Skip to Main Navigation
Infographic 6 می 2018

ظرفیت های بالقوه سکتور زراعت میتواند در رُشد اقتصاد افغانستان ممد واقع گردد

سکتور زراعت در افغانستان به گونه سنتی یکی از شاخص های بالقوه توسعه اقتصادی بوده و یکی از مهمترین وتاثیر گذار ترین عامل رُشد اقتصادی در این کشور بشمار میرود. اما رُشد بطی اقتصادی منجر به کاهش سهم سکتور زراعت در اقتصاد افغانستان گردیده است. باوجود آن، این سکتور ۴۰ درصد فرصت های شغلی را برای مردم فراهم ساخته است. این در حالیست که بییشتر از نیم نفوس افغانهای که در مناطق روستایی زندگی میکنند، در سکتور زراعت مشغول کار اند.

گزارش اخیر بانک جهانی: "فرصت های کاری در سکتور زراعت افغانستان" یک تصویر کلی و معلومات همه جانبه را پیرامون نقش این سکتور و محرکه های اشتغال زایی فراگیر بخصوص در مناطق روستایی فراهم مینماید. این گزارش همچنان یک سلسلسه پیشنهادات را در رابطه به تدوین پالیسی ها، سرمایه گذاری ها و نقش سکتور زراعت در کاهش فقر و رُشد اقتصادی پایدار که از سوی دیگر باعث ایجاد فرصت های کاری،  بهبود حاصلات و مشارکت سراسری گردد، مطرح مینماید.

متن دری معلومات گرافیکی این گزارش را در اینجا بدست اورده میتوانید.


Image

Image

Image

Image

Image