Skip to Main Navigation
วิดีโอวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

Creative Citizen: Getting Thailand Back on Track

มาดู 20 พลเมืองสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่มาอาสาออกแบบอินโฟกราฟิกส์ 10 เรื่องที่เน้นให้เห็นโอกาสและความท้าทายด้านการพัฒนาของประเทศไทย