Skip to Main Navigation
Video27 Tháng 3 Năm 2015

Ươm mầm cho trồng rừng bền vững ở Việt Nam

Hơn 43.000 hộ nông dân ở Việt Nam tham gia dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp được hỗ trợ bởi Ngân hàng Thế giới đã được nhận tín dụng lãi suất thấp và hỗ trợ kỹ thuật để trồng 76.500 héc ta rừng.