Skip to Main Navigation

Polska Przegląd

 • POLSKA2018
  Ludność, w milionach37.9
  PKB, w miliardach USD580.6
  PKB na głowę, USD15,310
  Oczekiwana długość życia, lata (2014)77.5

  Polska gospodarka kontynuuje dynamiczną ekspansję. Realny wzrost PKB w 2018 r. wyniósł 5,1 proc., napędzany konsumpcją krajową i przyspieszającymi inwestycjami, podczas gdy bezrobocie wyniosło poniżej 4 proc.

  Trzy główne wyzwania, przed którymi stoi Polska, to niewystarczająca podaż pracy w gospodarce, pro cykliczna polityka rządu, która może przełożyć się na zwiększoną presję budżetową w krótkim i średnim okresie, oraz niekorzystne czynniki globalne.

  Niedobór pracowników i wzrastająca liczba wakatów w Polsce mogą negatywnie wpłynąć na przyszłe tempo wzrostu PKB, a także na zdolności produkcyjne i inwestycje. Problem niewystarczającej podaży pracy może zostać zaostrzony przez spadek średniego wieku dezaktywizacji zawodowej (będący efektem zmiany wieku emerytalnego) i przejście większej części siły roboczej na emeryturę. Sytuacja ta może zostać spotęgowana przez potencjalne otwarcie rynków pracy przez inne kraje Unii Europejskiej (UE) dla pracowników z Ukrainy, którzy jak dotąd pomogli Polsce złagodzić gospodarcze skutki niedoboru pracowników.

  Gęsty kalendarz polityczny, obejmujący wybory do parlamentu europejskiego, krajowego i wybory prezydenckie, które skumulowane są w ciągu jednego roku, zainspirował szereg nowych, pro cyklicznych programów gospodarczych. Oczekuje się, że proponowane rozwiązania mające na celu zwiększenie świadczeń społecznych, obniżenie stawek podatkowych i podniesienie kosztów wypłat emerytur wywrą presję na finanse publiczne w perspektywie krótko i średnioterminowej. Ze względu na ich nieodwracalny charakter takie programy będą miały wpływ na sytuację budżetową Polski w nadchodzących latach.

  Ostatnia aktualizacja: kwi 11, 2019

 • Strategia Banku Światowego

  Liczba projektów inwestycyjnych2 (688 mln dolarów)
  Fundusze Powiernicze2 (1.7 mln dolarów)
  Usługi Doradcze5 (3.6 mln dolarów)

  Od lat 90. Bank Światowy jest jedną z najważniejszych instytucji rozwojowych w Polsce, udzielającą pożyczek o łącznej wartości 16 mld USD i realizującą szereg projektów doradczych.

  Relacje Polski z Bankiem to zarówno partnerstwo z wyboru, jak i dwustronna współpraca w zakresie wymiany wiedzy. Opierają się na uznaniu, że obecność Banku w tym kraju nadal generuje wartość dodaną dla obu stron: dla Polski poprzez dostęp do usług finansowych i wiedzy, a dla Banku Światowego poprzez ściślejsze relacje z krajem o wysokim dochodzie.

  Nowe Krajowe Ramy Partnerstwa (Country Partnership Framework, CPF) Grupy Banku Światowego dla Polski koncentrują zaangażowanie Grupy na kluczowych wyzwaniach rozwojowych, w tym na systemie opieki zdrowotnej, zagrożeniach dla środowiska i konwergencji regionalnej.

  KLUCZOWE ZAANGAŻOWANIE

  Program Banku Światowego w Polsce składa się z dwóch trwających projektów inwestycyjnych (projekty ochrony przeciwpowodziowej) i produktów opartych na wiedzy, które pomagają krajowi stawić czoła kluczowym wyzwaniom rozwojowym, w tym w dziedzinie zdrowia i różnic regionalnych.

  Zdrowie 

  Od 2013 r. Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Bank Światowy współpracują w celu wprowadzenia lepszej integracji świadczenia usług na wszystkich poziomach opieki i przez każdego rodzaju świadczeniodawców w Polsce.

