Skip to Main Navigation

Polska Przegląd

POLSKA2020
Ludność, mln38,0
PKB, mld USD (ceny bieżące)594,2
PKB na mieszkańca, USD (ceny bieżące)

15654,9

Oczekiwana długość życia, w latach77,6

Polska gospodarka jest mocno zdywersyfikowana i na tle Europy należy do najmniej dotkniętych pandemią COVID-19. Mimo wszystko, PKB Polski skurczył się w 2020 r. o 2,7 proc., co oznacza pierwszy spadek produkcji od ponad 20 lat. Wśród filarów wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i spadkowi ubóstwa przez te lata należy wymienić rozważną politykę makroekonomiczną, skuteczną absorpcję unijnych środków na inwestycje, zdrowy sektor finansowy i lepszy dostęp do kredytów długoterminowych. Aż do początku 2020 r. silny wzrost konsumpcji był napędzany przez wzrost płacy realnej i pakiet ukierunkowanych demograficznie programów społecznych. Wraz z rozwojem instytucji otoczenia biznesu Polska sprawnie zintegrowała się z regionalnymi łańcuchami wartości.

W krótkim terminie zasadnicze wyzwanie polega na tym, by kontynuować wsparcie dla sektorów najbardziej dotkniętych pandemią, a jednocześnie nie zaburzyć równowagi w obszarze długu publicznego. Bezprecedensowe środki podjęte w reakcji na kryzys związany z COVID-19 ograniczyły dostępną przestrzeń fiskalną. Należy podnieść efektywność polityki wydatkowej, aby odbudować bufor fiskalny, który będzie w przyszłości potrzebny do prowadzenia antycyklicznej polityki i pozwoli sprostać rosnącym obciążeniom fiskalnym wynikającym ze starzenia się społeczeństwa.

Natomiast w perspektywie średnioterminowej główne wyzwanie dla trwałego wzrostu gospodarczego stanowi malejąca podaż siły roboczej, która staje się jeszcze bardziej dotkliwa ze względu na starzenie się społeczeństwa. Kolejnym wyzwaniem jest realizacja zobowiązań do dekarbonizacji. Zrównoważony wzrost gospodarczy – sprzyjający włączeniu społecznemu oraz zmniejszający dysproporcje między regionami – wymaga przede wszystkim wzmocnienia instytucji, zarówno na poziomie krajowym, jak i na niższych szczeblach administracji.

Ostatnia aktualizacja: cze 14, 2021

kontrakty podpisano między rokiem 2006 a 2011 na świadczenie lepszych usług edukacyjnych, działania integracyjne, pomoc prawną, doradztwo psychologiczne oraz w przypadku przemocy domowej, wsparcie transportu oraz inne innowacyjune usługi socjalne.

KREDYTY

Polska: Zaangażowanie w latach fiskalnych (w milionach dolarów)*

* Kwoty obejmują zaangażowania IBRD i IDA

GALERIA ZDJĘĆ

Image
GALERIA ZDJĘĆ
Więcej zdjęć

Przydatne informacje

Kontakt

Warszawa, Polska
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53, 15. piętro
00-113 Warszawa, Polska
+48 22 520 80 00
Kontakt dla mediów
Filip Kochan