KOMUNIKAT PRASOWY

Wzrost gospodarczy w Europie i Azji Środkowej przyspiesza

11 maja 2017


Warszawa, 11 maja 2017 r. – Wzrost gospodarczy w Europie i Azji Środkowej w 2017 r. lekko przyspieszy dzięki stabilizacji cen ropy naftowej oraz poprawiającej się koniunkturze w Unii Europejskiej, wynika z opublikowanego w czwartek raportu Banku Światowego przedstawiającego najnowsze prognozy makroekonomiczne dla regionu.

Raport głosi, że wzrost w regionie Europy i Azji Środkowej wyniesie w 2017 r. 1,9 procent, czyli będzie o 0,3 punktu procentowego szybszy niż Bank oczekiwał w październiku. W 2018 r. ma zaś wynieść 1,8 procent.

W ocenie Banku Światowego, w 2017 r. polska gospodarka przyspieszy i będzie się rozwijać w tempie 3,3 proc. wobec 2,8 proc. w ubiegłym roku. W kolejnych latach wzrost PKB Polski ma ustabilizować się na poziomie 3,2 proc.

W ocenie Banku Światowego polityki wspierające wzrost handlu międzynarodowego są konieczne dla poprawy perspektyw wzrostu gospodarczego w regionie. Począwszy od lat 90. ubiegłego wieku, wymiana handlowa napędza wzrost gospodarczy w regionie, przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy, zapewnia milionom ludzi dostęp do różnorodnych produktów i usług.

„Silny wzrost handlu międzynarodowego w ciągu ostatnich 30 lat całkowicie odmienił Europę i Azję Środkową. Umożliwił gospodarkom Europy Środkowej i Wschodniej transformację w kierunku gospodarki rynkowej, a także przyczynił się do powstania wspólnego rynku w Unii Europejskiej” – mówi Hans Timmer, główny ekonomista Banku Światowego na region Europy i Azji Środkowej.

Dotychczas, region Europy i Azji Środkowej był odporny na obserwowane spowolnienie w światowym handlu - wolumen handlu zagranicznego w regionie nadal rośnie dwa razy szybciej niż jego produkt krajowy brutto (PKB). Obecnie wyhamowanie eksportu w Chinach, a także słabnąca konkurencyjność chińskiego eksportu otwiera nowe szanse regionowi Europy i Azji Środkowej, szczególnie sektorom nastawionym na wymianę zagraniczną.

Raport Banku Światowego głosi, że aby najlepiej skorzystać z tych szans, kraje powinny przyjąć nowe strategie wzrostu, które budowałyby miejsca pracy w sektorach, które są konkurencyjne na szczeblu międzynarodowym.

Potrzebne są trzy zmiany w strategiach gospodarczych poszczególnych krajów:

  • Koncentracja na produkcji towarów, które mogą konkurować na rynkach międzynarodowych, co będzie wspierać eksport,
  • Reorientacja na współpracę gospodarczą i handlową z Azją przy mniejszym nacisku na wymianę handlową wewnątrz regionu,
  • Nastawienie na eksport usług , takich jak turystyka i IT, których znaczenie będzie w przyszłości rosnąć.

***

Bank Światowy

Bank Światowy jest międzynarodową instytucją finansową, której misją jest ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. W skład Grupy Banku Światowego wchodzi pięć instytucji: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. skrót IBRD), Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA) oraz Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID). Działając w ponad stu krajach, Bank Światowy udziela preferencyjnych kredytów, które wspierają różnego rodzaju inwestycje i reformy w takich obszarach jak infrastruktura, administracja publiczna, sektor finansowy, zdrowie i wiele innych. Bank wspiera również kraje poprzez różnego rodzaju projekty doradcze i analityczne.

Polska jest członkiem Banku Światowego od 1986 r. W 1990 r. zostało otwarte biuro w Warszawie. Od tego czasu Bank Światowy jest jedną z najważniejszych organizacji wspierających rozwój Polski. W sumie Bank udzielił Polsce pożyczek o wartości 16 miliardów dolarów oraz zrealizował szereg projektów analitycznych w zakresie m.in. finansów publicznych, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, reform rynku pracy, infrastruktury czy zdrowia. Do kluczowych projektów realizowanych obecnie przez Bank Światowy w Polsce należą między innymi projekty przeciwpowodziowe na Odrze i Wiśle, wspieranie słabiej rozwiniętych regionów Polski, a także opracowywanie modeli koordynowanej opieki zdrowotnej.

Kontakty medialne
Warszawa
Filip Kochan
fkochan@worldbank.org


KOMUNIKAT PRASOWY NR:
2017/ECA/118

Api
Api

Welcome