Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 18. децембар 2018.

Svetska banka podržava poboljšavanje podataka I usluga katastra na Kosovu

Vašington, 18. decembar 2018 — Odbor izvršnih direktora Svetske banke je odobrio projekat za nekretnine I geoprostornu infrastrukturu (REGIP), koji ima za cilj pobojšanje kvaliteta I dostupnosti administracije I geoprostornih podataka I usluga na Kosovu. Finansijska podrška projekta iznosi 14.6 miliona evra (odnosno 16.5 miliona dolara).

„Obezbeđivanje imovinskih prava je od presudnog značaja za poboljšanje rasta i razvoja Kosova i dobro definisana prava predstavljaju kamen temeljac dobre tržišne ekonomije“ rekao je Marco Mantovanelli, menadžer Svetske banke za Kosovo. „Ovaj projekat će pomoći povećanje pristupa finansijama i smanjenje neformalne ekonomije, pozitivno će uticati na kreditno tržište i sektor komercijalnih banaka, što bi moglo dovesti do većih investicija i više radnih mesta“, dodao je on.  

Investicija REGIP će se fokusirati na poboljšanje dostupnosti i tačnosti katastarskih informacija, unapređujući ICT i geoprostornu infrastrukturu, kao i sprovođenje inicijative za izgradnju kapaciteta. Planirano unapređenje sistemaIT-e i lansiranje e-usluga će ići u korist svim  građanima i preduzećima na Kosovu, sa više informacija i usluga dostupnih na mreži. E-usluge prilagođenje specijalizovanim koriisnicima – kao što su komercijalne banke, notari i privatne geodete – koji će imati koristi i kojima će se poboljšati brzina, kvalitet i tačnost pružanja usluga.

“Bez kompletnog i ažuriranog katastra i jasno definisanih zakonskih prava muškaraca i žena, postoji značajan rizik za investicije privatnog sektora i građana” rekao je Aanchal Anand, stručnjak za upravljanje zemljištem u Svetskoj banci i vođa ekipe projekta. „Iz tog razloga, pobojšanje katastarskih podataka i usluga povećava pristup domaćih i stranih investitora zemljištu, i samim tim povećava efikasnost ekonomije“.

Novi projekat će se nadovezati na dostignuća projekta Svetske banke Nepokretna imovina i registracija, koji se završio 30. juna 2018. ovaj projekat je pomogao Kosovskoj katastarskoj agenciji (KKA) da postigne značajan napredak u uspostavljanju modernizovanog sistema upravljanja zemljištem, osiguravanja imovinskih prava i poboljšanja poslovnog okruženja u zemlji. Najznačajnija dostignuća ovog projekta uključuju: značajno poboljšanje u rangiranju Kosova u indeksu poslovanja preduzeća Svetske banke (DB) za registraciju imovine (sa 73 u 2012. na 34 u 2018. godini); sistematsko ažurrianje katastarske i registarske evidencije  (katastarska rekonstrukcija) u 30% prioritetnih katastarskih zona Kosova; povećana efikasnost tržišta zemljišta, smanjivanjem vremena za registraciju transakcije sa 30 na 10 dana; razvoj Kosovskog katastarskog informacionog sistema zemljišta (KCLIS); uvođenjem sistema za prikupljanje podataka i monitoring za rodno-podeljeno vlasništvo nad imovinom; i uvođenje nacionalne infrastrukture prostornih podataka i uspostavljanje nacionalnog geoportala.

Projekat REGIP se finansira kreditom Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) Grupe Svetske banke. Krediti IDA se daju shodno koncesionim uslovima sa nultnim ili veoma niskim kamatnim stopama i dugim rokom za isplaćivanje. Finansiranje ovog projekta uključuje period od 25 godina, uključujući grejs period od 5 godina. Projekat će se sprovoditi tokom narednih pet godina od strane Kosovske katastarske agencije, koja deluje pod okriljem Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja na Kosovu. 


Саопштење бр.: 2019/ECA/73

Контакт

Na Kosovu
Lundrim Aliu
+381382244541100
laliu1@worldbank.org
U Vašingtonu
John Mackedon
+1 (202) 4581358
jmackedon@worldbank.org
Api
Api