Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

مطلب مطبوعاتی

سکتور صحت در افغانستان علی الرغم پیشرفتها با چالشهای نیز روبروست

1 جون 2017


با وجود ناامنی ها شاخص های اساسی که معیار های جدید را تعیین میکند، بهبود  یافته است

کابل – اول جون ۲۰۱۷ میلادی – امروز بانک جهانی نتایج بررسی هایکه نشان دهنده دستاورد های سکتور صحت در طی سالهای ۲۰۰۲ الی ۲۰۱۷ در افغانستان را در بر دارد، نشر نمود. براساس این بررسی، که توسط متخصصین بانک جهانی و یک نهاد مستقل پوهنتون تورنتو صورت گرفته است، اکثریت شاخص های اساسی صحی در افغانستان نسبت به سایر کشور های جهان که دارای سطح انکشافی همسان میباشد، بهبود قابل ملاحظه یافته است.

میزان مرگ و میر اطفال زیر سن پنچ سال از۱۳۷ (۶۰ فیصد) در هر هزار طفل زنده در سال ۲۰۰۲ میلادی به ۵۵ در سال ۲۰۱۶ میلادی کاهش یافته است. همچنان ولادت ها توسط کارمندان مسلکی صحی از ۱۴،۳ فیصد به ۵۸ فیصد در عین مدت زمان افزایش را نشان میدهد.

در حالیکه داکتر تمودی ایوان، دایرکتر ارشد بخش صحت، تغذی و نفوس بانک جهانی، امروز نتایج این بررسی را در جلسه سران سکتور صحی افغانستان اعلان میکرد، چنین گفت، "دستاوردهای سکتور صحت در افغانستان قابل ملاحظه است، بخصوص در شرایط که این کشور با چالشهای ناشی از یک دهه نا امنی مجادله میکند. با انهم این کشور یک ریکارد جدید را رقم زده که براساس ان ما میتوانیم پیشرفتها را در سایر کشور های جنگ زده و یا هم کشور هاییکه دارای عاید پایین اند، ولی مشکلات امنیتی ندارند، قضاوت کنیم."

یافته های این بررسی نشان میدهد که بهبود در اکثریت شاخص ها با مشاهدات از چگونگی کیفیت و عرضه یکسان و دسترسی به خدمات و همچنان افزایش تعداد مراکز صحی مطابقت دقیق داشته است. تعداد مراکز صحی فعال تقریباً پنچ برابر افزایش را نشان میدهد، درحالیکه میزان کارکنان صحی اناث در این مراکز نیز از ۲۲ به ۸۷ فیصد افزایش یافته است. همچنان این بررسی بیان میدارد که استخدام موسسات غیر حکومتی غرض ارایه خدمات صحی سبب بهبود این خدمات در ساحات مهم مانند پوشش مناطق بیشتر و کیفیت خدمات، حتی در ولایت که به تهدیدات امنیتی بلند مواجه اند، گردیده و این امر را ثابت میکند که سیستم صحی در این کشور انعطاف پذیر و بسیار واقعبینانه برای مردم فراهم میگردد.

بعد از استماع گزارش نتایج این بررسی، جلاالتماب محمد اشرف غنی، رییس جمهوری اسلامی افغانستان در خطاب به اشتراک کننده گان این جلسه تاکید نمودند: ”استخدام موسسات غیر حکومتی بخاطر عرضه خدمات صحی نیل بدستاورد های مهم در ساحات متعدد گردیده و نشاندهنده انست که با وجود چالشهای موجود امنیتی و شرایط دشوار عرضه خدمات صحی امکان پذیر است. در همکاری نزدیک با همکاران بین المللی توانستیم راه طویلی را در راستای بهبود وضعیت صحی میلیونها افغان بپیمایم." جلاالتماب رییس جمهوری اطلاع رسانی دستاوردهای سکتور صحت را نه تنها در جامعه افغانی بلکه در میان سایر مردم جهان نهایت ضروری و مهم دانستند.

در حالیکه پیشرفتها قابل توصیف است، سکتور صحت به چالشهای مبرم نیز روبرو است. این بررسی یک سلسله چالشها را برملا ساخته است.  استفاده از شیوه های مصؤن بخاطر پلانگذاری فامیلی نهایت پایین بوده که در نتیجه میزان نفوس بلند رفته که این امر ممکن این کشور را از رسیدن به اهداف انکشاف اقتصادی باز دارد. سوء تغذی هنوز هم یکی از مشکلات مهم بشمار میرود این در حالیست که این چالش بدلیل کاهش زیاد در میزان تغذیه از شیر مادر به نوزادان و همچنان شیوه های نامناسب تغذیه وضعیت را بدتر ساخته است. در مورد میزان مرگ و میر مادران حین ولادت ها ارقام ضد و نقیص وجود دارد، اما توافق کلی روی اینکه میزان متذکره بلند است، وجود دارد.  این امر نشاندهنده انست که هنوزهم خدمات صحی  در بعضی نقاط افغانستان فراهم نمیگردد. کیفیت خدمات در تعداد زیادی از شفاخانه ها نهایت پایین، براساس این بررسی، گفته شده است.

داکتر ایوان همچنان گفت: "افغانستان با چالشهای دشوار صحی روبرو است، اما این وضعیت قابل تشویش و نگرانی نمیباشد. ما (همکاران داخلی و بین اللمی)،  باید دستاورد ها را توسعه داده و تلاشهای خود را روی ایجاد منابع مورد نیاز جهت رسیده گی به این چالشها بیشتر از پیش مبذول داریم."

مخاطبین رسانه ای
وزارت صحت عامه کابل
داکتر نجیب هوشنگ
تیلیفون: ۰۷۰۰۵۰۸۱۸۸
moph.sehat.coordination@gmail.com
بانک جهانی کابل
عبدالرووف ضیاء
infoafghanistan@worldbank.org

منابع


شماره مطلب مطبوعاتی:
SAR/ 2017

Api
Api