KOMUNIKAT PRASOWY

Według nowego raportu Grupy Banku Światowego polskie miasta są przyjazne dla firm, ale wiele pozostaje jeszcze do zrobienia

25 czerwca 2015


WARSZAWA, 25 czerwca 2015 r.— W nowym raporcie Grupy Banku Światowego przeanalizowano  przepisy gospodarcze regulujące działalność krajowych firm w Polsce i uznano, że dobre praktyki regulacyjne występują w wielu miastach objętych analizą. Autorzy raportu podkreślają, że wymiana dobrych praktyk między poszczególnymi miastami może się przyczynić do poprawy klimatu dla biznesu.

Spośród 18 polskich miast uwzględnionych w opublikowanym dzisiaj raporcie Doing Business w Polsce 2015 pierwsze miejsce w rankingu sumarycznym zajęła Bydgoszcz. W raporcie znajdziemy analizę przepisów gospodarczych dotyczących czterech obszarów zdefiniowanych w serii Doing Business, takich jak: zakładanie spółki, uzyskiwanie pozwoleń na budowę, rejestrowanie przeniesienia własności nieruchomości oraz egzekwowanie umów.

Regulacyjny „tor przeszkód” w każdym mieście wygląda inaczej. Wynika to z różnic w funkcjonowaniu urzędów publicznych odpowiedzialnych za cztery obszary badane w raporcie, a także z rozbieżności w interpretacji ogólnokrajowych przepisów. Według raportu założenie spółki jest łatwiejsze w Poznaniu; pozwolenie na budowę można łatwiej uzyskać w Bydgoszczy; przeniesienie własności nieruchomości łatwiej jest zarejestrować w Białymstoku; a spór gospodarczy można łatwiej rozstrzygnąć w Olsztynie.

O ile mniejsze miasta z reguły wypadają lepiej według wszystkich czterech kategorii, kilka dużych ośrodków miejskich wiedzie prym albo zajmuje miejsca blisko czołówki w pojedynczych obszarach. Wynika to z umiejętnego wykorzystania korzyści skali lub zainwestowania posiadanych zasobów w unowocześnienie administracji. Łódzkie i wrocławskie urzędy wystawiają pozwolenie na budowę w niewiele ponad miesiąc, tj. w takim samym terminie jak mniejsze ośrodki rozpatrujące zdecydowanie mniej wniosków. Jak z tego wynika, nawet duże zapotrzebowanie na usługi dla biznesu można zaspokoić w efektywny sposób. Idąc dalej, sąd okręgowy w Krakowie – mający na wokandzie niemal największą liczbę spraw w przeliczeniu na jednego sędziego w skali całego kraju – może się pochwalić terminem rozpatrzenia sprawy wynoszącym mniej niż rok, czyli o tydzień krótszym, niż wynosi średnia dla wszystkich 18 miast. Pracujący tam sędziowie stosują najlepsze praktyki krajowe i aktywnie zarządzają przepływem rozpatrywanych spraw.

Żadne z miast nie jest prymusem we wszystkich czterech kategoriach, lecz w wielu polskich miastach badanych w raporcie można znaleźć liczne dobre praktyki. Lokalni włodarze o reformatorskim nastawieniu mogą na swoim podwórku zdziałać wiele dobrego korzystając z udanych doświadczeń innych polskich miast. Gdyby jedno miasto w Polsce zastosowało wszystkie dobre praktyki z 18 badanych ośrodków, zajęłoby 24. miejsce w gronie 189 gospodarek w globalnym rankingu Doing Business 2015, plasując się o osiem miejsc wyżej niż obecna pozycja Polski (reprezentowanej przez Warszawę) i wyprzedzając w rankingu Francję i Holandię.

Pomimo licznych dobrych praktyk udokumentowanych w raporcie wiele wyzwań nadal wymaga uwagi. Przedsiębiorstwa na terenie całej Polski wciąż borykają się ze skomplikowanymi i mało efektywnymi procedurami, szczególnie w obszarze uzyskiwania pozwoleń na budowę. Liczne nowelizacje prawa budowlanego, które nie zostały objęte spójnym wdrożeniem we wszystkich właściwych urzędach publicznych i wśród prywatnych specjalistów z branży, wywołują dezorientację i rozbieżności w stosowaniu przepisów w poszczególnych miastach.

„Polska niejednokrotnie brała przykład z Unii Europejskiej i korzystała z międzynarodowych wskaźników – także tych prezentowanych w raporcie Doing Business – aby doskonalić  krajowe ramy regulacyjne”, stwierdziła Mamta Murthi, Dyrektor Regionalna Grupy Banku Światowego w Europie Środkowej i krajach bałtyckich. „Teraz pora spojrzeć do wewnątrz: bardzo liczymy na to, że prezentowane opracowanie wzmocni lokalnych decydentów i da im właściwe informacje potrzebne do budowania strategii oraz wymiany doświadczeń z innymi miastami i regionami, a w rezultacie przyczyni się do poprawy lokalnego otoczenia regulacyjnego biznesu w całym kraju”, dodała Mamta Murthi.  

Doing Business w Polsce 2015 to pierwszy w Polsce raport Grupy Banku Światowego na szczeblu lokalnym poświęcony warunkom prowadzenia działalności gospodarczej. Powstał na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RP oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), które sfinansowały większość prac na raportem. Raport powstał we współpracy z Konfederacją Lewiatan. Podobne opracowanie regionalne (obejmujące 20 miast) powstało w 2012 roku we Włoszech, a kolejny projekt tego rodzaju jest obecnie prowadzony w Hiszpanii (publikację przewidziano jeszcze w bieżącym roku).

Więcej informacji na ten temat oraz sam raport można znaleźć na stronie www.doingbusiness.org/Poland i https://www.worldbank.org/eca/doingbusiness-poland. Zapraszamy do kontaktu na Facebooku: www.facebook.com/DoingBusiness.org

Grupa Banku Światowego

Grupa Banku Światowego odgrywa wiodącą rolę w globalnych wysiłkach na rzecz eliminacji skrajnego  ubóstwa i rozpowszechniania wspólnego dobrobytu. W skład grupy wchodzi pięć instytucji: Bank Światowy, w tym Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (MBOiR) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (ang. IDA); Międzynarodowa Korporacja Finansowa (ang. IFC); Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (ang. MIGA); oraz Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ang. ICSID). Działając wspólnie w ponad stu krajach, instytucje te oferują finansowanie, usługi doradcze i inne formy wsparcia potrzebne krajom w celu rozwiązania najbardziej palących problemów rozwojowych. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.worldbank.org, www.miga.org, ifc.org.Kontakty medialne
W Washington
Indira Chand
tel : +1 202 458-0434
ichand@worldbank.org
W Warsaw
Dorota Kowalska
tel : +1 202 294-6355; +48 518464430
dkowalska@worldbank.org

ZASOBY


KOMUNIKAT PRASOWY NR:
2015/ECA/103

Api
Api

Welcome