BRIEF

Romania: Schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon (OPERA-CLIMA)Image


România este angajată în prevenirea și combaterea schimbărilor climatice și urmărește reducerea emisiilor de carbon. Prin urmare, Guvernul României, prin Ministerul Mediului și Schimbările Climatice (MMSC), a solicitat Băncii Mondiale oferirea de servicii de consultanță pentru a ajuta la îndeplinirea acestui angajament.

Integrarea măsurilor de atenuare și de adaptare în strategiile naționale, politicile și programele României, va reprezenta un pas important în dezvoltarea unui drum spre o creștere economică ecologică, cu emisii reduse de carbon în România.

Programul implementat în comun de Banca Mondială și MMSC urmărește să permită României apropierea de atingerea obiectivelor "Strategiei Europa 2020", care oferă statelor membre ale UE un cadru și mijloace pentru trecerea la o economie mai ecologică și mai competitivă, cu emisii reduse de carbon, cu o utilizare eficientă a resurselor și rezistentă la riscurile schimbărilor climatice.

Obiectivele Programului

  • Dezvoltarea și operaționalizarea strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon, precum și a elaborării planului național de acțiune în domeniul schimbărilor climatice;
  • Identificarea și integrarea acțiunilor legate de schimbările climatice, care vor fi prevăzute în Programele Operaționale 2014-2020;
  • Sprijinirea pentru dezvoltarea unei capacități analitice și a unei baze de cunoștințe solide pentru factorii decidenți relevanți pentru schimbările climatice; și
  • Sprijinirea instituțiilor guvernamentale pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea acțiunilor privind schimbările climatice.

Componentele programului

Rezultatele și livrabilele programului

  • Rețea și grup de e-discuții de profesioniști în domeniul schimbărilor climatice din România
  • Rapoarte

            - Raportul sectorial al componentei B

-------------------------------------------------------------------------------

Componenta A: Sprijin acordat Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice în vederea operaționalizării strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon, precum și a elaborării planului național de acțiune în domeniul schimbărilor climatice

Această componentă va ajuta Guvernul României până în 2015 cu dezvoltarea și operaționalizarea strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon, susținută de o analiză complexă, ample consultări și integrarea cu alte strategii naționale. Componenta va cuprinde următoarele doua activități:

Activitatea A1:  Inventarierea documentației existente și elaborarea perspectivelor

Această activitate va include trecerea în revistă a literaturii existente privind schimbările climatice din România, va evalua situația actuală a inventarelor existente ale emisiilor de gaze cu efect de seră, va documenta reglementările guvernamentale existente, a planurilor și a programelor legate de schimbările climatice și va asista Guvernul la dezvoltarea perspectivelor de viitor ale țării.

Activitatea A2: O strategie cuprinzătoare privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon, precum și elaborarea unui plan de acțiune privind schimbările climatice

Component B: Sprijin pentru identificarea acțiunilor legate de schimbările climatice, care vor fi prevăzute în Programele Operaționale 2014-2020

Comisia Europeană intenționează să asigure un total de cel puțin 20% din buget cheltuielilor legate de schimbările climatice, pentru cadrul financiar multianual 2014-2020. Îndeplinirea condiționalității ex-ante a UE referitoare la schimbările climatice în programele operaționale pentru perioada 2014-2020 este impusă statelor membre de Uniunea Europeană.

Pentru a îndeplini cerințele UE pentru utilizarea fondurilor europene în viitor, Guvernul României trebuie să finalizeze Programele Operaționale pentru perioada 2014-2020; acestea vor include şi aspecte privind schimbările climatice. Această componentă ajută guvernul să identifice acțiunile privind schimbările climatice, eligibile pentru Programele Operaționale 2014-2020. Evaluări rapide ale acțiunilor sectoriale necesare vor fi realizate pentru 6 sectoare-cheie: energie, transport, urban, apă, agricultură și silvicultură. 

Componenta C:  Sprijin acordat Guvernului României pentru dezvoltarea unei capacități analitice solide și a bazei de cunoștințe necesare pentru construirea unei economii competitive, cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice

Sunt prevăzute trei activități în cadrul acestei componente ce își propune să identifice, cuantifice și evalueze impactul multi-sectorial pe termen lung al politicilor și investițiilor legate de atenuare și adaptare, prin dezvoltarea unei baze analitice de cunoștințe.

