Skip to Main Navigation
Statement 9 نومبر 2018

اعلامیه مطبوعاتی بانک جهانی مبنی بر گزارش ماه اپریل سال ۲۰۱۸ میلادی اداره سیگار

نشر مجدد اعلامیه مطبوعاتی ماه اپریل ۲۰۱۸

کابل، ۲۵ ماه اپریل ۲۰۱۸ – بانک جهانی پیشنهادات و سفارشات بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار)، را در مورد فعالیت ها و دست آورد های صندوق بازسازی افغانستان استقبال میکند. گزارش اخیر سیگار بدون شک یک دیدگاهی عمیق را برای دولت افغانستان، تمویل کنندگان صندوق متذکره و بانک جهانی فراهم نموده و یک فرصت مناسب برای بازنگری همه جانبه در راستای چگونگی تقویت و تمرکز هر چه بیشتر روی نتایج و حسابدهی میباشد.

شایان ذکر است که اکثر یافته های این گزارش واقعبینانه نبوده، زیرا میکانیزم اداره سیگار حین بررسی تمامی ابعاد چگونگی استفاده از منابع صندوق متذکره غرض تمویل پروژ ها مدنظر گرفته نشده است. بانک جهانی نتایج پروژه را بطور جدی، بر اساس قضاوت مسلکی و یک سلسله ابزارهای دیگر که به شرایط هر پروژه سازگار باشد در مدت زمان تطبیق این پروژه ها پی گیری مینماید.

بررسی های مستقل دیگر نشاندهنده انست که بنابر شرایط دشوار در افغانستان، صندوق بازسازی افغانستان مناسب ترین گزینه غرض تمویل بودجه ملی است، زیرا مصارف مدیریتی صندوق متذکره اندک بوده و دارای میکانیزم های حسابدهی و شفافیت میباشد. همچنان این صندوق زمینه بحث روی پالیسی ها و گرفتن تصامیم مشترک میان دولت افغانستان و جامعه جهانی را غرض بدست اوردن نتایج کلیدی برای میلیون ها افغان در سراسر این کشور فراهم نموده است.

ما همه به این باور هستیم که در نتیجه کمکهای فراهم شده توسط صندوق بازسازی افغانستان در طی ۱۵ سال گذشته و در اینده  نتایج ملموس در عرصه های مختلف بشمول بهبود و گسترش دسترسی به خدمات صحی، معارف، انکشاف زیربناهای روستایی، بهبود و افزایش محصولات و درآمد های دهاقین میباشد، بدست اورده میتواند.

------------------------------

معلومات اساسی درمورد صندوق بازسازی افغانستان و بانک جهانی

در باره صندوق بازسازی افغانستان:

 • صندوق بازسازی افغانستان در سال ۲۰۰۲ میلادی غرض تمویل بودجه عادی و پروژه های انکشافی دارای اولويت از طريق يک ميکانيزم هماهنگ، تاسيس گرديد. بانک جهانی اين صندوق را مديريت مینماید.
 • تا حال ۳۴ تمویل کننده بیشتر از ۱۰،۳ ميليارد دالر را به صندوق بازسازی افغانستان تعهد نموده که به این ترتیب اين صندوق بزرگترين منبع تمويلی افغانستان محسوب میگردد. این بدان معناست که صندوق بازسازی افغانستان سالانه ۹۰۰ ميليون دالر را بمنظور تمویل نيازمنديهای غير سکتور امنيتی افغانستان فراهم مينماید. از اين منابع و کمک های مالی جهت کاهش فقر و ارایه خدمات مانند معارف و صحت استفاده ميشود.
 • صندوق بازسازی افغانستان برای مديريت کمک های مشترک، یگانه وسيله مطلوب کمک دهنده گان مياشد، چون از يک طرف هزينه معامله (انتقال) و مديريت کم ميباشد و از طرف ديگر این صندوق به معيار شفافيت و حسابدهی استوار است.

