СТАТИЯ

Ромското включване в България – какво работи, какви са предизвикателствата?

5 април, 2012


Image

София, България:  Ромски протести: Аз също съм европейски гражданин
Автор: Надежда Чипева, вестник Капитал


Българското правителство в партньорство със Световната банка организираха еднодневен семинар за добрите практики и предизвикателствата на ромското включване, в който се включиха всички заинтересовани страни

СОФИЯ, 16 май, 2011 - Министърът за управление на европейските фондове Томислав Дончев откри днес международна работна среща за успешно разгръщане на дейностите за ромското приобщаване под надслов „Успешно разширяване на дейностите по ромското включване – предизвикателства, добри практики и извлечени поуки”. Дискусиите по време на форума ще послужат при изграждането на националната оперативната рамка за ромското приобщаване. Както всички останали страни-членки на ЕС със значителен брой на ромско население, България трябва да разработи национална стратегия до края на 2011 г.

Министър Томислав Дончев изтъкна при откриването на форума, че това, от което има нужда сстраната не е поредният документ, а по-скоро реална стратегия, която наистина да е в услуга както на ромското население, така и на цялото българско общество. Той се спря и на някои успехи и предизвикателства в бъдеще, като например в областта на жилизната политика. „Очевидно досегашните мерки не са работещи и трябва нов подход”, заяви министърът. Той подчерта значимостта на създаването на стратегия, която трябва да има видим ефект, а за да се постигне това е важно да се вземе предвид мнението на присъстващите участници - над стотина представители на ромски неправителствени организации, на гражданското общество, на правителствени институции и местни власти, както и представители на Европейската комисия и международни партньори.

Дискусиите по време на еднодневната работна среща целят идентифициране на предизвикателства и добри практики в шест ключови области:

  • Образование
  • Заетост
  • Здравеопазване
  • Жилищна политика
  • Спазване на закона
  • Обществени комуникации

" Очевидно досегашните мерки не са работещи и трябва нов подход "

Томислав Дончев

Министър за управление на европейските фондове

Мамта Мурти, директор на сектор „Човешко развитие” за регион Европа и Централна Азия на Световната банка, изтъкна специфичните икономически ползи от приобщаването на ромското население. Активното включване на пазара на труда ще повиши производителността и ще създаде приходи в хазната, като се намалят в същото време разходите за социално подпомагане и се генерират приходи под формата на данъци, изтъкна тя. По изчисления на Световната банка по данни от 2007 г., възможностите за увеличена производителност се изчисляват на около 2500 евро годишно на всеки ром в трудоспособна възраст в България. В този смисъл засилените действия за включване на ромското население имат не само социално измерение, но също така и значителна икономическа полза, и то за всички българи.Api
Api

Welcome