Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ 2 Nisan 2020

Dünya Bankası Grubu COVID-19 (Koronavirüs) Acil Sağlık Desteğinin İlk Operasyonlarını Uygulamaya Koyarak Gelişmekte Olan Ülkelerin Salgına Karşı Müdahalelerini Güçlendiriyor

Daha geniş bir ekonomik program ile önümüzdeki 15 ay içerisinde 160 milyar dolar sağlanacak

WASHINGTON, 2 Nisan 2020 — Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün COVID-19 müdahalelerine yönelik özel bir hızlandırılmış fon yoluyla dünya genelindeki gelişmekte olan ülkelere yönelik acil destek operasyonlarının ilk grubunu onayladı. Yaklaşık 1,9 milyar ABD$ tutarındaki ilk grup projeler 25 ülkeye yardımcı olacaktır ve bu hızlandırılmış süreç yoluyla 40’dan fazla ülkede daha yeni operasyonlar ilerlemektedir. Ayrıca, Dünya Bankası tüm bölgelerde toplam tutarları 1,7 milyar ABD$’nı bulan mevcut Dünya Bankası finansmanlı projeler kapsamında projelerin yeniden yapılandırılması, mevcut projelerin acil durum bileşenlerinin kullanılması (CERC) ve CAT DDO opsiyonları yoluyla kaynakların yeniden harekete geçirilmesi için çalışmalar yapmaktadır.

Dünya Bankası Grubu ülkelerin COVID-19 pandemisinin acil sağlık sonuçlarına müdahale etmelerine ve ekonomik toparlanmayı desteklemelerine yardımcı olmak amacıyla COVID-19 önlemlerini desteklemeye yönelik önümüzdeki 15 aylık dönemde 160 milyar ABD$’lık bir kaynağı harekete geçirmek için gerekli hazırlıkları yapmıştır. Hazırlanan bu daha geniş kapsamlı program toparlanma sürecini kısaltmayı, büyüme için gerekli olan koşulları yaratmayı, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri desteklemeyi ve yoksul ve kırılgan kesimleri korumayı amaçlayacaktır. Bu operasyonlarda güçlü bir yoksulluk odağı olacak ve politika bazlı finansman ile yoksul ve kırılgan hanehalklarının korunması özellikle ön planda tutulacaktır.

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass bu konuda yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Dünya Bankası Grubu COVID-19 salgının yayılımını azaltmak için hızlı ve geniş kapsamlı önlemler alıyor ve halihazırda 65’in üzerinde ülkede sağlık alanındaki müdahalelerimiz de devam ediyor. Gelişmekte olan ekonomilerin COVID-19 pandemisine cevap verme ve ekonomik ve sosyal toparlanma sürecini kısaltma kapasitelerini güçlendirmek için birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bu acil durumdan en çok yoksul ve kırılgan ülkelerin etkileneceği görülmektedir ve dünya genelindeki ekiplerimiz devam etmekte olan bu krize karşı ülke düzeyinde ve bölgesel çözümler geliştirmek için odaklı bir şekilde çalışmaya devam etmektedir.

Dünya Bankası yaygın tedarik zinciri kesintilerine müdahalede bulunarak ve aynı zamanda hükümetler adına tedarikçilere ulaşarak ülkelerin kritik bir şekilde ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelere erişimlerine de yardımcı olmaktadır. Dünya Bankası ayrıca diğer kuruluşları da gelişmekte olan ülkelerin COVID-19 sağlık müdahaleleri için finansal destek sağlamaya teşvik etmektedir.

Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Axel van Trotsenburg konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Bu hızlı müdahale paketi hizmet verdiğimiz ülkelerde hayatlar kurtaracak ve COVID-19 vakalarının tespitine, önlenmesine ve gerekli müdahalelerin yapılmasına yardımcı olacaktır. Ulusal sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine ve bu yıkıcı virüsün daha sonraki muhtemel dalgalarına karşı hazırlıklar yapılmasına yönelik yaklaşımlar dahil olmak üzere, en iyi uygulamaların hızlı bir şekilde paylaşılabilmesi için ülke operasyonlarımız küresel düzeyde koordine edilecektir.”

