Polska Przegląd

 • POLSKA2016
  Ludność, w milionach38.0
  PKB, w miliardach USD469.8
  PKB na głowę, USD12,374
  Oczekiwana długość życia, lata (2014)77

  Polska, ze 38 milionami mieszkańców oraz dochodem narodowym brutto (DNB) na głowę na poziomie blisko 12,400 dolarów (dane za 2016 r.), jest największą gospodarką w Europie Środkowej. Od przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 r., ambicją Polski było szybkie dołączenie do rdzenia Wspólnoty w zakresie rozwoju gospodarczego i standardów życia. Dotychczas Polska rodziła sobie bardzo dobrze. W dłuższym okresie będzie jednak musiała stawić czoła różnym wyzwaniom, takim jak szybko starzejące się społeczeństwo oraz wpływ rewolucji technologicznej na rynek pracy.

  Potrzebne są więc działania na rzecz podniesienia wydajności w gospodarce i uniezależnienia rozwoju od taniej siły roboczej, przy jednoczesnym uruchomieniu krajowych inwestycji. W najbliższych latach wydajność będzie musiała być w coraz większym stopniu napędzana innowacjami. Będzie to możliwe do osiągnięcia tylko dzięki inwestycjom w ludzi i w ich umiejętności, które spełniałyby zapotrzebowania nowoczesnej gospodarki.

  Świadom tych wyzwań, polski rząd przygotował Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju. Zmierza ona do pobudzenia krajowych inwestycji, w znacznym stopniu poprzez uruchomienie krajowych zasobów, poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lepszą koordynację inwestycji realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

  Rząd dąży do wzrostu gospodarczego opartego na włączeniu społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem biedniejszych grup społecznych i mniej rozwiniętych regionów. Realizując ten cel, rząd wprowadził hojny jak na standardy międzynarodowe program Rodzina 500+. Jednocześnie, rząd planuje finansować dodatkowe wydatki wpływami pochodzącymi z lepszej ściągalności podatków.

   

  Ostatnia aktualizacja: kwi 27, 2017

 • Strategia Banku Światowego

  Liczba projektów inwestycyjnych2 (2.2 mld dolarów)
  Fundusze Powiernicze2 (1.95 mln dolarów)
  Usługi Doradcze3 (1.9 mln dolarów)

  Obecność Banku Światowego pozwala Polsce mieć dostęp do produktów finansowych i globalnych zasobów wiedzy na temat rozwoju. Z kolei dla Banku Światowego, partnerstwo z Polską to możliwość współpracy z coraz ważniejszym aktorem na globalnej scenie gospodarczej.

  W Polsce, gdzie skrajne ubóstwo jest niewielkie, program Banku Światowego koncentruje się na wspieraniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego, z którego owoców czerpać może także 40% najuboższych mieszkańców. Zaangażowanie Banku Światowego w Polsce skupia się na czterech strategicznych obszarach:

  1. konkurencyjność gospodarki,
  2. włączenie społeczne,
  3. działania na rzecz ochrony klimatu,
  4. Polska jako partner globalnego rozwoju.

  Kluczowy projekt

  Od transformacji w 1989 r., polska gospodarka znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju, po części dzięki środkom z Unii Europejskiej. W unijnym budżecie lat 2007-2013, znaczną część środków wydawano na twardą infrastrukturę. Obecnie, w ramach budżetu 2014-2020, uwaga koncentruje się na wzmocnieniu konkurencyjności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości, szczególnie na poziomie lokalnym.

  Aby odpowiedzieć na wyzwanie jakim jest fakt, że wiele polskich regionów nie skorzystało w pełni z pojawiających się szans rozwojowych, Bank Światowy przystąpił do realizacji nowego projektu. W jego ramach, oferuje tzw. „regionom doganiającym” pomoc analityczną i wdrożeniową w pięciu obszarach: wspieranie współpracy pomiędzy światem nauki a biznesu, wzmacnianie kształcenia zawodowego, pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, przyspieszenie procesu rozpoczynania działalności gospodarczej oraz tworzenie lokalnych instrumentów finansowych.

  Pracując z władzami centralnymi i regionalnymi w województwie podkarpackim i świętokrzyskim oraz z Komisją Europejską, eksperci Banku Światowego dzielą się wiedzą i praktycznym doświadczeniem, aby pomóc tym województwom pokonać pewne przeszkody utrudniające dalszy rozwój.

  Dotychczasowe działania przyniosły już pozytywne rezultaty takie jak przyspieszenie procesu rejestracji firm w lokalnych sądach, uruchomienie pilotażowego programu kształcenia zawodowego oraz stworzenie jednego regionalnego biura transferu technologii.

  Pilotażowy program współpracy z województwami podkarpackim i świętokrzyskim jest kolejną inicjatywą Banku Światowego wspierającą rozwój polskich województw i miast. W latach poprzednich Bank Światowy pomagał władzom regionalnym i lokalnym m.in. w tworzeniu i przeglądzie wojewódzkich strategii rozwoju (województwa lubelskie i śląskie) oraz opracowywaniu strategii innowacji (województwo świętokrzyskie), w planowaniu zielonych rozwiązań transportowych (Białystok, Lublin) i we wzmacnianiu zdolności do długofalowego planowania i zarządzania finansami lokalnymi.

   

   

   

  Ostatnia aktualizacja: kwi 27, 2017

 • Polska przystąpiła do Banku Światowego w 1946 roku, jako członek założyciel a następnie wycofała się w roku 1950, aby ponownie przyłączyć się do tej instytucji 1 roku 1986. Bank świadczył istotne usługi analityczne i doradcze oraz, (rozpoczynając od 1990 r.) zapewnił znaczne środki finansowe w całkowitej kwocie $7.1 miliarda na 64 projekty w obszarach takich, jak zdrowie środowiskowe, transport i infrastruktura, restrukturyzacja przedsiębiorstw państwowych i prywatyzacja, sprawność energetyczna i łagodzenie zmian klimatycznych.

