Тойм

 • Өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд Монгол улсын ДНБ гурав дахин өсч, сургуульд хамрагдалт нэмэгдэн, эх хүүхдийн эндэгдэл эрс буурсан зэрэг олон амжилттай, ардчилсан улс болон хөгжлөө. Хөдөө аж ахуй, эрдэс баялгийн арвин нөөц баялагтай, хүн амын боловсролын түвшин улам бүр нэмэгдэж байгаа Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн төлөв гэрэл гэгээтэй байна.

  Түүхий эдийн үнэ унаж, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт буурсны улмаас Монгол улсын эдийн засаг 2014-2016 онуудад огцом суларсан. Харин 2017 он болон 2018 оны эхний хагаст эдийн засаг нэлээд сэргэж, 2016 онд 1.2 хувь хүрч байсан ДНБ-ий өсөлт 2017 онд 5.3 хувь, 2018 оны эхний хагаст 6.3 хувьд хүрч өсөв. Энэхүү өсөлтөд түүхий эдийн (нүүрс болон зэс) экспорт нэмэгдсэн, ГШХО сэргэсэн, бизнесийн үйл ажиллагаа идэвхжсэн болон Засгийн газраас эдийн засагт тохиргоо хийх хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн зэрэг хүчин зүйл нөлөөлөв. Өсөлтийн төлөв 2018 болоод цаашид эерэг хэвээр байна. Энэ нь хувийн хэрэглээ тогтвортой өсч, уул уурхай, аж үйлдвэрлэлийн салбар дахь хувийн хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж байгаатай холбоотой. Гэсэн хэдий ч богино болон дунд хугацаанд үүсч болзошгүй эрсдэлүүд болох улс төрийн тодорхойгүй байдал, түүхий эдийн үнийн хэлбэлзэл, бүтээгдэхүүн экспортлох явцад хил дээр учирч буй саад тотгорууд болон мөнгө угаахтай холбоотой асуудлуудыг гүйцэд шийдвэрлээгүй зэргийг цаашид анхаарах хэрэгтэй юм. Мөн түүнчлэн эдийн засгийн бүтцийн асуудлууд, экспортын бүтээгдэхүүний төрөл зүйл хязгаарлагдмал хэвээр байгаа нь улс орны эдийн засгийг түүхий эдийн үнийн хэлбэлзэл болон бусад цочролд эмзэг байдлыг нэмэгдүүлж байна.

  Монгол улсын эдийн засаг 2010 оноос хойш хурдацтай өссөн жилүүдэд ядуурал буурсан байдаг. 2014-с 2016 онуудад хөрөнгө оруулалт унан, хувийн хэрэглээ буурсан нь нэн ялангуяа уул уурхайн бус эдийн засагт сөргөөр нөлөөлсөн ба ядуурлын түвшин эргээд 2012 оны түвшиндээ хүртэл нэмэгдсэн нь санаа зовних асуудал болж байна. Өрхийн орлого 2017, 2018 оны эхний хагаст нэмэгдсний зэрэгцээ эдийн засгийн өсөлтийн төлөв эерэг байгаа нь 2016 онд нэмэгдсэн ядуурлын түвшин эргээд буух болов уу гэсэн эерэг дохио болж байна. Цаашдаа хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарт төсвийн хувьд тогтвортой бодлогуудыг баримтлах болон эдийн засгийн өсөлтийн төлөв эерэг байх нь ирэх жилүүдэд ядуурлыг бууруулах түлхүүр байх юм.

  Тогтвортой бөгөөд хүртээмжтэй өсөлтийг цогцлоож, ядуурлыг бууруулахын тулд Монгол улс засаглалыг бэхжүүлэх, төсвийн орлогыг үр ашигтай удирдах чадавхийг сайжруулах, эдийн засгийн нөөцийг зардал, хөрөнгө оруулалт, хуримтлалд оновчтой хуваарилах, хот болон хөдөөгийн бүх иргэдийг ижил тэгш боломжоор хангах шаардлагатай. Үүнийг байгаль орчноо хамгаалсан, цаашлаад хүн амын үе үеийн эрх тэгш байдлыг хангасан байдлаар хэрэгжүүлэх нь зүйтэй юм.

  Монгол Улс Дэлхийн Банк, Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциац болон Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацид нэгдэн орсны 25 жилийн ойг 2016 онд тэмдэглэсэн.

  Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2018.9.25

 • Монгол улс 1991 оны 2-р сард Дэлхийн Банкны гишүүн орон болсон. Үүнээс хойш Дэлхийн Банк Монгол Улсад нийт 900 гаруй сая ам.долларын хөгжлийн санхүүжилт олгожээ.

