Skip to Main Navigation
BRIEF 27 pazdziernika 2021

Konsultacje: przegląd programu Grupy Banku Światowego dla Polski

Image

Warszawa

Fot. Bank Światowy


Chcemy usłyszeć Twoje zdanie!

Grupa Banku Światowego jest w połowie okresu przypadającego na obowiązującą strategię partnerstwa dla Polski na lata 2018-2024. Strategia ta wyznacza kierunki naszego programu, poprzez zdefiniowanie najważniejszych celów rozwojowych, jakie Polska chce osiągać, a także zaproponowanie konkretnych instrumentów, jakie Grupa Banku Światowego może wykorzystać w swoich działaniach.

Zgodnie z klasyfikacją Grupy Banku Światowego, Polska to kraj o wysokim poziomie dochodu i dlatego też nasza strategia stawia na selektywne podejście. Opiera się ono na dwóch założeniach:

  • Wszelkie działania, czy to o charakterze pożyczkowym, czy doradczym, muszą być ukierunkowane na wsparcie najuboższej części społeczeństwa.
  • Nasze interwencje muszą mobilizować inwestycje prywatnego sektora w gospodarce lub wspierać rozwój globalnych dóbr publicznych.

Biorąc powyższe zastrzeżenie pod uwagę, nasza strategia na lata 2018-2024 opiera się na trzech filarach:

  1. Kapitał ludzki, przedsiębiorczość i innowacje.
  2. Polityki na rzecz wzrostu i zrównoważonego rozwoju.
  3. Środowisko i klimat.

W każdym z tych trzech filarów, udało nam się wraz z Polską przeprowadzić reformy poprawiające perspektywy rozwojowe kraju. Do naszych kluczowych projektów, które prowadzimy w ramach obowiązującej strategii, zaliczyć można między innymi: wsparcie doradcze i analityczne Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, finansowanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, monitorowanie wdrożenia projektu POZ Plus, pomoc w przeprowadzaniu sprawiedliwej transformacji w polskich regionach węglowych, czy doradztwo we wzmocnieniu systemu wsparcia dla firm w trudnej sytuacji finansowej – Polityka Nowej Szansy 2.0.

Nasze działania są zgodne z oczekiwaniami, jakie wobec Grupy Banku Światowego mają nasi partnerzy rządowi, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, nauki i sektora prywatnego. W przeprowadzonym w 2021 r. badaniu opinii na temat naszego programu w Polsce, zmiany klimatu, zdrowie oraz zanieczyszczenie powietrza znajdują się w ścisłej czołówce obszarów, którymi według respondentów Grupa Banku Światowego powinna się przede wszystkim zajmować.

Przegląd strategii

Jesteśmy obecnie na etapie przeglądu naszej strategii. Przygotowywany dokument o nazwie: Przegląd Wyników Pracy i Lekcji ma za zadanie podsumować doświadczenia ze wdrażania strategii w ciągu pierwszych trzech lat jej obowiązywania, a także wprowadzić ewentualne korekty z powodu zmieniających się warunków zewnętrznych, w tym pandemii COVID-19, czy priorytetów polskiego rządu. Trwający przegląd jest szansą na aktualizację obszarów i instrumentów ewentualnego wsparcia Grupy Banku Światowego dla Polski.


Zdalne Konsultacje

W październiku 2021 r. rozpoczęliśmy konsultacje w związku z prowadzonym przeglądem. W ramach konsultacji spotykamy się z naszymi partnerami z administracji publicznej, z prywatnego sektora i z trzeciego sektora i wspólnie dyskutujemy nas obszarami, które wymagają i będą w najbliższym czasie wymagać szczególnej uwagi Grupy Banku Światowego. Dodatkowo umożliwiamy wszystkim osobom wzięcie udziału w tym procesie. Przede wszystkim interesują nas odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

  • Czy trzy filary naszej obecnej strategii, a więc: kapitał ludzki, przedsiębiorczość i innowacje; polityki na rzecz wzrostu i zrównoważonego rozwoju; środowisko i klimat, dobrze odpowiadają na kluczowe wyzwania rozwojowe Polski?
  • Czy pandemia COVID-19 powinna zmienić priorytety rozwojowe Polski? Jak?
  • Jakie są główne bariery utrudniające dekarbonizację Polski i jaka może być rola Grupy Banku Światowego w tym procesie?
  • W jaki sposób ułatwiać polskim firmom ekspansję na rynkach zagranicznych?

Prowadzimy konsultacje w sprawie naszej strategii. Uprzejmie prosimy o przesyłanie pytań, komentarzy i opinii w języku polskim lub angielskim na adres email naszego biura w Warszawie: warsawoffice@worldbank.org

W razie pytań na temat samego procesu konsultacji, prośba o przesyłanie ich na adres eksperta do spraw relacji zewnętrznych Filipa Kochana: fkochan@worldbank.org

Więcej informacji na temat programu Grupy Banku Światowego w Polsce na stronie internetowej www.worldbank.org/poland