ӨГҮҮЛЭЛ

Монгол Улсын Эдийн Засгийн Тойм - 2014 оны 6 дугаар сар

2014.7.03


Image

2014 онд гадаад болон дотоод тэнцвэртэй буй байдлын улмаас эдийн засагт тохируулга хийгдэхээр байна

  • Сүүлийн 3 жилд өсөлтөнд тулгаарласан эдийн засгийн бодлогыг хэрэгжүүлснээс эдийн засаг ихээхэн тэнцвэртэй бус байдалд хүрээд байна. 
  • 2014 онд гадаад болон дотоод тэнцвэртэй бус байдлаас улбаалан эдийн засагт  тохируулга хийгдэж байна.

Төлбөрийн тэнцлийн ихээхэн дарамт, санхүүгийн салбар муудах явцад эдийн засагт учрах богино хугацааны эрсдэл өссөөр байна.

  • 2014 онд төлбөрийн тэнцлийн ихээхэн дарамт үргэлжлэхээр байна.
  • Банкны салбарын хөрөнгийн чанар муудаж байна.

Эдийн засгийн болон санхүүгийн тогтвортой байдлыг сэргээхийн тулд эдийн засгийн бодлогод бүтцийн өөрчлөлт хийх шаардлага байна.

  • Өнгөрсөн гурван жилийн эдийн засгийн бодлого эдийн засгийн өсөлтийг эрчимжүүлэхэд чиглэж ирсэн.
  • Өндөр инфляцийг бууруулахын тулд мөнгөний бодлогыг чангалах хэрэгтэй. Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангахад санхүүгийн салбарын бодлого чиглэгдэх ёстой.
  • Төсвийн тогтвортой байдлын хууль (ТТБХ)-иар тогтоосон төсвийн сахилгыг төсвийн бодлого сахих хэрэгтэй.

Уул уурхайн орлогыг үр дүнтэй удирдах талаар бодох цаг иржээ.

  • Монгол улс өндөр өсөлтийн үед олсон байгалийн баялагын орлогоосоо хуримтлал хийж чадаагүй билээ.Api
Api

Welcome