داستان برجسته

تجلیل از پانزدهمین سالگرد اغاز مجدد همکاری های بانک جهانی در افغانستان

15 می 2017


Image

بانک جهانی فعالتیهای خویش را در افغانستان در سال ۱۹۷۹ میلادی پس از تهاجم شوروی سابق به تعلیق در اورد. فعالیتهای این اداره در ماه می سال ۲۰۰۲ میلادی بمنظور حمایت از نیازمندی های ضروری افغانها و کمک به دولت این کشور در راستای ایجاد نهاد های قوی و پاسخگو غرض فراهم اوری خدمات به شهرواندان این کشور مجددا اغاز گردید.

Image

دست اورد # اول

۱۵ سال قبل در  همین روز ( ۱۵ می، ۲۰۰۲)؛ جیمز دی ولفنسون رئیس پیشین گروپ بانک جهانی؛ رسما دفتر بانک جهانی را درکابل دوباره بازگشایی نمود. از آن پس بانک جهانی به گونه دوامدارمتعهد به حمایت از تلاش های دولت افغانستان در راستای ایجاد ساختار ها و نهاد ها، فراهم آوری خدمات متوازن و مهمتر از همه تقویت یک محیط مطلوب به منظور انکشاف سکتور خصوصی گردید. ما معتقدیم که اینها از جمله بنیادی ترین موارد اند که  متضمن رشد اقتصادی پایدار و رفاه در افغانستان می شوند.

معلومات بیشتر را در اینجا بدست اورید.

Image

دست اورد # دوم

صندوق بازسازی افغانستان منحیث یک میکانیزم مشارکت میان جامعه جهانی و دولت افغانستان بمنظور بهبود موثریت تلاش های انکشافی برای این کشور ایجاد گردیده است. این  صندوق برنامه های دارای اولویت ملی؛ مصارف عملیاتی برنامه های دولت؛ و اجندای اصلاحات پالیسی را جهت حمایت از دست آورد های اهداف تعین شده در چهارچوب ملی صلح و انکشاف تمویل مینماید.

معلومات بیشتر را در اینجا بدست اورید.

Image

دست اورد # سوم

بانک جهانی از طریق پروژه اضطراری عصری سازی گمرکات و تسهیل تجارت؛ دولت افغانستان را در راستای بهبود و عصرسازی گمرکات از طریق نصب سیستم های خودکار اسیکودا به منظور دریافت اطلاعات گمرکی مساعدت نمود. اسیکودا در افزایش  جمع آوری عواید گمرکی؛ کاهش هزینه های حمل و نقل تجارتی؛ تسهیل تجارت؛ کاهش فساد و ساده سازی مراحل گمرکی نقش مهمی را ایفا نموده است. 

معلومات بیشتر در باره این پروژه را در این صفحه بدست اورید.

Image

دست اورد # چهارم

در سال ۲۰۰۱ دختران از رفتن به مکتب محروم بودند؛ صرف یک میلیون شاگرد ذکور به مکتب میرفت. اکنون معارف یکی از دست آورد های مهم افغانستان محسوب میشود. تعداد شاگردان در مکاتب از یک میلیون در سال ۲۰۰۲ به ۸،۷ میلیون در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است؛ که از این جمله ۳۹ درصد آنان را دختران تشکیل میدهد.

معلومات بیشتر در باره این پروژه را در این صفحه بدست اورید.

Image

دست اورد # پنجم

آیا میدانستید که بانک جهانی از طریق پروژه اضطراری بازسازی ترانسپورت، نخستین بار بازسازی اضطراری شاهراه سالنگ را در سال ۲۰۰۳ مورد حمایت قرار داد؟ شاهراه سالنگ که  ولایات  شمالی را با سایر نقاط کشور وصل میکند،در سال ۱۹۶۴ میلادی اعمار گردید؛ طول تونل سالنگ تقریبا ۲،۶۷ کیلومتر میباشد. هدف پروژه کنونی سرک های مواصلات سلسله  کوه های هندوکش که توسط بانک جهانی حمایت میشود، بهبود ارتباطات ترانسپورتی در مسیر سلسله کوه  های هندوکش  میباشد.

معلومات بیشتر در باره این پروژه را در این صفحه بدست اورید.

Image

دست اورد # ششم

" تحصیل در رشته نرسنگ بزرگترین آروزی من است. من از این پروگرام بسیار آموخته ام و حالا میخواهم در یکی از مراکز صحی وظیفه اجرا نمایم، تا از این طریق به کشورم مصدر خدمت شوم".

 پریسا یک تن از اشتراک کنندگان  رشته نرسنگ در ولسوالی فرزه ولایت کابل و یکی از کارآموزان برنامه صحت

معلومات بیشتر در باره این پروژه را در این صفحه بدست اورید.

