Речи и стенограми

Инвестираме отрано: Укрепване на системите за ранно детско развитие в България - Заключителни Бележки

17 юни, 2016


Кристиан Аедо, Ръководител, Глобална Практика В Областта На Образованието, Световна банка София, България

Готови

" Ранното детско развитие е една от най-интелигентните инвестиции, които може да направи една страна, за да подготви децата за бъдещо образование и заетост и за да ограничи предаването на бедността между поколенията, особено когато то е резултат на демографските предизвикателства. "

Image

Днес обсъждахме важността и ползите от ранното детско развитие.

Чухме и слушахме с внимание за това колко важно е да се дискутират данните; доказателствата и опитът в тази сфера.

Подчертахме демографските предизвикателства, пред които е изправена България: застаряващо население и силни емигрантски тенденции при младите и образовани българи.

Насочихме днешната дискусия и към семействата в най-неравностойно положение, за да може те да се възползват от тези важни инвестиции.

Говорихме за това, че Ранното детско развитие е една от най-интелигентните инвестиции, които може да направи една страна, за да подготви децата за бъдещо образование и заетост и за да ограничи предаването на бедността между поколенията, особено когато то е резултат на демографските предизвикателства.

Обсъдихме и това, че по-добрите интервенции в ранно детско развитие за всички изискват акцентът да бъде поставен върху достъпа – и върху качеството. А България започва да трупа доказателства в тази насока. Двете презентации днес – на Проекта за социално включване и на оценката за въздействието чрез експеримента „Трамплин” по проекта „Готови за училище” в уязвими населени места – показват резултатите от поставянето на акцента върху достъпа и качеството.

Научихме, че подобряване на достъпа до интервенции за ранно развитие е налице, когато ги направим по-достъпни за бедните семейства. В бедните населени места премахването на таксите за детска градина се оказва ефективен начин за увеличаване на записванията при децата в неравностойно положение.

Подобряването на качеството на интервенциите в ранно детско развитие, когато те станат по-холистични, включващи и ориентирани към децата, може да спомогне за намаляването на неравнопоставеността. Интервенциите по Проекта за социално включване повишиха информираността на родителите относно ранното детско развитие, предоставиха платформа за подобряване на насочените към малките деца услуги, увеличиха записванията в детските градини – особено при децата с увреждания – и повишиха готовността за училище при децата от уязвимите общности.

Тръгвайки си днес следва да осмислим тези резултати и чутото в дискусията и да ги превърнем в значима промяна на политиките в интерес на бъдещето на България – нейните деца.

Днес бяха употребени седем думи, които на английски започват с буквата “i” и обобщават ключовите моменти в дискусията:

  1. Важност: Инвестирането в ранно детско развитие е изключително важно за да се гарантира учене през целия живот и има доказано положително въздействие през целия живот.
  2. Включване:  Трябва да гарантираме, особено с оглед на демографските тенденции, елиминирането на бариерите пред достъпа, така че всеки да може да  възползва от инвестициите в ранно развитие.
  3. Интегриран: Задължително е подходът към ранното детско развитие да бъде междусекторен, като дейностите в областта на здравето, социалната закрила и образованието бъдат част от една интегрирана рамка.
  4. Интерес: Несъмнено е, че ранното развитие е сред основните приоритети на родителите, общините, гражданското общество, правителството и партньорските организации.
  5. Въздействия: Научихме, че намаляването на таксите е достатъчно условие за записване и че, за съжаление, то е необходимо, но недостатъчно условие за постигане на образователни резултати. Това подчертава необходимостта от осигуряване на качествени интервенции в ранно детско развитие. Проучванията сочат, че резултатите от тестовете „PISA” и бъдещият успех на пазара на труда зависят от интервенциите в ранното детство.
  6. Институционално лидерство: научихме, че е важно да се дискутира и да се постигне съгласие за институционалното лидерство на национално равнище с цел ръководство и координация на множеството програми и сектори и обединяването им чрез всеобхватен деневен ред/стратегия, за да се гарантира устойчивостта на цялата програма.

Последната дума, която започва на английски с “i” е задължени. Дължим благодарност на Министерството на труда и социалната политика за много успешната реализация на Проекта за социално включване и за съвместното домакинство на днешната дискусия. Задължени сме също на лекторите и на участниците за споделените поуки и опит. Не на последно място, задължени сме и на децата, които откриха днешния семинар и споделиха с нас своите танци, щастие и надежди за едно добро бъдеще за България.

Надяваме се да продължим да работим с вас и занапред!


Контакти с медиите
В / във София
Ивелина Таушанова
Teл: (359 2) 96 97 239
itaushanova@worldbank.org

Api
Api

Welcome