  Współpraca z Bankiem Światowym pozwala na dzielenie się zasobami opartymi na dowodach, takimi jak doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu zintegrowanych systemów opieki.

  Na początku 2018 r. Bank Światowy i NFZ rozpoczęły wdrażanie opieki zintegrowanej w systemie podstawowej opieki zdrowotnej, tak aby zapewnić skoncentrowanie opieki diagnostycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej na potrzebach pacjentów.

  Zgodnie z nową umową eksperci Banku monitorują i oceniają realizację projektu pilotażowego, który obejmuje 300 000 osób w całym kraju.  

  Program „Regiony rozwijające się”

  W odpowiedzi na wyzwanie polegające na tym, że wiele polskich regionów nie w pełni doświadczyło możliwości rozwoju kraju, Bank Światowy wdraża inicjatywę „Regiony rozwijające się”. Projekt wspiera słabiej rozwinięte polskie regiony w wielu obszarach: promowaniu współpracy między nauką a biznesem, wzmacnianiu edukacji zawodowej, pobudzaniu lokalnej przedsiębiorczości i poprawie efektywności energetycznej domów jednorodzinnych.

  Bank Światowy współpracuje z władzami krajowymi i regionalnymi, dostarczając wiedzę i praktyczne doświadczenie, aby pomóc w przezwyciężeniu ograniczeń zidentyfikowanych przez same regiony. 

  Ostatnia aktualizacja: kwi 11, 2019

 • INFORMACJA: Nasze wiosenne prognozy makroekonomiczne będą opublikowane 8 kwietnia 2020 r. i będą zawierały analizę wpływu koronawirusa na gospodarki regionu.

  Dowiedz się więcej jak Grupa Banku Światowego pracuje z partnerami aby przyspieszyć międzynarodową pomoc dla krajów i przeciwdziałać epidemii. 

  -----------------------------

  Rozwój sytuacji gospodarczej

  PKB Polski wzrósł o 5,1 proc. w 2018 r., dzięki ciągle rosnącej konsumpcji krajowej i silniejszym inwestycjom. Konsumpcja prywatna wzrosła o 4,5 proc., napędzana przez malejące bezrobocie, dynamicznie rosnące wynagrodzenia i programy społeczne, takie jak „Rodzina 500+”.

  Pomimo rosnących wydatków publicznych deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 r. szacuje się na 0,4 proc. PKB. Dzięki dynamicznie rozwijającej się gospodarce relacja długu publicznego do PKB w Polsce ma spaść do około 48,9 proc. Pomimo wzrostu cen energii i silnego zużycia ceny konsumpcyjne wzrosły o nieznacznie o 1,6 proc. w 2018 r., dzięki niskiej inflacji bazowej wynoszącej 0,7 proc.

  Pomimo dalszego wzrostu liczby osób zatrudnionych w gospodarce, niedobór pracowników na rynku pracy zaczyna wpływać na aktywność gospodarczą. Liczba nieobsadzonych stanowisk pracy w gospodarce wzrosła w 2018 r. do 1,2 procenta (wzrost o 0,2 punktu procentowego w porównaniu do 2017 r.). Na taki rozwój wypadków składają się obniżony wiek emerytalny (średni wiek dezaktywizacji zawodowej wyniósł w 2018 r. 61,6 lat w porównaniu do 63,2 lat w 2017 r.) w połączeniu z wprowadzonymi świadczeniami na dzieci, które skłoniły część pracowników do wycofania się z rynku pracy w okresie rosnącego popytu.

  Dzięki silnemu wzrostowi gospodarczemu, zacieśnieniu się rynku pracy i zwiększonych wydatkach na programy społeczne szacuje się, że stopa ubóstwa, przy wykorzystaniu pułapu dochodów w wysokości 5,50 USD dziennie (parytet siły nabywczej w 2011 r.), spadła do 2,0 proc. w 2018 r.