Image

دست اورد # هفتم

"در گذشته ها  زمانیکه برای خانه سودا خریداری میکردیم؛ بسیار به مشکل آنرا به خانه  انتقال میدادیم. حالا موترتا دروازه خانه ما میآید."

حسین ابراهیمی یک تن از باشندگان قریه میشی پایان، ولایت دایکندی و یکی از مستفید شوندگان پروژه راه سازی روستایی افغانستان 

معلومات بیشتر در باره این پروژه را در این صفحه بدست اورید.

Image

دست اورد # هشتم

"شورا های انکشافی محلی به مثابهء بنیاد گذاران دموکراسی در روستاها محسوب میشوند. زمانی که یک تصمیم در سطح روستا اتخاذ میشود؛ تمامی باشندگان خود  را در آن سهیم میدانند. "

علی جان؛ یک تن از اعضای شورای انکشافی محلی در ولایت دایکندی؛ برنامه همبستگی ملی

معلومات بیشتر در باره این پروژه را در این صفحه بدست اورید.

Image

دست اورد # نهم

"راه اندازی برنامه های آموزشی بهبود قابل ملاحظه درافزایش موثریت و کیفیت فعالیت های تجارتی اتحادیه، رونما نموده و در حال حاضر زندگی اعضای این اتحادیه متحول گردیده است."

محبوبه ابراهیمی؛ یک تن از اعضای اتحادیهء آینده روشن زنان در ولایت بلخ و یک تن از مستفید شوندگان پروژه انکشاف صنایع روستایی افغانستان

معلومات بیشتر در باره این پروژه را در این صفحه بدست اورید.

Image

دست اورد # دهم

آیا شما میدانستید که بانک جهانی از طریق پروژه انکشاف سکتور مخابرات و تکنالوژي معلوماتی زمینه های اموزش را برای شرکت هاداخلی تکنالوژی معلوماتی در عرصه صنعت مربوطه فراهم نموده است، تا توسط کارمندان ماهر و مسلکی شان صنعت تکنالوژی معلوماتی را انکشاف و کارایی این سکتور را ارتقا بخشد؟

معلومات بیشتر در باره این پروژه را در این صفحه بدست اورید

Image

دست اورد # یازدهم

"بعد ازاین از طریق مالداری میتوانم زندگی بهتری داشته باشم؛ و حداقل اولاد هایم را به مکتب بفرستم".

زینب باشنده قریه قزل آباد در شمال ولایت بلخ و یک تن از مستفید شوندگان برنامه کمک به مردم بی نهایت فقیر که جزء پروژه دسترسی به خدمات مالی است، میباشد.

معلومات بیشتر در باره این پروژه را در این صفحه بدست اورید.

Image

دست اورد # دوازدهم

" قبل از اینکه کانال آبیاری روستای ما بازسازی و بهبود یابد؛ مزارع ما چنین سرسبز نبودند؛ زیرا بخاطر نبود و کمبود آب نمیتوانستیم  زمین های خود را کشت نمایم."

حاجی عبدالرحیم؛ دهقان در روستای نقره ولایت هرات و یک تن از مستفید شوندگان پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری

معلومات بیشتر در باره این پروژه را در این صفحه بدست اورید.

Image

دست اورد # سیزدهم

" کوچه های قیر ریزی شده و تمیز، توجه مردم را بیشتر به صحت و سلامتی و حفاظت ازمحیط زیست شان مبذول میدارد"

خیر محمد یک تن از باشندگان منطقه خواجه بغرا در شهرکابل و یکی از مستفید شوندگان پروژه انکشافی شاروالی کابل 

معلومات بیشتر در باره این پروژه را در این صفحه بدست اورید.

Image

دست اورد # چهارهم

" با استفاده از کشمش خانه های جدید؛ رنگ و کیفیت کشمش بهبود چشمگیری یافته؛ گرد و خاک کمتر بروی انگور میشیند و مقدار زیادی از انگور در مدت کمتر به کشمش تبدیل میگردد." 

علاوالدین، یک تن از دهاقین روستای ننگ آباد در ولسوالی انجیل ولایت هرات و یک تن از مستفید شوندگان از پروژه ملی باغداری و مالداری 

معلومات بیشتر در باره این پروژه را در این صفحه بدست اورید.

Image

دست اورد # پانزدهم

"وضعیت اقتصادی ما بهبود یافته، و اکنون غذای کافی روی دسترخوان داریم، بلاخره دیگر به کسی احتیاج نیستیم."

محمد یاسین، یک تن از دهاقین قریه کشک باد صبا، ولایت  هرات و از مستفید شوندگان پروژه تنظیم آب در مزرعه

معلومات بیشتر در باره این پروژه را در این صفحه بدست اورید.


Api
Api

Welcome