Image

วราภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโส ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

วราภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโส ประจำกลุ่มงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ธนาคารโลกมีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และ การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

วราภรณ์เข้าร่วมงานกับธนาคารโลกในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2547 เธอได้ทำงานและมีส่วนร่วมในโครงการและงานวิจัยหลายโครงการในประเทศไทยทั้งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคาร์บอนไฟแนนซ์

ปัจจุบัน วราภรณ์เป็นหัวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (PMR) นอกจากนี้แล้วยังมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการลงทุนและโครงการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เธอมีประสบการณ์การทำงานระดับภูมิภาคทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และ เวียดนาม

ก่อนที่จะร่วมงานกับธนาคารโลก วราภรณ์มีประสบการณ์ทำงานกับภาคเอกชนมากว่า 15 ปี เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการจดทะเบียนรับรองกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อมในบริษัทเอกชนทำหน้าที่ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการแผนแม่บท โครงการศึกษาความเป็นไปได้ และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมกว่า 150 โครงการตั้งแต่ โครงการรถไฟ ทางหลวง ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ท่าเทียบเรือ โรงงาน/นิคมอุตสาหกรรม และ เหมืองแร่

วราภรณ์จบการศึกษาปริญญาตรีด้านชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทยและปริญญาโทสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศไทยและได้รับประกาศนียบัตรด้านการสำรวจระยะไกลจากสถาบันเดียวกัน

Contact
โทร: +66 2 686 8300
thailand@worldbank.org

สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • การเงินการคลังด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Welcome