się w wymianę informacji między Polską a innymi krajami, dla których polskie doświadczenia mogą mieć one istotny wkład do toczących się tam debat”

W ciągu ostatnich dwudziestu lat Polska poczyniła znaczące postępy gospodarcze i społeczne, notując wzrost PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca z poziomu nieco przewyższającego 2.000 USD na początku lat 90-tych ubiegłego wieku do poziomu ponad 12.500 USD w roku 2012 (skorygowano o różnice w poziomie cen). W okresie od 2008 r. do 2011 r. Polska mogła się pochwalić dobrymi wynikami gospodarczymi na tle regionu. Jednak gospodarka przechodzi obecnie spowolnienie, z prognozowanym tempem wzrostu gospodarczego w 2013 roku na poziomie około 1 procent, rosnącym bezrobociem i dotkliwymi konsekwencjami dla 40 procent ludności o najniższych dochodach. 

Zdaniem Marka Belki, Prezesa Narodowego Banku Polskiego: „Relacje między Polską a Bankiem Światowym to partnerstwo z wyboru. Cieszymy się na dalszą bliską współpracę – Bank może się z Polską dzielić wnioskami wynikającymi z międzynarodowych doświadczeń, a Polska swoimi własnymi doświadczeniami. Nie jest to relacja typu dawca-biorca, lecz dwukierunkowe partnerstwo oparte na wiedzy zbudowane na wzajemnym zaufaniu i świadomości, że współpraca jest korzystna dla obu stron.”

Kontakty medialne
W Warszawie
Anna Kowalczyk
tel : + 48 605 282 998
akowalczyk@worldbank.org
W Waszyngtonie
Elena Karaban
tel : +1-202-473-9277
ekaraban@worldbank.orgKOMUNIKAT PRASOWY NR:
2014/045/ECA

Api
Api

Welcome