Skip to Main Navigation
مطلب مطبوعاتی 5 اپریل 2021

بانک جهانی: ابهام در اوضاع سیاسی و امنیتی روند بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان را بطی می سازد

Image

کابل – مؤرخ ۱۶ حمل ۱۴۰۰ خورشیدی–

اما با وجود این هم رشد اقتصادی افغانستان در این سال حدود دو درصد کاهش داشته است که این کاهش نسبت به تخمین های قبلی اندکی کمتر بوده است. هم چنان وضع قرنطین، کاهش میزان سرمایه گذاری ها و اختلال در روند تجارت  ضربات سنگینی به سکتور ارایه خدمات و صنایع وارد کرد که در نهایت سبب دشواری های اقتصادی و افزایش بیکاری در شهر ها گردیده است.

پیش بینی می شود که افغانستان در سال ۲۰۲۱ یک درصد رشد اقتصادی داشته باشد و در سال ۲۰۲۲  در صورتیکه بحران کووید-۱۹ کمرنگ گردد، این میزان رشد به حدود ۳ درصد بلند برود. گزارش بانک جهانی هم چنان نشان میدهد که به دلیل رشد سریع جمعیت در افغانستان، بعید است که درآمد سرانه تا سال ۲۰۲۵ به سطح قبل از کووید-۱۹ بر گردد.

هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی برای افغانستان در این مورد می گوید:” اوضاع مبهم سیاسی و امنیتی افغانستان باعث شده است تا اقتصاد این کشور به سختی بتواند خود را از تاثیرات مخرب کووید-۱۹ دوباره احیاء کند. کندی بهبود اوضاع اقتصادی به معنی این است که نرخ بیکاری بلند بوده ، میزان عواید دولت کاهش یافته ؛ و در نهایت  شرایط زندگی مردم افغانستان دشوار تر خواهد شد".

اعتماد سکتور خصوصی بالای اوضاع به دلیل شرایط سخت امنیتی و نگرانی ها از نتایج گفتگوهای صلح ، خروج احتمالی نیروهای خارجی و کاهش قابل توجه کمک های بین المللی، به شدت کم شده است. علاوه بر آن پیش بینی می شود که افغانستان در سال ۲۰۲۱ با خشک سالی مواجه گردد که این امر به نوبه خود موجب کم شدن فعالیت های زراعتی شده و عامل دیگری در کاهش رشد اقتصادی این کشور خواهد گردید.

بنابرین این، دولت افغانستان باید به منظور بهبود وضعیت حکومت داریتطبیق اصلاحات ،مبارزه با فساد ،جمع آوری عواید و تقویت  تجارت را را شدت بخشد. در عین حال ، حامیان مالی و شرکای بین المللی نیز می توانند  با تعهد کمک های دوامدار و چندین ساله و توافق روی اولویت های اصلاحی که منجر به ادامه حمایت های مالی گردد در ایجاد اعتماد دوباره در میان سکتور خصوصی نقش بنیادی ایفا کنند.

گزارش اقتصادی افغانستان بخشی از گزارش انکشاف اقتصادی حوزه جنوب آسیا است که سالانه دو بار از سوی بانک جهانی نشر می گردد. این گزارش تحولات اقتصادی و چشم اندازهای منطقه جنوب آسیا را بررسی کرده و چالش های را که کشور های این حوزه در بخش  پالیسی مواجه می گردند، تحلیل می کند. گزارش جدید اقتصاید جنوب آسیا که تحت عنوان "جنوب آسیا واکسین می شود" در ۳۱ مارچ ۲۰۲۱ به نشر رسید نشان می دهد که فعالیت های اقتصادی در جنوب آسیا در حال از سرگیری است. با این حال اما رشد اقتصادی در این حوزه کم بوده ، بهبود وضعیت اقتصادی شکننده است و دور نمای اقتصادی نیز ناروشن است. این گزارش همچنین بر روی ابعاد مختلف پیشرفت در پروسه واکسیناسیون تمرکز کرده و تحلیلی را از مصرف و فایده تطبیق واکسین کوید-۱۹ در این منطقه ارایه می دارد.


شماره مطلب مطبوعاتی: SAR/2021

ارتباط

در واشنګتن:
یین داینګون
ydoignon@worldbank.org
Api
Api