Onaylanan ilk projeler arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

  • Afrika: Etiyopya’ya sağlanan 82 milyon $’lık kaynak ülkenin yaşamsal tıbbi ekipmanların temini, sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve tedavi merkezlerinin yapımına yönelik destekler olmak üzere kritik COVID-19 hazırlık ve müdahale ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacaktır. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne sağlanan 47 milyon $’lık kaynak salgının kontrol altına alınmasına yönelik stratejilerin uygulamaya konulması, sağlık personelinin eğitimi ve hızlı vaka tespiti ve temas takibi sağlayacak ekipmanların temini için acil destek sağlayacaktır.
  • Doğu Asya ve PasifikMoğolistan’a sağlanan 26,9 milyon $’lık kaynak acil servis doktorlarının, hemşirelerin ve tıbbi teknisyenlerin eğitimine; tıbbi cihaz ve laboratuvar ekipmanları ile malzemelerin teminine; sağlık tesislerinin rehabilitasyonuna yardımcı olacak ve ülkenin sağlık krizlerine karşı müdahale kapasitesini güçlendirecektir. Kamboçya’ya sağlanan 20 milyon $’lık kaynak 25 il sevk hastanesinde laboratuvarların ve izolasyon ve tedavi merkezlerinin oluşturulmasına ve bunların temel tıbbi malzeme ve test malzemeleri ile donatılmasına yardımcı olacaktır.
  • Avrupa ve Orta Asya: Tacikistan’a sağlanan 11,3 milyon $’lık kaynak ekipman, malzeme ve eğitim desteği ile yoğun bakım kapasitesinin arttırılmasına yardımcı olacak, aynı zamanda kamuoyu şile koordinasyonun güçlendirilmesini destekleyecektir. Sağlanacak geçici sosyal yardımlar yoluyla en kırılgan hanehalkları korunacaktır. Kırgız Cumhuriyeti’ne sağlanan 12,15 milyon $’lık kaynak tıbbi malzeme ve hastane ekipmanı mevcudiyetinin ve personel eğitimlerinin arttırılmasına yardımcı olacak ve önleyici en iyi uygulamalar hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini destekleyecektir.
  • Latin Amerika ve Karayipler: Bölgenin en yoksul ülkesi olan Haiti erken tanıya yönelik daha fazla test yapılması ve salgının kontrol alınmasını sağlayacak hızlı müdahale ekipleri yoluyla COVID-19 yayılımını en aza indirmeye yönelik acil destek ve 20 milyon $’lık IDA hibesinden yararlanacaktır. Finansman ayrıca ilave sağlık personeli seferber ederek hasta bakımını iyileştirmeye yönelik ekipman sağlayacaktır. Ekvator’a sağlanan 20 milyon $’lık kaynak COVID-19 vakaları için kullanılacak tıbbi malzemelerin finansmanına yardımcı olacak ve daha fazla sayıda yoğun bakım ünitesinin ve izolasyon odasının donatılmasını sağlayacaktır. Sağlanacak destek ayrıca ulusal iletişim stratejisinin finansmanına ve kısa ve orta vadede önleme ve koruma mesajlarının yaygınlaştırılmasına yardımcı olacaktır.
  • Orta Doğu ve Kuzey Afrika: Yemen’in salgının yayılımını kontrol altına almasına ve COVID-19 ile ilişkili riskleri azaltmasına yardımcı olmak için DSÖ ile işbirliği içerisinde 26,9 milyon $’lık bir IDA hibesi uygulanacaktır. Dünya Bankası ayrıca 5 milyon $’lık bir IDA hibesi ile Cibuti’nin Hazırlık Planının uygulanmasını da desteklemektedir. Sağlanacak destek bir yandan ülke genelindeki sağlık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olurken, aynı zamanda pandemiye ilişkin acil ihtiyaçlar ve gerekli müdahaleler üzerinde odaklanacaktır.
  • Güney Asya: Afganistan’a sağlanan 100 milyon $’lık bir kaynak tanı, takip ve laboratuvar sistemlerinin geliştirilmesi yoluyla COVID-19 yayılımının yavaşlatılmasını ve sınırlanmasını, aynı zamanda temel sağlık ve yoğun bakım hizmetlerinin güçlendirilmesini destekleyecektir. Hindistan’da, 1 milyar $’lık acil durum finansmanı daha iyi tarama, temas takibi ve laboratuvar tanı olanaklarını; kişisel koruyucu teçhizat teminini ve yeni izolasyon koğuşlarının tesisini destekleyecektir. Pakistan’a sağlanan 200 milyon $’lık kaynak ülkenin sağlık sektöründeki acil durum hazırlık ve müdahale kapasitesini destekleyecek ve yoksul ve kırılgan kesimlerin pandeminin etkileri ile baş edebilmelerine yardımcı olacak sosyal koruma ve eğitim önlemleri içerecektir.