Activitatea C1: Analiza sectorială și a nivelului de referință pentru dezvoltarea unei economii cu emisii reduse de carbon

Această activitate continuă analiza sectorială integrată și modelarea sectoarelor-cheie identificate pentru atenuarea și adaptarea schimbărilor climatice. Se vor elabora scenarii de dezvoltare pentru viitor în concordanță cu obiectivele naționale de dezvoltare a țării și pe baza proiecțiilor realizate, a informațiilor de referință și a inventarelor emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Activitatea C2: Analiza costurilor marginale de reducere a emisiilor în anumite sectoare cheie

Metodologia MACC (curbele costurilor marginale de reducere a emisiilor) a fost utilizată la nivel macro și micro, pentru a oferi o bază solidă în a compara și a recomanda opțiuni de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. La nivel de țară, curbele MACC sunt utilizate pentru a propune obiective fezabile de reducere a emisiilor pentru sectoarele studiate și pentru a identifica măsuri eficiente din punct de vedere al costurilor, pentru atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor. Metodologia MACC va fi construită pe baza analizelor sectoriale și a exercițiului de modelare pentru a ajuta factorii de decizie politică în alegerea programelor de atenuare cu costuri minime și reducere maximă de emisii în cadrul diverselor sectoare.

Activitatea C3: Analiza macroeconomică asupra creșterii economice a activităților cu conținut scăzut de carbon

Această activitate va dezvolta un model macro-economic pentru România în vederea studierii relațiilor economice cheie și impactul acestora în România, în UE și în restul lumii. Modelul va permite evaluarea impactului multi-sectorial pe termen lung. Modelul va simula impactul diferitelor variabile, șocuri sau reacții legislative politice legate de schimbările climatice asupra rezultatelor sectoriale, a ocupării forței de muncă, a comerțului, fluxurilor de capital, veniturilor fiscale și cheltuielilor bugetare.

Componenta D: Sprijinirea instituțiilor guvernamentale pentru implementarea și evaluarea acțiunilor privind schimbările climatice

Aceasta componentă cuprinde trei activități:

Activitatea D1:  Dezvoltarea unei metodologii și identificarea de oportunități pentru valorificarea mecanismelor de piață privind emisiile de dioxid de carbon

Activitatea D2: Proiectarea sistemului de monitorizare, raportare și verificare (MRV) pentru acțiunile privind schimbările climatice

Activitatea D3: Diseminarea informațiilor

Rapoarte

Rapoarte de evaluare rapidă sectorială ale componentei B:

Rezumat al evaluărilor sectoriale rapide şi al recomandărilor de includere a măsurilor privind schimbările climatice în programele operaţionale sectoriale 2014-2020

Raport de evaluarea rapidă a sectorului energetic

Raport de evaluarea rapidă a resurselor a sectorului transporturilor

Raport de evaluare rapidă a sectorului urban

Raport de evaluarea rapidă a resurselor integrate de apă

Raport de evaluare rapidă a agriculturii și dezvoltării rurale

Raport de evaluare rapida a sectorului forestier

Evenimente din cadrul programului

Următoarele evenimente au fost organizate de către MMAP și Banca Mondială.

Ateliere de consultări în cadrul componentei B au avut loc în vara si toamna toamna anului 2013, cu scopul de a reuni reprezentanți și personal tehnic din partea agențiilor și instituțiilor guvernamentale relevante, pentru a revizui rezultatele preliminare ale evaluărilor sectoriale rapide și oferirea de comentarii. La fiecare atelier au participat aproximativ 50 de participanți invitați din diferite ministere relevante și agenții guvernamentale.

1) Primul Atelier de consultare axat pe analiza de sectoare și integrarea acțiunilor climatice în programarea operațională sectorială pentru fondurile UE, a avut loc pe 30 iulie 2013, în București.

2) Al doilea Atelier de consultare, axat pe energie, transport și analiza de sector urban și integrarea acțiunilor climatice în Programele Operaționale Sectoriale 2014-2020, a avut loc la 18 septembrie 2013, în București.

