Skip to Main Navigation
СООПШТЕНИЕ ЗА ПЕЧАТ 8 Октомври 2019

Невработеноста се намалува додека растот забавува во земјите од Западен Балкан

Вашингтон, 8 октомври 2019 — Економската активност забавува во Западен Балкан, додека инвестициите и извозот продолжуваат да слабеат во шесте земји од регионот. Според најновиот Редовен економски извештај за Западен Балкан, „Растечка неизвесност“ растот е предвиден на 3.2% во 2019 година, кој е понизок од 3.8% во 2018 година. За разлика од регионот, растот во Северна Македонија продолжи да се зголемува во 2019 година, по големото забавување во 2017 и се очекува растот во Косово да остане висок од 4,0 проценти, додека повеќето економии во регионот се соочуваат со поспор раст споредено со оној од пред една година. Проекциите за регионалниот раст во 2020 и 2021 се позитивни, тој сепак ќе остане под нивото на десетгодишниот раст од 2018 година. 

Growth rate, 2017-21f, percentage     
 201720182019e2020f2021f
Albania3.84.12.93.43.6
Bosnia and Herzegovina3.23.63.13.43.9
Kosovo4.23.84.04.24.1
North Macedonia0.22.73.13.23.3
Montenegro4.74.93.02.82.7
Serbia2.04.23.33.94.0
Western Balkans2.63.93.23.63.8
EU282.52.01.41.31.4
Source: World Bank estimates      
       

 

 

„Понатамошниот раст во регионот помага во создавање на работни места за населенито, учество на жените во работната сила и помага во справување со емиграцијата“, вели Линда Ван Гелдер, Директор за Западен Балкан при Светска банка.

„Но, неповолните ризици кои се појавуваат укажуваат на потребата од креаторите на политики треба да ја поттикнат конкуретноста, зголемат ефикасноста и користноста на јавната потрошувачка и да се справат со растечките фискални дисбаланси со цел нивно искористување и обезбедување на одржлив раст“.

И покрај економското забавувње во 2019, невработеноста продолжи да се намалува во регинот – на историски најниско ниво. До јуни оваа година, 150 000 работни места беа создадени во регионот, споредено со една година преходно. Овој тренд ги вклучува и 43.000 работни места за младите, само во Албанија се создадени половина од овие работни места. Дури и со овие позитивни економски случувања, само 44% од работоспособното население во Западен Балкан има работа, неактивноста на пазарот на труд остана непромента на 48% и проширувањето на меѓурегионалните диспаритети на пазарот на трудот се загрижувачки. Во Косово и во Босна и Херцеговина, неактивноста се зголеми во 2019 година, со претпоставка дека повеќе луѓе го напуштиле пазарот на труд отколку што нашле работа.

Соочувајќи се со растечки неизвесности во регионот, извештајот повикува на рапидно подобрување на јавната потрошувачка и конкуретност. Построги контроли на платите, намалување на даночната евазија и олеснувања и подобро таргетирање на социјалните бенефиции може да водат кон подобри јавни инвестиции, подобрување на еднаквостса и создавање на фискални бафери за да се ублажат растечките ризици во регионот.

Целиот извештај е достапен на следниот линк:  https://www.worldbank.org/eca/wbrer

 


СООПШТЕНИЕ ЗА ПЕЧАТ БРОЈ: 2020/ECA/18

Контакт

Вашингтон
Џон Македон
jmackedon@worldbank.org
Скопје
Анита Божиновска
abozinovska@worldbank.org
Api
Api