Hızlandırılmış Fon Kapsamında Finanse Edilen İlk Grup COVID-19 Acil Durum Müdahale Projeleri*

Ülke

Milyon ABD$

Ülke

Milyon ABD$

Afganistan

100,4

Maldivler

7,3

Arjantin

35,0

Moritanya

5,2

Cabo Verde

5,0

Moğolistan

26,9

Kamboçya

20,0

Pakistan

200,0

Kongo Dem. Cum.

47,2

Paraguay

20,0

Cibuti

5,0

São Tomé e Principe

2,5

Ekvator

20,0

Senegal

 20,0

Etiyopya

82,6

Sierra Leone

7,5

Gana

35,0

Sri Lanka

128,6

Haiti

20,0

Tacikistan

11,3

Hindistan

1,000,0

Gambiya

10,0

Kenya

50,0

Yemen

26,9

Kırgız Cumhuriyeti

12,5

 

 

*Proje Toplamı, FTF finansmanı ile IDA18, IBRD, Vakıf Fonları veya ön yüklemeli IDA19 finansmanı da dahil olmak üzere operasyonun tam tutarını göstermektedir.

IFC’nin çalışmaları arasında ortak finansal kuruluşlara ticaret finansmanı ve işletme sermayesi kredileri sağlanması ve pandemiye karşı kırılgan durumdaki altyapı, imalat, tarım ve hizmet sektörlerindeki mevcut müşterilerin desteklenmesi yer alıyor. IFC bugüne kadar Küresel Ticaret Finansmanı Programı yoluyla ticaret finansmanı kredileri olarak toplam 545 milyon ABD$ tutarında 470 işlem taahhüt etmiştir. Bunun yüzde 54’ü düşük gelirli ve kırılgan ülkelerde, yüzde 29’u ise Sahra Altı Afrika ve MENA bölgelerinde gerçekleştirilmiştir.
Uluslararası Finans Kurumu (IFC) pandemiden etkilenen özel sektör şirketlerine yardımcı olmak ve istihdamı korumak için 8 milyar $’lık finansman sağlıyor. IFC yükselen piyasalarda özel sektör faaliyetlerini desteklemek amacıyla yaklaşık 300 şirket için hızlı bir şekilde kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.  

Dünya Bankası Grubu önümüzdeki 15 aylık dönemde ülkeleri desteklemek amacıyla 160 milyar $ kadar bir kaynağı harekete geçirecek daha geniş bir ekonomik programın nihai hale getirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Söz konusu program toparlanma sürecini kısaltmayı, büyüme koşullarını oluşturmayı, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri desteklemeyi ve yoksul ve kırılgan kesimlerin korunmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu operasyonlar yoksulluk üzerinde güçlü bir şekilde odaklanacak ve politikaya dayalı finansman ile en yoksul hanehalklarının ve çevrenin korunması ön plana alınacaktır. 

Daha geniş finansal destek kapsamında, özel sektör yatırımcılarına ve kreditörlerine siyasi risk sigortası ve kredi iyileştirme imkanları sunan Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) tarafından 6 milyar $’lık garanti sağlanacaktır.


BASIN BÜLTENİ NO: 2020/157/EXC

İletişim

In Washington:
David Theis
(202) 458-8626
dtheis@worldbankgroup.org
Yayın talepleri için:
David Young
(202) 473-4691
dyoung7@worldbank.org
Api
Api