Image

สุทยุต โอสรประสพ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามนุษย์ เครือข่ายการพัฒนามนุษย์

ดร. สุทยุต โอสรประสพ หรือคุณแทม มีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามนุษย์ในหน่วยการพัฒนามนุษย์ของธนาคารโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

ดร. สุทยุตประจำอยู่ในกรุงเทพฯ โดยเป็นผู้นำกลุ่มการสาธรณสุขในประเทศไทย เขาเคยทำงานนำทีม และให้ความช่วยเหลือด้านความรู้ในกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ทางการพัฒนาด้านสาธรณสุข ได้แก่ การเงินการคลังทางสาธารณสุข การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบสาธารณสุข ทรัพยากรมนุษย์ในการสาธารณสุข ธรรมาภิบาลและการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข และการประเมินความสูญเสียและการเสียโอกาสทางสาธารณสุขหลังเหตุภัยพิบัติ

ดร. สุทยุตเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่เป็นผู้นำในการส่งเสริมให้มีการป้องกัน และลดอันตรายจากเชื้ดเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยง ผ่านโครงการและงานวิเคราะห์ต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย (ภาษาอังกฤษ) ไทย และเวียดนาม เขาได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ในการเป็นผู้นำและมีคุโณปการให้กับการประเมินความสูญเสียและการเสียโอกาสทางสาธารณสุขหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 (ภาษาอังกฤษ) และเขายังมีส่วนร่วมในการประเมินความสูญเสียและการเสียโอกาสด้านสาธารณสุขหลังจากพายุไซโคลนนาร์กีสในประเทศเมียนมาร์ปี 2551 (ภาษาอังกฤษ)

การทำงานของ ดร. สุทยุตยังครอบคลุมไปถึงการศึกษาในเรื่องการคลังด้านสาธารณสุข และการใช้จ่ายภาคสาธารณะด้านสาธารณสุข เขาเป็นผู้เขียนร่วมรายงานการบริหารจัดการด้านการคลังของประเทศไทย เรื่องการใช้จ่ายของรัฐบาลและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นทางด้านสาธารณสุขในประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ) เขายังเป็นหนึ่งในทีมหลักในการศึกษาการใช้จ่ายของภาครัฐในประเทศเมียนมาร์ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

ความเชี่ยวชาญในเรื่องการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขของเขาก็เป็นที่รู้จักกันดี เขาเป็นผู้เขียนร่วมรายงานการกระจายอำนาจทางสาธารณสุขในประเทศไทยและการออกนอกระบบราชการของโรงพยาบาลรัฐ นอกเหนือจากนั้น เขายังได้เป็นผู้นำและผู้เขียนหลักในรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการปฏิรูปสาธารณสุขแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งให้ความช่วยประเทศฟิลิปปินส์ในการปฏิรูปการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข

ดร. สุทยุตศึกษาในระดับปริญญาเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และปริญญาเอกด้านนานาชาติศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ โดยได้รับทุนการศึกษาเกตส์เคมบริดจ์ เขาสำเร็จปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


Contact
โทร: +66 2 686 8300
thailand@worldbank.org


สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สุขภาพ
  • เอชไอวี/เอดส์