ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกอบธุรกิจในประเทศไทยง่ายขึ้นกว่าปีที่แล้ว

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557


กลุ่มธนาคารโลกจัดอันดับไทยให้อยู่ใน 30 อันดับแรกในโลก

กรุงเทพฯ 29 ตุลาคม 2557 รายงานความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2015) จัดทำโดยกลุ่มธนาคารโลกจัดให้ประเทศไทยอยู่ใน 30 อันดับแรกจากประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เนื่องจากประเทศไทยได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา

ในปีนี้ รายงาน Doing Business ได้ปรับปรุงระเบียบวิธีวิจัยและขยายขอบเขตของข้อมูลใน 3 หัวข้อจากทั้งหมด 10 หัวข้อที่ใช้ในรายงาน  รายงาน Doing Business ได้มีการเปลี่ยนวิธีการจัดลำดับเป็นการเปรียบเทียบการดำเนินกฏระเบียบของประเทศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีเลิศของโลก คะแนนยิ่งสูงแสดงถึงประสิทธิภาพของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความเข้มแข็งของกฎระเบียบในประเทศ

จากการใช้ระเบียบวิจัยใหม่นี้ ประเทศไทยได้รับการจัดลำดับให้อยู่ในอันดับที่ 26 ของโลกจากรายงานความยากง่ายในการประกอบธุรกิจปี 2015 ซึ่งปรับขึ้นจากลำดับที่ 28 ในปี 2014

รายงาน Doing Business: Going Beyond Efficiency พบว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 30 ประเทศของโลกที่มีคะแนนใน 5 หัวข้อดังนี้ การดำเนินการขออนุญาตในการก่อสร้าง (ลำดับที่ 6) การขอใช้ไฟฟ้า (ลำดับที่ 12) การคุ้มครองนักลงทุนรายย่อย (ลำดับที่ 25) การบังคับใช้ข้อตกลง (ลำดับที่ 25) และการลงทะเบียนสินทรัพย์ (ลำดับที่ 28) โดยปีนี้ประเทศไทยได้ปรับปรุงการใช้เวลาในการดำเนินการขออนุญาตในการก่อสร้างลดลง เนื่องจากมีการใช้กระบวนการอนุมัติแบบช่องทางพิเศษสำหรับการก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก

“ประเทศไทยได้ปรับปรุงการให้บริการของภาครัฐมากว่า 10 ปี  ซึ่งส่งผลบวกแก่ผู้ประกอบการ เนื่องจากซึ่งมีกฎระเบียบข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามน้อยลงและมีเวลาและทรัพยากรเพื่อการทำธุรกิจมากขึ้น” นายอูริค ซาเกา ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยกล่าว “ประเทศไทยเป็นกรณีศึกษาที่ทำให้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจได้ การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ตลอด 7 ปีที่ผ่านมาช่วยให้การส่งออกและนำเข้าสะดวกมากขึ้นเนื่องจากใช้จำนวนเอกสารและเวลาน้อยลงกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับในปี 2007”

ปีนี้ รายงานได้จัดอันดับให้สิงคโปร์เป็นที่ 1 ของโลกที่มีสะดวกในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีอีก 10 ประเทศที่มีสภาพแวดล้อมด้านกฏระเบียบที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจได้แก่ นิวซีแลนด์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง จีน เดนมาร์ก เกาหลีใต้ นอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฟินแลนด์ และ ออสเตรเลีย

เกี่ยวกับรายงานชุด Doing Business

รายงาน Doing Business จัดพิมพ์โดยกลุ่มธนาคารโลกเป็นประจำทุกปีเพื่อวิเคราะห์กฎระเบียบซึ่งสามารถนำมาใช้ในวงจรธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการก่อตั้งธุรกิจและการดำเนินกิจการ การค้าข้ามพรมแดน การจ่ายภาษี และ การแก้ปัญหาการล้มละลาย การจัดลำดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจนี้ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ครอบคลุม 189 ประเทศ รายงาน Doing Business ไม่ได้วัดสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อสถานประกอบการและนักลงทุนในทุกด้าน ตัวอย่างเช่น รายงานนี้ไม่ได้วัดคุณภาพของการจัดการด้านการคลัง หรือ ในด้านเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ระดับฝีมือแรงงาน หรือ ความยืดหยุ่นของระบบการเงิน นอกจากนี้ ผลการศึกษาได้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายเชิงนโยบายไปทั่วโลก และช่วยทำให้เกิดการงานวิจัยที่ศึกษาในเรื่องกฎระเบียบซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาคธุรกิจว่าได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ อย่างไร  คณะผู้จัดทำรายงาน Doing Business ได้ทำงานเพื่อปรับปรุงระเบียบวิธีการวัดผล และเพื่อให้การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และผลการศึกษาดียิ่งขึ้น คณะผู้จัดได้รับประโยชน์จากข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดหลายปีที่ผ่านมา รายงานี้ได้ผ่านการวิเคราะห์อย่างเข้มข้นเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพและประสิทธิผลเพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญคือ การทำความเข้าใจและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของกฎข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจจากประเทศทั่วโลก รายงานชุดนี้ได้จัดพิมพ์มาเป็นเวลา 12 ปีในปีนี้

ท่านสามารถอ่านได้จากเว็บไซต์ www.doingbusiness.org หรือติดตามเฟสบุ๊คของเราได้ที่ https://www.facebook.com/DoingBusiness.orgสื่อมวลชนโปรดติดต่อ
ใน กรุงเทพฯ
Paul Risley
โทร: +66 8 4752 1783
prilsey@worldbank.org
บุณฑริกา แสงอรุณ
โทร: +66 2 686 8326
bsangarun@worldbank.org
ใน เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
Hannfried von Hindenburg
โทร: +852 2509 8115
hvonhindenburg@ifc.orgApi
Api

Welcome