Skip to Main Navigation
Statement 5 Јуни 2020

Новите белешки на Светска банка го разгледуваат влијанието од КОВИД – 19 врз фискалните политики и финансиските, приватните и надворешни сектори во земјите од Западен Балкан

Вашингтон, 5 јуни 2020 година – Нова серија белешки од Светска банка се достапни, кои го разгледуваат влијанието од КОВИД-19 врз фискалните политики, финансискиот сектор, надворешниот и приватниот сектор во земјите од Западен Балкан.

Овие белешки го комплетираат неодамна објавениот Редовен економски извештај за земјите од Западен Балкан бр. 17 и придружните белешки за земјата – објавени на 29-ти април и 29-ти мај – и покажуваат како се предвидува да влијаат макроекономските последици од КОВИД -19 на Западен Балкан. Оваа последна група белешки опфаќа специфични секторски теми  - фискални, финансиска и надворешна политика и влијанието врз приватниот сектор, како што е соопштено од фирмите, - кои се клучни за соодветен краткорочен и среднорочен одговор на влијанијата од КОВИД -19.

Најновите белешки се:

Комплетниот Редовен економски извештај за Западен Балкан бр. 17 сега дава целосна слика за последиците од пандемијата КОВИД - 19 врз Западен Балкан и советува како да се дизајнираат соодветни макро, социјални и секторски специфични политики во регионот, на краток и среден рок.

Сите извештаи се достапни на: https://www.worldbank.org/eca/wbrer


Api
Api