Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Sáu bước để khảo sát mức độ hài lòng của người dân ở đơn vị cung cấp dịch vụ


Image