Skip to Main Navigation
Slideshow27 Tháng 3 Năm 2015

Trồng rừng sản xuất: Một con đường thoát nghèo bền vững ở Việt Nam

Hơn 43.000 hộ dân ở miền Trung Việt Nam đã được tiếp cận với tín dụng lãi suất thấp và hỗ trợ kỹ thuật để trồng hơn 76.500 héc ta rừng trong dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ.