PUBLIKACJA

Polska: Regiony Rozwijające się (Catching-Up Regions)
Choć Polska osiągnęła sukces w dziedzinie rozwoju gospodarczego, to wciąż wiele regionów boryka się z różnymi wyzwaniami. Dlatego też Polska została wybrana do wzięcia udziału w zainicjowanym w 2016 r. przez Komisję Europejską projekcie na rzecz regionów rozwijających się (ang. Catching-Up Regions). Raporty Banku Światowego prezentują kluczowe rezultaty tego projektu prowadzonego w Polsce.

Image
Polska: Catching-Up Regions 3

Czerwiec 2019

Raport podsumowujący inicjatywę |DOWNLOAD PDF

 

 

Image
Wsparcie regionalnej innowacyjności i przedsiębiorczości w województwach łódzkim, podlaskim i dolnośląskim

DOWNLOAD PDF

Raport opisuje efekty pracy Banku Światowego w zakresie wsparcia dotyczącego innowacji i przedsiębiorczości w trzech polskich województwach.

 

Image
Wzmocnienie przedsiębiorczości we Włocławskim Obszarze Funkcjonalnym

DOWNLOAD PDF

Raport przedstawia analizę otoczenia biznesowego i sytuację przedsiębiorców w obszarze funkcjonalnym Włocławka oraz praktyczne i szczegółowe zalecenia dotyczącego polityki gospodarczej miasta i regionu. 

 

Image
Ocena wykorzystania i propozycje zagospodarowanie środków na instrumenty finansowe w województwie podlaskim

DOWNLOAD PDF

Raport powstał jako wynik prac doradczych, wykonanych na rzecz władz samorządu województwa podlaskiego. Ich celem była ocena wykorzystania wsparcia przeznaczonego na instrumenty inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2007 – 2013 r. oraz wypracowanie wskazań, dotyczących ukształtowania modelu instytucjonalnego w zakresie gospodarowania środkami zwracanymi przez pośredników finansowych, którzy wdrażali instrumenty inżynierii finansowej w oparciu o środki z RPO WP 2007 – 2013.

 

Image
Zagospodarowanie środków na instrumenty finansowe w województwie śląskim

DOWNLOAD PDF

Raport przedstawia wypracowane przez Bank Światowy wskazania dotyczące zaprojektowania instytucjonalnego modelu gospodarowania środkami finansowymi zwracanymi przez pośredników finansowych, którzy wdrażali w województwie śląskim instrumenty inżynierii finansowej w oparciu o środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) 2007–2013.

 

Image
Planowanie przestrzenne dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

DOWNLOAD PDF

Raport skupia się na planowaniu przestrzennym we Włocławskim Obszarze Funkcjonalnym; przedstawia wyniki wykonanym analiz tego obszaru oraz proponuje sposoby, które pomogą w integracji działań planistycznych.

 

Image
Grudziądz: Model opieki lokalnej nad osobami powyżej 65. roku życia

DOWNLOAD PDF

Raport przedstawia propozycję modelu świadczenia usług, które ułatwiłyby integrację w obszarze opieki nad osobami powyżej 65 roku zycia w Grudziądzu.

 

 

Image
Transport na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim

DOWNLOAD PDF

Realizowany w ramach inicjatywy CUR3 komponent rozwiązań transportowych obejmuje trzy propozycje do niemal natychmiastowego zastosowania w odpowiedzi na potrzeby transportowe występujące na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim.

 

 

www.worldbank.org/poland/regionsWelcome