Skip to Main Navigation
Statement 16 Tháng 9 Năm 2021

Tuyên bố về Công bố Điều tra về Dữ liệu Bất thường trong báo cáo Môi trường Kinh doanh 2018 và 2020

Báo cáo Ban Giám đốc

WASHINGTON, ngày 16 tháng 9 năm 2021 - Nhóm Ngân hàng Thế giới hôm nay thay mặt Ban Giám đốc Ngân hàng đưa ra tuyên bố sau:

“Hôm nay, Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới đã cho phép công bố “Điều tra Dữ liệu Bất thường trong Báo cáo Môi trường Kinh doanh 2018 và Môi trường Kinh doanh Kinh doanh 2020 - Kết quả Điều tra và Báo cáo cho Ban Giám đốc”, một đánh giá do tổ chức độc lập bên ngoài tiến hành về các sự kiện và hoàn cảnh liên quan đến việc sử dụng dữ liệu bất thường trong Báo cáo Môi trường Kinh doanh 2018 và 2020.”

Liên quan: Nhóm Ngân hàng Thế giới ngừng xuất bản báo cáo Môi trường Kinh doanh


Liên lạc

David Theis:
(202) 458-8626
dtheis@worldbankgroup.org
Api
Api