СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Първите седем години са ключови за успех в живота

5 юни, 2014


Image

София, 5 юни 2014 г. Коефициентът на записване на деца от 3 до 6 години в предучилищно образование се е увеличил от 73% на 83.6% през последните седем години. Все пак много още има какво да се направи в областта на ранното образование и грижа, особено що се отнася до уязвими и бедни социални групи. Например, едно изследване на Световната банка, Програмата на ООН за развитие и ЕС от 2011 г. показва, че само около 40 на сто от ромските деца ходят на детска градина. В допълнение – последните научни изследвания показват, че първите 1000 дни от живота на децата са най-важните и предоставянето на качествени услуги, както и подкрепа за родителите в този период са от ключово знание за повишаване на образователните резултати на децата, както и за чувствително намаление на броя на отпадащите от училище деца и предоставянето им на по-добър старт в живота.

Как да се подобря публичните услуги, свързани с ранното детско развитие, кой каква роля има в този процес и какво може да бъде направено, за да се постигне широк консенсус за прилагане на по-интегриран подход в политиките за децата през този период – това бяха основните въпроси, които дискутираха участниците в Конференцията „Първите седем“, организирана от УНИЦЕФ България и Световната банка.

Във форума по въпросите на ранното детско развитие, който се проведе в София, взеха участие доц. Даниела Бобева, вицепремиер на България по икономическото развитие; г-жа Таня Радочай, Представител на УНИЦЕФ за България; г-н Маркус Репник, постоянен представител Световната банка в България; г-жа Мукаддес Налбант, зам.-министър на образованието и науката; проф. Чавдар Славов, зам.-министър на здравеопазването; г-н Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика; г-жа Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето; както и редица други български и международни експерти, имащи отношение към политиките за деца в ранна детска възраст и техните семейства, включително представители на академичните среди и неправителствени организации.

Пълноценният старт в живота на всяко дете е определящ за възможността то да развие своя потенциал в най-пълна степен, както и за перспективите за развитие на цялото общество. Според анализа на Световната банка „САБЕР Ранно детско развитие“ и според анализи на УНИЦЕФ обаче, за да има възможност всяко дете в България да развие пълния си потенциал, страната се нуждае от интегрирана национална политика и по-добра координация на съществуващите политики и услуги в тази сфера. Обединяването около единна визия и стратегия за повишаване на благосъстоянието на децата в ранна възраст би довело до създаването на интегриран подход както при планирането, така и при предоставянето на съответните услуги за децата и семействата им. Конференцията „Първите седем“ е първата стъпка към изграждане на национален консенсус за необходимостта от засилване на инвестициите в малките деца и семействата, като прави преглед на съществуващите политики и институционална рамка и разглежда възможностите за интегрирането им в цялостна стратегия. 

„Първите години в живота на детето са най-важни, защото са основа за успех в живота. Те са също толкова важни и за всяко общество, защото са най-добрата възможност да се насърчи просперитета, социалното включване и стабилност на обществото. Ранното детско развитие е най-силният инструмент за преодоляване  на неравенствата и шанс да се осигури възможност на всички деца да развият своя потенциал. Всяко дете е нужно и всяко дете има право на най-добър старт в живота“. заяви г-жа Таня Радочай, Представител на УНИЦЕФ за България.

Като родители ние всички знаем, че инвестирането рано в децата означава не само да ги нахраним и облечем, а най-вече да им дадем внимание и любов. Като икономисти ние знаем, че всеки един долар инвестиран в ранно детско развитие се отплаща многократно. Така в замяна тези инвестиции се трансформират в по-добри житейски възможности и по-проспериращо общество“, заяви Маркус Репник, постоянен представител на Световната банка за България, Чешката Република и Словакия.

Джейн Барлоу, професор по обществено здравеопазване през ранното детство, в Университета „Уоруик“, Обединено Кралство разгледа съвременните научни разбирания за ранното детство, влиянието му върху цялостния живот на човека и отражението им в публичните политики. Опитът на Чили при инвестирането в ранното детско развитие беше представен от Вероника Силва, експерт по социална закрила в Световната банка, а гл. ас. д-р Мария Трифонова от Института за изследване на населението и човека към БАН разгледа предизвикателствата пред ранното детско развитие, породени от социално-икономическите условия. Заместник-министрите на здравеопазването, труда и социалната политика и образованието и науката представиха основните възможности и трудности в осигуряване на най-добра грижа за децата в ранна възраст в България. 

За да осигурят последвателност относно консенсуса от Конференцията по въпросите на ранното детско развитие „Първите седем“, УНИЦЕФ и Световната банка ще продължат да подкрепят усилията за популяризиране на разбирането за ранното детство като ключов период от живота на детето и необходимостта от нов подход в политиката за децата и семействата в рамките на интегрирана стратегия за ранно детско развитие.

За СВЕТОВНА БАНКА:

Световната банка е най-големият глобален източник на финансиране на проекти в образованието. През последните 50 години банката е финансирала над 1500 проекта на стойност над 70 млрд. щатски долара в сектор образование като 40 на сто от средствата са вложени след 2000 г. Към януари 2013 Световната банка управлява портфолио от образователни проекти в 71 държави на обща стойност 9 млрд. щатски долара. Приетата през 2011 г. Стратегия на Световната банка за образователния сектор до 2020 г. поставя основите на 10-годишна визия с особен фокус върху най-важния приоритет на банката - ученето за всички, подчинено на три водещи принципа – да се инвестира рано, да се инвестира разумно и да се инвестира за всички.

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.


Контакти с медиите
Ивелина Таушанова Връзки с обществеността, Световна банка
Teл: (359 2) 96 97 239
itaushanova@worldbank.org
Жаклин Цочева Комуникации, UNICEF България
Teл: +359 2 / 96 96 208
jtzocheva@unicef.org

ИЗТОЧНИЦИ


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2014/ECA/080

Api
Api

Welcome