THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tăng cường khung tài trợ cho cơ sở hạ tầng tại địa phương ở Việt Nam

11 Tháng 3 Năm 2014


Hà Nội, ngày 11/3/2014 – Một bản báo cáo mới do ông Đặng Đức Cường, Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội, chủ trì đã điểm lại các hạn chế, cơ hội và lựa chọn nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vốn phát triển hạ tầng của nhà nước.

Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường của Việt Nam trong giai đoạn 1990-2010 đã mang lại quá trình đô thị hóa nhanh chóng và tăng trưởng cao với tốc độ bình quân 7,3%/năm. Thành tựu to lớn này đã mang lại kết quả là thu nhập bình quân đầu người tăng 5 lần. Việt Nam cũng đi theo lộ trình phân cấp tài khóa, trao nhiều quyền tự chủ hơn về tài chính công và phát triển hạ tầng cho chính quyền địa phương. Nhưng quá trình phân cấp cũng vấp phải những khó khăn nhất định, trong đó phải kể đến khoảng cách ngày càng lớn giữa các tỉnh, đa dạng trong năng lực quản lý hành chính cấp địa phương và trách nhiệm giải trình chưa đủ mạnh.

Thách thức cơ bản đối với Việt Nam hiện nay là làm sao tăng cường được khả năng cấp vốn và nâng cao hiệu quả đầu tư hạ tầng; nhưng trong cái khó lại tiềm ẩn cơ hội.

“Thách thức đồng thời cũng là một cơ hội cho Việt Nam. Phần lớn nhu cầu vốn có thể được thỏa mãn từ việc sử dụng nguồn lực sẵn có một cách hiệu quả hơn”, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới nói. “Thành công của bất kỳ sáng kiến cải thiện việc cấp vốn hạ tầng địa phương ở Việt Nam gắn liền với những bước tiến trong bối cảnh lớn hơn của cải cách chính sách, là một phần trong chương trình phát triển dài hạn của đất nước. Chỉ có cách tiếp cận tổng thể, giải quyết các vấn đề về quản trị điều hành, cấp vốn và thực thi thì mới có thể vượt qua được các thách thức này,” bà Victoria Kwakwa nhận định.

Báo cáo Đánh giá Khung tài trợ cho Cơ sở hạ tầng địa phương do Ngân hàng Thế giới và Bộ Tài chính cùng thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của AusAID. Báo cáo đã rà soát khung cấp vốn hạ tầng hiện tại, bao gồm cả các khía cạnh pháp lý và thể chế, và đánh giá các kinh nghiệm quốc tế cũng như đề xuất các giải pháp cải thiện cấp vốn phát triển hạ tầng.

Báo cáo nêu lên một số cách thức cải thiện hiệu quả thông qua hợp tác với khu vực kinh tế tư nhân và các cơ chế thị trường tang cường tài chính cho phát triển hạ tầng để chính phủ xem xét, trong đó bao gồm hình thành một Quỹ Phát triển Địa phương (Municipal Development Fund - MDF) cho các đô thị hạng hai. Quỹ này sẽ đóng vai trò như là chủ thể cho vay thứ cấp dựa trên kinh nghiệm thành công các quỹ tương tự ở các nước khác và cải thiện môi trường huy động vốn qua trái phiếu đô thị.

“Đầu tư hạ tầng hiện nay không hiệu quả chính là cơ hội để ta nâng cao hiệu quả – có nghĩa làm được nhiều hơn nữa với cùng một nguồn lực không đổi. Cần sử dụng các cơ chế thị trường mạnh mẽ hơn nữa  – không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả mà còn nhằm thu hút đầu tư và tham gia của khu vực tư nhân nhiều hơn nữa,”
bà Jennifer Sara, Giám đốc Ban Phát triển Bền vững, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phát biểu. “Một cơ chế cấp vốn bền vững cho phát triển hạ tầng địa phương tại Việt Nam không thể chỉ dựa vào ngân sách nhà nước và vốn ODA mà đòi hỏi sự tham gia sâu rộng hơn nữa của thị trường vốn và khu vực tư nhân.”

---

Để tải báo cáo Đánh giá Khung tài trợ cho Cơ sở hạ tầng địa phương tại Việt Nam xin mời click vào đây.


Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : 84-4-39346600 ext. 234
nnguyen5@worldbank.org
Tại Washington
Diana Chung
tel : 1 (202) 473-8357
dchung1@worldbank.orgApi
Api