Infographic

Cải thiện tính liêm chính và hiệu quả khu vực công của việt nam

8 Tháng 11 Năm 2016


Việt Nam khát vọng trở thành một quốc gia thịnh vượng với thể chế hiện đại vào năm 2035, và kiểm soát xung đột lợi ích tiềm tàng thông qua luật pháp và thực thi chính sách tốt hơn có thể giúp tăng cường liêm chính và  hiệu quả trong khu vực công.


Managing Conflicts of Interest Through Law and Practice
Welcome