Skip to Main Navigation
publication วันที่ 22 มิถุนายน 2564

ชุดรายงาน: ตลาดแรงงานและนโยบายสังคมในประเทศไทยภายใต้ภาวะความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการเข้าสู่สังคมสูงวัย

Image

ขณะที่ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงดำเนินต่อไป ประเทศไทยก็เผชิญกับปัญหาท้าทายอื่นๆ อีกจำนวนมาก ที่สำคัญที่สุดคือ การมีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและโลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปที่ต้องอาศัยการพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็วตามความต้องการของนายจ้าง

รายงานชุดนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายเกี่ยวกับความคุ้มครองทางสังคมและตลาดแรงงานในประเทศไทยในบริบทของการมีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจด้วยการทำความเข้าใจให้ดีขึ้นเกี่ยวกับการปฏิรูปที่จำเป็นต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย รายงานชุดนี้ให้ภาพรวมของระบบความคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย วิเคราะห์ผลกระทบต่อตลาดแรงงานจากการมีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้น ประเมินระบบดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนระบบบำนาญในประเทศไทย โดยรายงานมีห้าฉบับดังนี้