Skip to Main Navigation

Тойм

Монгол Улсын нэг хүнд ногдох ДНБ 1991 оноос хойш гурав дахин өсөж, сүүлийн 30 гаруй жил амжилттай ардчилсан улс болон хөгжиж байна. Бага сургуульд хамрагдалт 97 хувьтай байна.  1,000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдлийн түвшин 2017 онд 13.6 байсан нь 2021 онд 11.6 болж буурсан ч эхийн эндэгдлийн түвшин 100,000 төрөлтөд 2017 онд 26.9 байсан  нь 2021 онд 94.9 болж нэмэгджээ. Хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй болон эрдэс баялгийн арвин их нөөц баялагтай, хүн амын боловсролын түвшин өндөр Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн төлөв гэрэлтэй  байна. 

Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт 2022 онд сул буюу 2.4 хувьд хүрэх төлөвтэй бөгөөд энэхүү өсөлтөд КОВИД-19 цар тахалтай холбоотой хязгаарлалтуудыг цуцалсан, хөдөө аж ахуйн салбар эрчтэй сэргэсэн зэрэг нь голлон нөлөөлж байна. Хувийн хэвшлийн болон улсын хөрөнгө оруулалт, өрхийн хэрэглээний өсөлт  нь дотоод эрэлтэд эергээр нөлөөлөх төлөвтэй байна. Хэдий тийм боловч Хятад улсын хилээр бараа, бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх асуудал хүндрэлтэй хэвээр, дэлхийн эдийн засгийн өсөлт саарч байгаа, Украин дахь дайны улмаас импортын барааны үнэ өсөж буй зэрэг нь эдийн засгийн сэргэлтийг хязгаарлах төлөвтэй байна.

Монгол Улсын ядуурлын түвшин 2020 онд 27.8 хувьтай байсан нь 2018 оныхоос 0.6 нэгж хувиар буурсан үзүүлэлт байв. Хэдийгээр 2018 онтой харьцуулахад ядуурлын түвшин 2020 онд бага зэрэг буурсан ч  КОВИД-19 цар тахлын нөлөөгөөр ядуурал буурах эрч эрс удааширсан юм. КОВИД-19 цар тахал гараагүй тохиолдолд ядуурлын түвшин 2020 онд 24.3 хувь хүртэл буурах боломжтой байсныг судалгаа харуулж буй юм. Энэ нь цар тахал 2020 онд ядуурлыг 3.5 орчим нэгж хувиар нэмэгдүүлэхэд нөлөөлсөн байж болохыг харуулж байна. Нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрүүдийг тэлэх гэх мэт КОВИД-19 цар тахлын үед хэрэгжүүлсэн олон төрлийн хөтөлбөр, багц арга хэмжээнүүд нь 2018-2020 онд ядуурал нэмэгдэхээс сэргийлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм.

Тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг хангаж, ядуурлыг бууруулахад Монгол Улс засаглалыг бэхжүүлэх; төсвийн орлогыг үр ашигтай удирдах институтийн чадавхыг дээшлүүлэх; эдийн засгийн нөөцийг зардал, хөрөнгө оруулалт, хуримтлалд оновчтой хуваарилах; хот, хөдөөгийн бүх иргэдээ ижил тэгш боломжоор хангах шаардлагатай.

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2022.10.12

ЗЭЭЛ ОЛГОЛТ

Монгол Улс: Үзүүлэх тусламж санхүүгийн жилээр /ам. доллараар/*

*Үүнд ОУХА болон ОУСБХБ амлалт орсон байгаа
Image
ЗУРГИЙН ГАЛЕРЕЙ
Бусад зураг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Нэмэлт мэдээлэл

Суурин төлөөлөгчийн газрын хаяг, утас

Утас: +(976) 7007 8200
Дэлхийн Банкны Монгол дахь Суурин Төлөөлөгчийн Газар, Сөүлийн гудамж - 4, M-Си-Эс Плаза, 5-р давхар
+1 202-473-4709
1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.