publication

Cần Thơ, Việt Nam: Tăng cường Khả năng Thích ứng của Đô thị


Trong 7 tháng mùa mưa mỗi năm, ngập úng ở thành phố Cần Thơ xảy ra rất thường xuyên. Hậu quả là hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng, học sinh ướt lướt thướt đến trường, xe cộ chết máy vì ngập nước, nước bẩn tràn vào nhà dân.

World Bank Group

Available in English

Theo yêu cầu của thành phố, vào tháng 6 năm 2014, Chương trình Phân tích Thế mạnh Đô thị đã được tiến hành ở Cần Thơ, Việt Nam. Nhóm chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đã làm việc với các cán bộ địa phương, cán bộ kỹ thuật và những người nắm giữ thông tin chính để xác định ưu tiên đầu tư và các lĩnh vực phù hợp để tăng cường khả năng phục hồi ở Cần Thơ.

Chương trình nhận thấy Cần Thơ có thể giải quyết được hai vấn đề mấu chốt đe doạ đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố - ngập lụt và quá trình đô thị hoá khó kiểm soát. Thành phố có thể giải quyết hai vấn đề này bằng cách chủ động phát triển đô thị tới các khu vực có nguy cơ ngập lụt thấp hơn, kể cả các khu vực cao hơn gần trung tâm thành phố.

Các hoạt động đầu tư dưới đây có thể có tác động thay đổi lớn đối với quá trình phục hồi của thành phố. Đây là các sáng kiến sẽ tiến hành ở Cần Thơ với sự hỗ trợ của các đối tác phát triển.  

Các hoạt động ưu tiên bao gồm:
•    Tăng cường năng lực thể chế và khuôn khổ pháp lý để áp dụng mô hình xử lý nguy cơ ngập lụt lồng ghép hiệu quả.
•    Tăng cường thu thập, chia sẻ và sử dụng các số liệu về tài sản công, công trình, dân số, nguy cơ.
•    Xây dựng các quy trình chuẩn về đánh giá tổn thất, thiệt hại, tạo điều kiện cho các cán bộ địa phương lượng hóa ảnh hưởng của lũ lụt đối với nền kinh tế và ngân sách địa phương.
•    Tăng cường công tác quản lý tài chính để nâng cao chất lượng và tính bền vững của các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng và tăng cường quy hoạch đầu tư cơ bản để hỗ trợ tốt hơn cho việc xác định ưu tiên, giám sát, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế.

Đầu tư ưu tiên bao gồm:
•    Tập trung thực hiện các giải pháp phòng chống ngập lụt trong khu vực đô thị lõi.giúp thành phố trở thành địa điểm sống và làm việc an toàn và hấp dẫn.
•    Sử dụng các khoản đầu tư giao thông để phát triển đô thị tới các khu vực cao hơn đáp ứng nhu cầu của một thành phố hiện đại.
•    Đầu tư phát triển vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và hỗ trợ nền tảng kinh tế của thành phố.
•    Tiếp tục tập trung nâng cấp đô thị là phương pháp giải quyết các vấn đề lấn chiếm kênh rạch thoát nước và hỗ trợ người nghèo và nhóm người dễ bị tổn thương của thành phố.

Chương trình Phân tích Thế mạnh Đô thị đã đề xuất một số hoạt động phát triển tiếp theo ở Cần Thơ. Ngân hàng Thế giới đang xây dựng một dự án phục hồi đô thị mới, một sáng kiến số liệu mở và một nghiên cứu logic và đánh giá vai trò của Cần Thơ trong nền kinh tế của khu vực.


Welcome