3) Al treilea Atelier de consultare, axat pe agricultură și analiza în sectorul forestier și integrarea acțiunilor climatice în Planul Național de Dezvoltare Rurală și Programele Operaționale Sectoriale 2014-2020, a avut loc pe 19 septembrie 2013, în București.

4) Un atelier de lucru a fost susținut în data de 11 decembrie 2013, prin care s-a oferit o analiză detaliată a costurilor și beneficiilor opțiunilor destinate atenuării și adaptării la schimbările climatice, și s-a supus dezbaterii prima evaluare a componentei C a proiectului – analiza costurilor marginale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în anumite sectoare cheie.

5) Pe 12 decembrie 2013, a susținut un atelier de lucru dedicat identificării și cuprinderii actiunilor cu relevanță climatică în programele operaționale 2014-2020.

6) Un atelier de lucru de două zile cu 50 de participanți, pe modelare macroeconomică și sectorială a fost realizat in zilele de 5-6 februarie 2014, pentru Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor (MMAP) și alte instituții guvernamentale și de cercetare implicate in proiect (în cadrul Componentei C).

7) Trei ateliere de lucru (în cadrul Componentei A), cu peste 40 de participanti au fost realizate de echipa Băncii pe 13-14 martie, pentru a identifica prioritățile-cheie pentru cele șase sectoare-cheie (urban, energie, apă, agricultură, păduri, transport).

8) O conferință de o zi a fost organizată pe 6 mai, la București, de MMAP impreună cu Banca Mondială, pentru a prezenta constatările și recomandările din cadrul componentei B către personalul și consultanții din partea unităților guvernamentale relevante responsabile pentru programarea operațională 2014-2020.

9) Un atelier de două zile de modelare a energiei și un atelier de modelare macroeconomică (în cadrul Componentei C) au fost efectuate împreună cu MMAP și alte părți interesate pe 19-20 mai, si 21-22 mai.

10) Un seminar de instruire pe modelare macroeconomică (în cadrul Componentei C) dedicat MMAP și altor instituții publice implicate a fost realizat pe parcursul perioadei din 7-11 iulie, în București.

11) Două ateliere (în cadrul Componentei A) pentru identificarea priorităților legate de schimbările climatice din cele sase sectoare cheie selectate au fost efectuate pe 15-16 iulie, în București, cu o participare mare și implicare activă a instituțiilor publice din România.

12) Un atelier de instruire de 2,5 zile pe modelare CGE pentru România a avut loc la București, pe 1-3 octombrie, 2014.

13) A doua conferință sub componenta B s-a derulat în data de 27 noiembrie 2014 al cărei obiectiv a fost să faciliteze și să sprijine includerea cerințelor UE legate de schimbările climatice în Programele Operaționale 2014 – 2020.

14) In data de 28 ianuarie 2015, MMAP si Banca Mondială au organizat conferința dedicată pregătirii strategiei operaționale a României și planului național de acțiune privind schimbările climatice.

15) In perioada 16-17 februarie 2015 a fost susținut atelierul de lucru dedicat modelării în sectorul energie. Obiectivele evenimentului organizat pe parcursul a două zile au urmărit: prezentarea obiectivelor, abordărilor și instrumentelor privind modelarea în sectorul energie; modelarea datelor referitoare la cererea și furnizarea de energie.

16) In perioada 19-20 februarie 2015, pe parcursul a doua zile, s-a derulat atelierul de lucru cu tema: «Modelul de echilibru general pentru România (ROM-E3) – actualizări și scenarii». Tematica de lucru vizează: actualizări ale bazelor de date pentru România pe baza datelor Eurostat pentru anul 2010; construirea și implementarea curbelor MAC; funcții suplimentare ale modului de transport; construirea și rularea de scenarii.

17) In data de 30 martie 2015 s-a derulat o reuniune care a dezbatut principalele constatari si recomandari ale raportului privind rezultatele analizei costurilor marginale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera (Marginal Abatement Cost Curves – MACC).

18) Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a organizat in data de 31 martie 2015 un atelier de lucru dedicat modelarii economice in sectorul apa.

