СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Според Световната банка реформите в сектора на услугите биха могли да повишат производителността на ЕС средно с 5%

5 октомври, 2016


ЗАГРЕБ, 5 октомври 2016 г. – Въпреки очакванията, че икономическият растеж в ЕС ще остане на ниски нива и с ограничени възможности за краткосрочни политически решения, в най-новия доклад на Световната банка се казва, че реформирането на сектора на услугите би могло значително да повиши доходите и да ускори процеса на сближаване. Според Редовния икономически доклад на Световната банка за ЕС (EU RER) реформите биха могли да увеличат производителността средно с 5 %, което ще осигури повече на брой и по-добри работни места, ще стимулира инвестициите и ще доведе до задълбочаване на интеграцията.

Очакванията в момента са растежът в ЕС да достигне близо 1,6% през периода 2016-2017 г., движен от ниските цени на петрола и подкрепящата го парична политика. Продължителната рецесия и бавното възстановяване на растежа и заетостта доведоха до подкопаване на доверието в ЕС и националните институции.

 „Потенциалът за растеж в ЕС се задържа от ниските нива на инвестициите, свиването на населението в трудоспособна възраст и резкия спад на производителността“, казва Дорте Домланд, старши икономист на Световната банка и водещ автор на доклада. „Възможностите за бързи промени в политиките са ограничени. Подобряването на регулациите в сектора на услугите може да бъде един от клучовите механизми за стимулиране на растежа, доходите и работните места.“

Секторът на услугите формира три четвърти от БВП и две трети от заетостта в ЕС и е много по-регулиран, отколкото в страните от ОИСР, които не са членки на ЕС. Близо една пета от работната сила в ЕС е заета в регламентирани професии като предоставяне на правни услуги, инженерни дейности и архитектура и е изправена пред значителни ограничения, което поражда сериозни диспропорции в рамките на ЕС.

Най-силно ограничените услуги, включително финанси, счетоводство, транспорт, комуникации и правни дейности, са основни двигатели на растежа в развитите икономики. Въпреки това, доставчиците на услуги в ЕС често не могат да предлагат услугите си в други държави-членки на ЕС, освен ако не предприемат значителни структурни промени в бизнеса си - в области като право на собственост, застраховане, професионално сдружаване и квалификация на работниците.

Въпреки че приетата през 2006 г. Директива на ЕС за услугите да има за цел създаване на единен пазар на услуги, на национално ниво реформите в сектора са изправени пред значителни политически ограничения. Докладът на Световната банка предлага няколко варианта на политики, имащи за цел улесняване на така необходимата либерализация в сектора на услугите:

  • Отдаване на приоритетно значение на реформите в сектора на услугите от държавите-членки на ЕС и формализирането им в „пътни карти“;
  • Изпълнение на по-рано договорените реформи, включително и тези, залегнали в директивата на ЕС за услугите;
  • Политиката на конкуренция в сектор на услугите да стане приоритет за Европейската комисия и националните органи за защита на конкуренцията;
  • Създаване на общ пазар за професионални услуги;
  • Насърчаване на дебата за ползите и загубите от реформата с доставчици и потребители на услуги;
  • Преквалификация на работниците, които биха могли да бъдат негативно засегнати от предложените реформи.
„Секторът на услугите може силно да повлияе на производителността в относително кратък период от време, а производителността е ключът към траен растеж в ЕС“, казва Аруп Банерджи, регионален директор на Световната банка за ЕС. „Ние силно вярваме, че препоръчаните в доклада политически мерки могат да помогнат за възстановяване на растежа, работните места и доверието във всички страни от Европейския съюз“.
 

За контакти с медиите: 

В Брюксел: Анна Ковалчик [Anna Kowalczyk], +1 (202) 290 9281, akowalczyk@worldbank.org

Във Вашингтон: Елена Карабан [Elena Karaban], +1 (202) 473-9277, ekaraban@worldbank.org

В България: Ивелина Таушанова [Ivelina Taushanova], (359 2) 96 97 239, itaushanova@worldbank.org 

В Хърватия: Ваня Фрайтич [Vanja Frajtic], +385 1 2357 230, vfrajtic@worldbank.org 

В Полша: Филип Кошан [Filip Kochan], +48 605 282 998, fkochan@worldbank.org 

В Румъния: Виктор Неагу [Victor Neagu], +40 21 201 0388, vneagu@worldbank.org 

 

Пълният текст на доклада може да бъде видян на: https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/eurer  

 

 

Контакти с медиите
Вашингтон
Елена Карабан
Teл: +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org
България
Ивелина Таушанова
Teл: +(359 2) 96 97 239
itaushanova@worldbank.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2017/ECA/027

Api
Api

Welcome