  2018 оны 3 дугаар сарын байдлаар Монгол Улсын нийт зээл/буцалтгүй тусламжийн багц 256.3 сая ам. доллар байгаа бөгөөд үүнд Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциаци (ОУХА)-н санхүүжилттэй нийт 254.82 сая ам.долларын өртөг бүхий 10 төсөл, мөн нийт 1.48 сая ам.долларын буцалтгүй тусламжийн санхүүжилттэй 3 төсөл багтаж байна.

  Дэлхийн Банк нь зээл болон буцалтгүй тусламжаас гадна Монгол Улсын дунд болон урт хугацааны хөгжлийн зорилтыг дэмжих, стратегийн гол чиглэлээр засгийн газраас явуулах шинэчлэлийг дэмжихээр чадавхийг бэхжүүлэх хүрээнд аналитик болон зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг.

  Дэлхийн Банк Группын Монгол Улстай байгуулсан 2013-2017 оны Түншлэлийн стратегийн дагуу тус банк үндсэн гурван чиглэлээр Монгол Улсад дэмжлэг үзүүлнэ. Үүнд:

  • Уул уурхайн эдийн засгийг тогтвортой, ил тод удирдахад Монгол улсын чадавхийг бэхжүүлэх.
  • Хот болон хөдөөд эдийн засгийн өсөлт, ажил эхрлэлтийг дэмжих тогтвортой, олон тулгуурт суурь бий болгох.
  • йлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, үйлчилгээг илүү сайн хүргэх, нийгмийн хамгааллын системийг сайжруулах, гамшгийн эрсдэлийн удирдлагыг боловсронгуй болгох замаар эмзэг байдал, өсөн нэмэгдэж буй тэгш бус байдлын асуудлыг шийдвэрлэх.

  Дэлхийн Банк Группээс Монгол улстай байгуулах Түншлэлийн стратегийн хүрээг шинээр төлөвлөхөөр 2017, 2018 онуудад Засгийн газар болон бусад талуудтай хамтран ажиллана.

  Түншлэлийн шинэ Хүрээг (ТХ) бэлтгэх үйл явцыг 2020 оны 6-р сард болох Улсын Их Хурлын дараагийн сонгууль явагдаж дуусах хүртэл хойшлуулсан бөгөөд ингэснээр төрийн хөгжлийн тэргүүлэх бодлого чиглэлтэй Түншлэлийн Хүрээг илүү сайн уялдуулах нөхцөл бүрдэх юм.

  Монгол улсад Дэлхийн Банк Групп (ДБГ)-ын хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүдийг үргэлжлүүлэх нөхцлийг хангахын тулд Монгол улсын эрх бүхий удирдах байгууллагуудтай зөвлөлдсөний үндсэн дээр энэхүү Гүйцэтгэл ба Сургамжийн Дүгнэлт (ГСД) одоо хэрэгжүүлж буй түншлэлийн стратегийн хугацааг 2020 оны 12-р сарын 31 хүртэлх хугацаанд сунгалаа.

  Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2019.12.17

 • 1991 оноос хойшхи хугацаанд Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацийн зүгээс хөдөөгийн хөгжил, боловсрол, Улаанбаатар хотод амьдрах нөхцөлийг сайжруулах, уул уурхайн салбарын  удирдлагын тогтолцоог сайжруулах, байгаль орчныг хамгаалах, бодлого боловсруулах болон бусад чиглэлээр дэмжиж ажилласан.

  Хөдөө орон нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн гол зорилго нь малчдыг бэлчээрийн мал аж ахуйтай холбоотой эрсдэлээс хамгаалах, цаг уурын онц нөхцөлд тэдэнд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, бичил санхүү, харилцаа холбоо, нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах үүднээс олсон амжилтыг бататгаж хөтөлбөрийг улам өргөжүүлэхэд оршиж байв.  Энэхүү зорилгыг одоо хэрэгжиж байгаа хэд хэдэн төслөөр дамжуулан хэрэгжүүлж байна.

  Хөдөөгийн боловсролыг дэмжих төсөл нь 2007-оос 2013 оны хооронд Монголын хөдөөгийн нийт 383 анхан шатны боловсролын сургуульд 3560 номын санг байгуулжээ. Сургууль бүр 160-аас дээш ном хүлээн авсан бөгөөд үүний үр ашгийг нийт 130,000 сурагчид хүртсэн байна. Мөн орон нутгийн 4,144 багш, 383 сургуулийн захирлуудыг сургалтанд хамруулсан бөгөөд 95 үндсэн сургууль болон 178 сургагч багш нараас бүрдсэн орон нутгийн мэргэжлийн хөгжлийн сүлжээг байгуулсан.

