Skip to Main Navigation

Shqipëria Pamje e përgjithshme

Shqipëria2020
Popullsia, në milionë2.9
PBB, në miliardë US$15.3
PBB për frymë, në US$ 
Jetëgjatësia, në vjet 78.2

Shqipëria po zbaton reforma të rëndësishme strukturore që do të mbështesin rritjen e barabartë ekonomike, rritjen e produktivitetit dhe konkurrueshmërisë,  krijimin e më shumë vendeve të punës, përmirësimin e qeverisjes dhe ofrimit të shërbimeve publike. Përmirësimi i lidhjeve rajonale dhe aksesi në tregjet rajonale dhe globale, shoqëruar me diversifikimin e tregut dhe eksporteve, do të ndihmonte gjithashtu një rritje ekonomike më të shpejtë.

Qeveria shqiptare po punon mbi një program të gjerë reformash, të përqendruara në qëndrueshmërinë makroekonomike dhe fiskale, stabilizimin e sektorit financiar, energjinë, asistencën sociale dhe aftësinë e kufizuar, si dhe decentralizimin e territorit.

Shqipëria u godit nga një tërmet me pasoja shkatërrimtare në 26 nëntor 2019. Në përgjigje të kësaj situate, në shkurt 2020, në Bruksel, u organizua një konferencë donatorësh ku u premtuan afërsisht 1 miliardë Euro nga vendet dhe institucionet financiare ndërkombëtare.

Mes përpjekjeve për rindërtimin e vendit, kriza e COVID-19 po shton më tej presionin ndaj buxhetit të qeverisë dhe përpjekjeve për përballimin e situatës. Banka Botërore dhe partnerë të tjerë po  bashkëpunojnë për të mbështetur qeverinë në kapërcimin e këtyre sfidave dhe zbatimin e objektivave afatgjata të zhvillimit të vendit.

Azhurnuar për herë të fundit: 19 prill 2021

Është koha për një lidhje të re elektrike, nga 177 ditë në 2016.

HUADHËNIA

Shqipëria: Angazhimet financiare për vit fiskal (në milionë dollarë)*

*Shumat përfshijnë angazhimet financiare nga IBRD dhe IDA deri më
Image
GALERI FOTOSH
Më shumë foto...

MË THELLË

Burime të tjera

Kontaktet e zyrës së vendit

Tiranë, Shqipëri
Rr."Ibrahim Rugova", Nr. 34
Tiranë, Shqipëri
Tel. (355 4) 2280 650/1