Skip to Main Navigation
ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก: การรักษาระดับการขยายตัว ภายใต้สถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจ

สถานการณ์ภายนอกที่ดีขึ้น จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภูมิภาคในปี 2567

วอชิงตัน 1 ตุลาคม 2566 – การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกคาดว่าจะยังคงแข็งแกร่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 5 ในปี 2566 แต่จะชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 และคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 4.5 ​​ในปี 2567 ธนาคารโลกกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ตามรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจรายครึ่งปีของภูมิภาค

จาก รายงานอัพเดตเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ตุลาคม 2566 ของธนาคารโลก ระบุว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคในปีนี้ สูงกว่าการขยายตัวเฉลี่ยที่คาดการณ์ไว้สำหรับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ทั้งหมด แต่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2566 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 5.1 และเศรษฐกิจของภูมิภาคที่ไม่รวมจีนจะอยู่ที่ร้อยละ 4.6 ในขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 5.2ในปี 2567 สถานการณ์ภายนอกที่ดีขึ้นจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ยกเว้นประเทศจีนที่ยังคงมีปัญหาภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การฟื้นตัหลังการกลับมาเปิดประเทศที่ชะลอตัวลง ภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น ความอ่อนแอของภาคอสังหาริมทรัพย์ และปัจจัยเชิงโครงสร้าง เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน โดยจะชะลอตัวลเหลือร้อยละ 4.4 ในปี 2567 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่เหลือในภูมิภาคคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.7 ในปี 2567 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและภาวะทางการเงินที่ผ่อนคลายลง ซึ่งจะช่วยชดเชยผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและมาตรการด้านนโยบายการค้าของประเทศอื่น ๆ

ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้น และความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว กลายเป็นความเสี่ยงด้านลบเพิ่มเติมที่กระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของภูมิภาค

“ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกยังคงเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและมีพลวัตมากที่สุดในโลก แม้ว่าการขยายตัวจะชะลอตัวลงก็ตาม” มานูเอลา วี. เฟอร์โร  รองประธานธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกล่าว “ในระยะปานกลาง การรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับสูง จะต้องมีการปฏิรูปเพื่อคงความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม สร้างความหลากหลายของประเทศคู่ค้า และยกระดับศักยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพและการสร้างงานในภาคบริการ”

ภาคบริการกำลังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในภูมิภาคเพิ่มขึ้น จากเดิมที่พึ่งพาภาคการผลิตเป็นหลัก ตามที่ปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ ‘ประเด็นสำคัญ’ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ภาคบริการกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน การส่งออกบริการขยายตัวเร็วกว่าการส่งออกสินค้า และการขยายตัวของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในด้านบริการอยู่ในระดับที่สูงกว่าด้านการผลิตถึง 5 เท่า ในประเทศจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็วและการปฏิรูปด้านบริการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ในฟิลิปปินส์การใช้ซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยบริษัทต่าง ๆ สามารถเพิ่มผลิตภาพของบริษัทโดยเฉลี่ยร้อยละ 1.5 ในระหว่างปี 2553 - 2562 ในเวียดนาม การลดอุปสรรคเชิงนโยบาย เช่น ข้อจำกัดในการเข้าประเทศและการเป็นเจ้าของธุรกิจด้านขนส่ง การเงิน และบริการทางธุรกิจ ส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อหัวของแรงงานในภาคส่วนดังกล่าวสูงขึ้นร้อยละ 2.9 ต่อปี ในระหว่างปี 2551 - 2559 นอกจากนี้ การขจัดอุปสรรคดังกล่าวยังส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานในธุรกิจด้านการผลิตที่ใช้บริการในภาคส่วนดังกล่าว เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมากที่สุด

การปฏิรูปด้านบริการและการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมดิจิทัลไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มศักยภาพของประชาชนในการใช้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การศึกษาทางไกลและการแพทย์ทางไกลที่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือก ผ่านการฝึกอบรม และมีแรงบันดาลใจ ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และสุขภาพที่ดีขึ้นในภูมิภาค แม้ว่าจะยังคงมีปัญหาด้านการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมก็ตาม

“การปฏิรูปด้านบริการและการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมดิจิทัลสามารถสร้างวงจรที่ดีในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในภูมิภาค” อาดิตยา แมตทู หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ธนาคารโลก กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่: 2023/109/EAP

รายชื่อผู้ติดต่อ

ในวอชิงตัน:
Kym Smithies
+1 (202) 458-0152

บล็อก

    loader image

เรื่องราวใหม่ๆ

    loader image