  “Хөдөөгийн цахилгаан хангамжинд сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах төсөл” (REAP) нь Монгол Улсын Засгийн газрын малчдыг цахилгааны эх үүсвэрээр хангах “100 000 нарны гэр” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсний ачаар хагас сая гаруй малчид ахуйн хэрэглээнд зориулсан зөөврийн нарны цахилгаан үүсгүүр ашиглан эрчим хүч ашиглах боломжтой боллоо. Мөн түүнчлэн, төслийн шугмаар сум, дүүргийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах чиглэлээр, тухайлбал, дэд станцуудыг нөхөн сэргээх, тэдгээрийг эрчим хүчээр хангахад сэргээгдэх эрчим хүчний технологийн аналог системийг суурилуулах ажилд зориулан санхүүжилт олгосон.

  2006 оноос дөрвөн аймагт Малын индексжүүлсэн даатгалын төсөл хэрэгжиж эхлэв. 2010 онд дахин тохиолдсон зудны дараагаас энэ төслийн хамрах хүрээг өргөтгөж нийт 21 аймагт хэрэгжүүлэх болсон.

  Төслөөр нэвтрүүлсэн даатгалын тогтолцооны дагуу хохирлыг аливаа нэг малчин өрхийн хохирлын хэмжээгээр биш харин тухайн орон нутаг болон хорогдсон малын төрлөөс ерөнхийд нь хамааран тооцдог. Даатгалын энэ шинэ тогтолцоо нь дэлхий нийтэд хэрэгжсэн ийм төрлийн анхны даатгалын тогтолцоо байсан. Энэ төсөл хэрэгжиж эхэлсэн цагаас малчид малын даатгалд хамрагдах нь улам элбэг болж байсан ба жил ирэх тусам даатгалд хамрагдах малчдын тоо нэмэгдэж байв. 2015 онд төсөл дууссанаас хойш, засгийн газраас малын индексжүүлсэн даатгалыг үргэлжлүүлэн дэмжсээр ирсэн. 2016-2017 онд хамгийн их хэмжээний даатгалыг худалдаалсан байдаг.

  2005-аас 2013 оны хооронд хэрэгжсэн  Мэдээлэл, харилцаа холбооны дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл (МХХДБХТ)-ийн хүрээнд Монголын нийт 330 сумын төв орчин үеийн утас болон интернэтийн үйлчилгээнд  холбогдсоноос 34 сумын төв төслийн хэрэгжилтийн 2005-2013 оны хооронд өндөр хурдны интернэтэд холбогдсон байдаг. Малчид өдөр тутмын амьдралдаа гар утас ашиглаж эхэлсэн бөгөөд сумын төвийн гаднаас хийгдсэн утасны ярианы минут төсөл эхлэх үед 0 байсан бол 2012 он гэхэд жилд 530,000 минутад хүрсэн байна. Сумын төв болон сумын төвөөс гаднах оршин суугчдын интернэтийн хэрэглээ өдрөөс өдөрт тэлж байна. Засгийн газрын зүгээс бодлого, зохицуулалтын орчинг сайжруулж, МХХТ-ийн салбарын хөрөнгө оруулалтыг дэмжсэнээр тухайн салбарын жилийн нэмэлт хөрөнгө оруулалт 2005 онд 37.6 сая ам.доллар байсан бол 20013 онд 395 сая ам.доллар болжээ. Улс орон даяар харилцаа холбоо, интернетийн үйлчилгээг хүргэхэд шаардлагатай санхүүжилтийг бүрдүүлэхийн тулд сан байгуулан, нөөц хуримтлуулах механизмыг боловсруулсан.       

  Японы нийгмийн хөгжлийн сангийн санхүүжилттэй хэрэгжиж буй Монголын хөдөөгийн хамгийн эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийн бага сургуулийн боловсролын үр дүнг дээшлүүлэх нь төсөлд Монголын 4 аймгийн 30 сумын нүүдэлчин малчин өрхийн хүүхдүүд хамрагдаж байна. Төслийн хүрээнд хөдөөгийн алслагдсан нутагт амьдардаг малчдын хүүхдүүдэд гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрийг нэвтрүүлсэн байна. Уг хөтөлбөрт хамрагдсан хүүхдүүдийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдал сургуулийн өмнөх боловсролын бусад хувилбарт хөтөлбөрүүдэд хамрагдсан хүүхдүүдтэй харьцуулахад хамаагүй өндөр байгаа нь тогтоогджээ.  

