BRIEF

Energjia në Kosovë

July 30, 2013


Kjo faqe ne gjuhen angleze

Image

Sistemi i energjisë elektrike në Kosovë tejet i vjetruar është jo adekuat dhe i pasigurt, paraqet sfida të mëdha për rritjen ekonomike dhe zhvillim. Ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike pengojnë investimet dhe dëmtojnë prodhimin, arsimin si dhe shërbimet shëndetësore.

Qeveria e Kosovës e ka bërë prioritet modernizimin dhe përmirësimin e sektorit të energjisë në vend - dhe ata kanë kërkuar nga partnerët e tyre zhvillimor që t’ju ndihmojnë.

Kushtet e furnizimit me energji janë të ndryshme nëpër botë dhe secili vend përcakton rrugën e vet për arritjen e aspiratave për energji. Opsionet e furnizimit me energji në Kosovë kufizohen nga disponueshmëria e kufizuar e burimeve të ripërtëritshme, vjetrimi dhe pasiguria e termocentraleve, reduktimet në furnizim në Ballkan që kufizojnë mundësinë e Kosovës për të importuar energji elektrike, dhe një mungesë e ndonjë burimi të gazit natyror apo sistem të gypave për importim të gazit. Viteve të fundit kërkesa për energji elektrike ka tejkaluar furnizimin dhe ky problem pritet të përkeqësohet në veçanti me rritjen e ekonomisë së Kosovës.

Qeveria e Kosovës ka plane për të vendosur sektorin e energjisë në një rrugë të qëndrueshme. Këto plane përfshijnë zhvillimin e potencialeve të tyre të energjisë së ripërtëritshme, përmirësimin e efiqencës së energjisë, mbylljen e termocentralit të vjetër 40 vjeç, dhe rehabilitimin e termocentralit tjetër të vjetër. Ata gjithashtu duan të sigurojnë që mundësia e sigurimit të energjisë të mbahet duke pasur parasysh varfërinë e vendit prej 29% dhe shkallën e papunësisë prej 30%.

Grupi i Bankës Botërore mbështet qëllimet e Kosovës për marrjen e një qasje gjithëpërfshirëse për modernizimin dhe zhvillimin e sektorit të vet të energjisë.

Fushat e Angazhimit

Angazhimi i Grupit të Bankës Botërore në sektorin e energjisë është dizajnuar për të ndihmuar vendet konsumatore të sigurojnë furnizimin e nevojshëm me energji të përballueshme, të sigurt dhe të qëndrueshme për t’i dhënë fund varfërisë së skajshme dhe për të nxitur prosperitetin e përbashkët. Arritja e këtyre synimeve në një mënyrë të qëndrueshme nuk është e mundur pa shërbime të sigurta dhe moderne të energjetikës.

Angazhimi nga Grupi i Bankës Botërore në sektorin e energjisë në Kosovë është i gjerë, me projekte që dizajnohen për përmirësimin e efiqencës së energjisë, lehtësimin e mjedisit të politikave dhe rregulloreve për energjinë e ripërtëritshme, adresimin e trashëgimisë mjedisore nga termocentralet e vjetra, avancimin e gjenerimit të energjisë për plotësimin e nevojave, dhe përmirësimin e furnizimit me ujë.

Efiqenca e Energjisë dhe Energjia e Ripërtëritshme

Kosova ka shumë potencial për përmirësimin e efiqencës së energjisë dhe një projekt prej 32.5 milion dollarësh është duke u përgatitur për të siguruar financimin për investim dhe asistencë teknike për investimet kryesore të efiqencës së energjisë në ndërtesat e sektorit publik. Projekti gjithashtu do të ofrojë asistencë teknike për fuqizimin e politikave dhe rregulloreve të energjisë së ripërtëritshme, si dhe një vlerësim i potencialit të burimeve të ripërtëritshme. I modeluar në projekte të ngjashme me mbështetje të Bankës në rajon, projekti do të rris efiqencën e energjisë dhe energjinë e ripërtëritshme në sektorin publik, do të reduktojë emisionet e karbonit, dhe kontribuon në sigurinë e energjisë së Kosovës. Më shumë…

Infrastruktura e Energjisë

Qeveria e Kosovës ka në plan demontimin e termocentralit 40 vjeçar të Kosovës A me qëllim të përmbajtjes së Traktatit të Komunitetit të Energjisë dhe të rehabilitojë Kosovën B për t’iu përmbajtur standardeve mjedisore të BE-së. Ata gjithashtu planifikojnë të zëvendësojnë kapacitetin e termocentralit të vjetër me burime të energjisë së ripërtëritshme kudo që është e mundur me stacione të energjisë elektrike moderne me djegie të lignitit. Me këto investime Qeveria e Kosovës parasheh të shënojë përmirësime në cilësinë e ajrit.

Qeveria e Kosovës ka kërkuar mbështetje financiare për këto investime nga Banka Botërore. Mbështetja për termocentralin e ri është duke u shqyrtuar në një formë të Garantimit të Pjesërishëm të Riskut. Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social për projektin e propozuar pritet të fillojë në nëntor të vitit 2013. Më shumë…

Pastrimi dhe Rehabilitimi 

Më shumë se 40 vite të gjenerimit të energjisë elektrike me djegie të thëngjillit ka rezultuar në trashëgimi të emetimit të sasive të mëdha të hirit në zonat që rrethojnë termocentralet e Kosovës, ndotja e ajrit në vend, dhe krijimi i një kodre të hirit e dukshme prej më shumë se 10 kilometrash distancë. Grupi i Bankës Botërore është duke punuar me qeverinë e Kosovës që nga viti 2007 për adresimin e këtyre çështjeve.

Projekti i Pastrimit të Sektorit të Energjisë dhe Rehabilitimi i Tokave është financuar pjesërisht përmes 10.5 milion dollarësh në grante nga Agjencia Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA) dhe 3.15 milion dollar nga Korporata Energjetike e Kosovës. Më shumë…

Uji

Nga energjia e ripërtëritshme deri te menaxhimi i mbeturinave, uji është një komponent ekzistues në strategjinë e Kosovës për energji. Uji është duke u integruar në shumë prej punëve që janë duke u zhvilluar në sferën e energjisë dhe është fundamental në angazhimin e Grupit të Bankës Botërore në sektorin e energjisë të vendit - përfshirë hidro-energjinë, ujërat e zeza dhe kanalizimin dhe teknologjinë e re të energjisë. Më shumë…