19) Intre 22-24 aprilie 2015 s-au realizat sesiuni de modelare macro-economica. Acest model va fundamenta alternativele care vor sta la baza strategiilor şi a politicilor preconizate în mai multe sectoare, luând în considerare obligaţiile României derivate din angajamentele la nivel UE şi internaţionale, pentru reducerea emisiilor GES şi pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

20) In data de 9 iunie 2015 s-a organizat atelierul de lucru dedicat prezentarii scenariului de dezvoltare urbana in regiunea Bucuresti – Ilfov; intregul demers legat de scenariul de modelare amintit sunt parte a proiectului OPERA-CLIMA (Operationalizarea strategiei nationale privind schimbarile climatice si deavoltarea componentei climatice a programelor operationale 2014 – 2020).

21) Intre 22-23 iunie 2015 Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a organizat sesiunea de instruire privind modelarea economica pentru sectorul apa. Instruirea s-a desfasurat in cadrul proiectului OPERA-CLIMA, „Operationalizarea Strategiei nationale privind schimbarile climatice si dezvoltarea componentei climatice a Programelor Operationale 2014-2020”), derulat de MMAP cu asistenta tehnica a Bancii Mondiale si finantat din Programul Operational Asistenta Tehnica 2007 – 2013.

22) In zilele de 24 iunie şi 25 iunie 2015, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor au organziat workshopurile finale ale componentei de modelare macroeconomica de impact, din cadrul proiectului OPERA-CLIMA (”Operationalizarea strategiei nationale privind schimbarile climatice si dezvoltarea componentei climatice a Programelor Operationale 2014-2020 »).

23) In data de 25 iunie 2015 s-a organizat o reuniune adresata segmentului decizional avand ca scop prezentarea modelului şi rezultatelor analizei economice şi macrosectoriale privind costurile si beneficiile politicilor climatice ale României şi scenariile în perspectiva 2020 – 2030 – 2050. Ea a fost moderata de senior experts pe macromodelare ai Bancii Mondiale si de un reprezentant al consortiului care a pregătit Scenariul de Referinta UE 2015 privind Energia şi Clima, realizat de Comisia Europeana.

24) In data de 16 septembrie 2015, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a organizat un workshop dedicat mecanismelor financiare de sustinere a politicilor climatice in diferite sectoare economice, in special prin utilizarea sumelor obtinute de statul roman din licitarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera (GES).

25) In datele 24-25 septembrie 2015 au fost organizate atelierele de lucru ”Proiectarea sistemului de monitorizare, raportare şi verificare (MRV) pentru acţiunile privind schimbările climatice in sectorul transport” avand ca scop analiza designului, perspectivelor şi a măsurilor de optimizare a sistemului de măsurare/monitorizare, raportare şi verificare legate de emisiile de gaze cu efect de seră, cu un accent deosebit pe transportul maritim.

26) Atelierul de lucru organizat în data de 28 septembrie 2015 a vizat îmbunătățirea cadrului legislativ și instituțional pentru eficientizarea utilizării veniturilor obținute prin schema europeană de tranzacționare a certificatelor de emisii GES.

27) Atelierul de lucru din data de 6 octombrie 2015 a tratat tema ”Utilizarea eficientă a veniturilor din schema  EU ETS  –  propunerea Băncii Mondiale şi exemple de succes în managementul fondurilor în România”.

28) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a organizat in data de 23 noiembrie, 2015, conferința națională “CRESC – Strategia climatică și planul național de acțiune: economie și climă – două traiectorii ale României și punctul lor de întâlnire”. Conferința dedicată strategiei climatice a fost organizată în parteneriat cu Banca Mondială în cadrul proiectului OPERA-CLIMA, “Operaționalizarea strategiei naționale privind schimbările climatice și dezvoltarea componentei climatice a programelor operationale 2014 – 2020”.

29)  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a organizat intre 24-25 noiembrie 2015, conferința de închidere a proiectului intitulată ”Proiectul OPERA-CLIMA: provocări climatice, bani buni și şansa de succes a României”, eveniment ce s-a derulat pe parcursul a două zile. Conferința de închidere a sintetizat și a prezentat rezultatele acestui proiect foarte amplu.