  Үүнээс гадна, 30 суманд зөөврийн тоглоом болон номын сан байгуулагдсан нь эцэг эхчүүдэд өндөр чанартай сургалтын матералыг гэрээр авч хэрэглэн, хүүхдүүдтэйгээ ашиглах боломжийг олгосон байна. Төслийн хүрээнд боловсруулсан хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөр нь бага сургуульд орсон малчдын хүүхдүүдэд сургууль, дотуур байрандаа дасахад нь тусалж байна. Төслийн хүрээнд  5-10 насны нийт 7,500 хүүхэд, 15,000 эцэг эх, 500 багш болон сумын албан хаагчид ашиг тус хүртээд байна. Засгийн газрын зүгээс төслийн хүрээнд гаргасан санаачлагуудыг улс даяар өргөжүүлэн хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

  Хөдөө аж ахуйн маркетинг төслийн хүрээнд засгийн газрын зүгээс хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, зах зээлд нэвтрэх боломжоор хангах, мал аж ахуйд суурилсан үйлдвэрлэлийг төрөлжүүлэх чиглэлээр зорилтот хөрөнгө оруулалтыг хийн,  хөдөөгийн амьжиргаа болон хүнсний аюулгүй байдлыг дээшлүүлж байна.  Өнөөг хүртэл төслөөс хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ тариалах, өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх, малын эрүүл мэнд, үүлдэр угсааг сайжруулах  чиглэлээр нийт 200 гаруй дэд төслүүдийг санхүүжүүлжээ. Эдгээр дэд төслүүдийн үр дүнд Завхан, Хөвсгөл, Говь-Алтай, Баянхонгор болон Архангай зэрэг баруун таван аймгийн 15 сумын өрхийн орлого, малын бүтээгдэхүүний гарц, ажлын байр болон хүнсний хангамж нэмэгдсэн байна. Мөн 7,000 гаруй хүнд малын эрүүл мэнд, үүлдэр угсааг сайжруулах, малын тэжээл бэлтгэх, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ тариалах, байгаль орчны удирдлагын сэдвээр сургалт хийсэн байна.  Уг төсөл 2017 оны 12 сар хүртэл хэрэгжинэ.

  ОУХА-ийн санхүүжилттэй 4 шинэ төсөл 2017 онд батлагдсан. Үүнд:

  Дээрх болон бусад төслүүдээс гадна, Дэлхийн Банк нь техник туслалцааг үзүүлдэг бөгөөд бодлого боловсруулах, олон нийтийн хэлэлцүүлэг өрнүүлэхэд дэмжлэг болох үүднээс дүн шинжилгээ бүхий тайлан мэдээллийг гаргадаг. Энэ чиглэлээр сүүлийн үед хийсэн зарим нэг арга хэмжээнээс дурьдвал:

  Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2018.9.25

Api


ЗЭЭЛ ОЛГОЛТ

Монгол Улс: Үзүүлэх тусламж санхүүгийн жилээр /ам. доллараар/*

*Үүнд ОУХА болон ОУСБХБ амлалт орсон байгааЗУРГИЙН ГАЛЕРЕЙ

Бусад зураг Arrow

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Монголд гарсан үр дүн

Дэлхийн Банкны дэмжлэгтэй Монголд хэрэгжсэн төслүүдийн үр дүнг эндээс хараарай.

Нээлттэй Дата

Дэлхийн Банк нь Монгол улсын болон дэлхийн орнуудын хөгжлийн талаарх багц датаг олон түмэнд нээлттэй, үнэгүй хүргэж байна.

Нийтлэл өгүүллүүд

Дэлхийн Банк МУ-д 1990 оноос хойш 800 гаруй сая ам.долларын хөгжлийн санхүүжилт олгосон. Дэлхийн Банкны дэмжлэг Монгол хүмүүсийн амьдралыг хэрхэн өөрчилж байгаа талаар нийтлэл, өгүүллүүдийг эндээс уншаарай.

Монгол Улс: Цогц Дүн Шинжилгээ

Монгол Улс: Цогц Дүн Шинжилгээ (Нийгэм Эдийн Засгийн Дүн Шинжилгээ) тайлан нь улс орны хөгжлийг хурдасгахад нөлөөлж буй саад бэрхшээл ба боломжуудыг тодорхойлох зорилготой юм.

Нэмэлт мэдээлэл

Суурин төлөөлөгчийн газрын хаяг, утас

Утас: +(976) 7007 8200
Дэлхийн Банкны Монгол дахь Суурин Төлөөлөгчийн Газар, Сөүлийн гудамж - 4, M-Си-Эс Плаза, 5-р давхар
+1 202-473-4709
1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.
eastasiapacific@worldbank.org