  Istnieje szeroki konsensus co do tego, że wsparcie Banku Światowego miało instrumentalne znaczenie we wspieraniu uwieńczonej sukcesem transformacji gospodarczej Polski, przyjęcia przez nią systemu gospodarki rynkowej oraz jej stałego postępu i wzrostu gospodarczego oraz rozwoju społecznego od wczesnych lat 1990-tych. Przełożyło się to na znaczny wzrost dochodów i poprawę standardów życia w środowisku ograniczonych nierówności.

  Uzyskane ostatnio wyniki usług opartych na wiedzy obejmują:

  Wspieranie Przechodzenia na Niskowęglową Przyszłość (Eng)
  Pod koniec roku 2008, Polska zaangażowała się we wdrażanie nowych polityk UE w zakresie łagodzenia zmian klimatu: 20 procentową redukcję emisji do roku 2020, pochodzenie 20 procent zużywanej energii ze źródeł odnawialnych oraz 20 procentową poprawę efektywności energetycznej. Na prośbę rządu, Bank Światowy opracował raport „Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce”, który został szeroko rozpowszechniony przez Rząd. Analiza ta wpłynęła na Wytyczne do Krajowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych w Polsce przyjęte w sierpniu 2011 r. Przedstawiciele Rządu i lokalni eksperci zastosowali innowacyjne, obejmujące całą gospodarkę modele do podejścia do zagadnień gospodarczych o krytycznym znaczeniu takich, jak wyciek węgla i konkurencyjność oraz efekty dystrybucyjne polityk klimatycznych.

  Uzyskane w ostatnim czasie wyniki wsparcia finansowego obejmują:

  Wyprowadzanie Ludzi z Izolacji na Wiejskich Obszarach Polski (Eng)
  Na wiejskich obszarach Polski, relatywnie ograniczony dostęp do usług spowodował izolację i wyłączenie pewnej grupy ludzi. Poakcesyjny Projekt Pomocy dla Obszarów Wiejskich (PARSP) zapewnił pomoc dla wybranych społeczności wiejskich i grup najsłabszych – szczególnie młodzieży, ludzi starszych oraz niepełnosprawnych – by bezpośrednio pokonać tą izolację. W ramach Programu Integracji Społecznej (SIP) podpisano ponad 10,500 kontraktów o wartości €36 milionów z lokalnymi świadczeniodawcami usług na świadczenie innowacyjnych usług socjalnych dla grup marginalizowanych wzmacniając przez to potencjał realizacyjny 50 wiejskich ośrodków pomocy społecznej.

  Nowe przedszkola, grupy kobiece oraz stowarzyszenia wiejskie wypłynęły prezentując pokazy gotowania i zespoły tańców ludowych. Pojawiły się nowe aktywności dla osób niepełnosprawnych, z których wiele nie mogło wcześniej uczestniczyć w różnego rodzaju działaniach. Funkcjonują programy muzyczne i sportowe dla młodzieży. Seniorzy odbywają wycieczki do parków i muzeów. Mieszkańcy wsi są bardziej powiązani ze sobą i z szerszym światem. Projekty nie tylko budują drogi i szpitale, ale również budują związki międzyludzkie i inspirują ludzi by wyjść do innych i poprawiać swoje życie.

  Promowanie Bezpiecznych Polskich Dróg (Eng)
  W ramach Programu Utrzymania i Rehabilitacji Dróg w Polsce, Bank Światowy wspierał planowanie i realizację kampanii bezpieczeństwa kierowców i nowe działania z zakresu bezpieczeństwa. Projekt poświęcony był opracowaniu trwałego i zrównoważonego systemu bezpieczeństwa obejmującego kierowców, pieszych oraz warunki na drodze.

  Nowe oznakowania dróg, przejścia dla pieszych i światła drogowe zainstalowano na niektórych z głównych polskich dróg, obok nowych zatok, które zbudowano przy autostradach dla ułatwienia życia społecznościom lokalnym. Przykładowo, dzięki kilku nowym lokalnym zatokom dzieci mogą bezpiecznie wsiadać do i wysiadać ze szkolnych autobusów na terenie szkolnej posesji zamiast przemykać się między pasami ruchu. Przejścia dla pieszych na niektórych drogach krajowych są obecnie jasno oświetlone w nocy dzięki innowacyjnemu systemowi solarnemu, który pozwala kierowcom i pieszym lepiej widzieć w nocy i przyczynia się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych.

  Poza promowaniem bezpieczeństwa, projekt poprawił drogi, zwiększył efektywność personelu odpowiedzialnego za naprawę i utrzymanie dróg i autostrad oraz stworzył finansowanie na potrzeby utrzymaniowe. Procent polskich dróg krajowych, które znajdują się w dobrym stanie wzrósł z 49 procent w roku 2005 do blisko 60 procent w roku 2011. Długość sieci drogowej mogącej obsługiwać ciężkie samochody ciężarowe uległa więcej niż podwojeniu znacznie przekraczając wartość docelową

Api


KREDYTY

Polska: Zaangażowanie w latach fiskalnych (w milionach dolarów)*

* Kwoty obejmują zaangażowania IBRD i IDA


GALERIA ZDJĘĆ


Przydatne informacje

Kontakt

Warszawa, Polska
Warszawskie Centrum Finansowe, ul. Emilii Plater 53, 9. piętro
00-113 Warszawa, Polska
+48 22 520 80 00
warsawoffice@worldbank.org
Kontakt dla mediów
Filip Kochan
fkochan@worldbank.org