دست آورد ها در نتیجه حمایت صندوق بازسازی افغانستان

 • کمک های بلاعوض صندوق بازسازی افغانستان در سکتور های معارف، صحت، زراعت، انکشاف روستايي، زیربنا و حکومتداری منجر به نتايج مهم گردیده است. مثال ها در بخش های مختلف ذیلآ ذکر میگردد:
 • معارف اکنون یکی از مهم ترین دست آورد ها و پیشرفت های افغانستان محسوب میشود. در سال ۲۰۰۱ دختران به مکتب نمیرفتند و کمتر از یک ميليون پسران شامل مکتب بودند. در سال ۲۰۱۶ بیشتر از ۸،۷ میليون طفل، که ۳۹ درصد آنرا  دختران تشکیل میدهد، برای فراگيری تعليمات عمومی به مکتب ميروند.
 • از سال ۲۰۰۳ بدينسو، صحت افغان ها به گونه منظم بهتر و بهبود یافته است، اين در حالیست که خدمات صحی حتی در ولايات ناامن نیز ارایه گردیده است. ميزان مرگ و میر کودکان کمتر از ۵ سال از ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۵ يک بر سه کاهش يافته است، و ميزان مرگ و میر نوزدان در هر ۱۰۰۰ نوزاد زنده از ۱۳۷ به ۹۱ کاهش يافته است.
 • بیشتر از ۲۸ میلیون افغان از برنامه همبستگی ملی مستفيد گردیده اند. اضافه تراز ۱۳ میليون روستاییان بی بضاعت و فقیر به آب آشامیدنی و حفظ الصحه دسترسی يافته اند؛ در حدود ۵۳۰۰۰ کيلومتر سرک های روستايی اعمارویا بازسازی گرديده؛ بیشتر از ۶۴۰۰ صنف درسی، ۸۹ کلنیک، ۹ شفاخانه و ۵۸۰۰ مرکز اجتماعی اعمار و يا ترميم گرديده، که در نتیجه آن  ۵۴،۶ ميليون روز کاری ایجاد گردیده است.

بررسی خارجی، تأیید و اعتبار سنجی صندوق بازسازی افغانستان

 • تفتیش خارجی و اعتبار سنجی بخش مهم چارجوب حسابدهی صندوق بازسازی افغانستان بشمار میرود. صندوق متذکره این بخش ها را کنترول ميکند: (۱) مصرف همه بودجه عادی را نظارت ميکند، تا اطمینان حاصل گردد، که منابع مالی بر اساس قواعد دولت و طبق موافقتنامه قانونی بین دولت و بانک جهانی به مصرف ميرسند، و (۲) تاييد اموال/اجناس، تضمين کيفیت، و نقشه پردازی پروژه های زیربنایی (به کمک تیلیفون های موبایل، نظارت از سوی مردم، تصاوير ستلايت، و تکنالوژي خلاق) را اجراء ميکند.
 • برعلاوه اين نظارت ها وکنترول ها، از ۲۰۰۲ بدينسو چهار ارزیابی صندوق بازسازی افغانستان انجام شده است، که اخرین آن در ۲۰۱۷ صورت گرفت. نتایج این ارزیابی نشان میدهد که این صندوق همچنان  يک عرصه مهم برای تحلیل مشترک، بحث و تصميم گیری میباشد؛ يک میکانیزم برای عمل مشترک رهنمایي کننده و دارای اولویت است؛ يک وسيله کارآمد و مناسب جهت ارایه کمک های مالی و تخنيکي برای اولويت های دولت بوده؛ يک شریک و همکاری دراز مدت برای اينده افغانستان بوده، که راه را برای ارزیابی های مهم باز ميکند.

صندوق بازسازی افغانستان و دفتر باز رس ويژه امریکا برای بازسازی افغانستان

 • کانگرس امريکا برای بازسازی افغانستان دفتر بازرس ويژه امریکا برای بازسازی افغانستان را ایجاد نمود، تا از پروژه های بازسازی افغانستان نظارت مستقل و هدفمند انجام دهد. سيگار تفتیش های مالی و ديگر تحقیقات را انجام میدهد، که: (۱) موثریت برنامه های بازسازی را تقويت بخشد، و (۲) موارد حیف و میل منابع مالی سوء استفاده را تشخيص نماید.‌
 • اولین گزارش دفتر سیگار در باره صندوق بازسازی افغانستان در سال ۲۰۱۱ نشر گردیده و همچنان دومین گزارش آن به تاريخ ۲۵ اپریل سال ۲۰۱۸ نشر گردید.
 • پیشنهادات و  توصیه های گزارش سیگار به دولت افغانستان، تمویل کنندگان صندوق بازسازی افغانستان و بانک جهانی فرصتی را بدست ميدهد، تا تمرکز بیشتر شان را بر نتايج و شفافیت مبذول بدارند. 

ارتباط

کابل
عبدالرووف ضیاء
مسوول ارتباطات عامه و مطبوعات
بانک جهانی
۰۷۰۱۱۳۳۳۲۸
infoafghanistan@worldbank.org
Api
Api