  Prognozy gospodarcze

  Po przyśpieszeniu wzrostu gospodarczego w ostatnich latach, spodziewane jest zmniejszenie tempa ekspansji gospodarczej Polski. W warunkach spowolnienia gospodarczego w UE wzrost PKB w Polsce może wynieść 4,0 proc. w 2019 r., napędzany przez konsumpcję prywatną i publiczną, jak również inwestycje.

  Poprzednia prognoza wzrostu realnego PKB w 2019 r. została skorygowana w górę o 0,1 punktu proc. ze względu na utrzymującą się wysoką konsumpcję krajową i rosnące inwestycje. Wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych będą nadal rosły, napędzane przez poprawiające się warunki pracy oraz wydatki rządowe na świadczenia społeczne. Ponieważ jednak oczekuje się, że pozytywne efekty programu „Rodzina 500+” będą słabły i nie będą w pełni zrównoważone wzrostem wynagrodzeń, przewiduje się, że kontrybucja konsumpcji prywatnej do wzrostu PKB w nadchodzących latach będzie niższa niż obecnie.

  Pomimo rekordowo niskiego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych (0,4 proc. w 2018 r.), dyscyplina budżetowa może być wyzwaniem w nadchodzących latach. W perspektywie krótkoterminowej wydatki publiczne prawdopodobnie znacznie wzrosną z powodu zapowiedzianych na początku 2019 r. nowych programów rządowych, które mają wejść w życie przed październikowymi wyborami parlamentarnymi. Dopłaty do cen energii, rozszerzony program „Rodzina 500+”, zwolnienie osób poniżej 26. roku życia z podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłata 13. emerytury podniosą deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2019 r. i zwiększą obciążenie fiskalne w średnim okresie. 

  Ostatnia aktualizacja: kwi 11, 2019

 • GŁÓWNY PROJEKT

  Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły 

  Bank Światowy współpracuje z Polską w celu wzmocnienia krajowego systemu ochrony przeciwpowodziowej oraz zabezpieczenia życia, zdrowia i mienia obywateli od 1997 r., kiedy to katastrofalna „powódź tysiąclecia” nawiedziła kraj.

  Ta klęska żywiołowa przypomniała Polsce o jej podatności na powodzie wynikającej z górzystego i pagórkowatego ukształtowania terenu oraz dziesięcioleci zaniedbań.

  W ciągu 20 lat, dzięki wsparciu Banku Światowego, zabezpieczono znaczny odcinek Odry, a Wrocław, którego jedna trzecia została zalana w 1997 r., dziś jest tętniącym życiem europejskim miastem.

  Po znacznych inwestycjach wzdłuż Odry rząd przeniósł uwagę na najdłuższą rzekę w Polsce, Wisłę, gdzie potrzeby są nadal duże. W 2015 r. rząd rozpoczął Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Jego celem jest poprawa dostępu do zabezpieczeń przeciwpowodziowych dla mieszkańców wybranych obszarów w dorzeczu Górnej Wisły oraz Odry oraz wzmocnienie potencjału polskich instytucji w zakresie skuteczniejszego usuwania skutków powodzi.

  Całkowite koszty projektu wynoszą 1,317 mln USD, a finansowanie Banku Światowego wynosi 504 mln USD. Okres realizacji projektu wynosi osiem lat. Podpisywane są kolejne umowy na roboty budowlane i pomoc techniczną, które są obecnie w trakcie realizacji.

   

Api


KREDYTY

Polska: Zaangażowanie w latach fiskalnych (w milionach dolarów)*

* Kwoty obejmują zaangażowania IBRD i IDA


GALERIA ZDJĘĆ


Przydatne informacje

Kontakt

Warszawa, Polska
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53, 9. piętro
00-113 Warszawa, Polska
+48 22 520 80 00
warsawoffice@worldbank.org
Kontakt dla mediów
Filip Kochan
fkochan@worldbank.org