СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

България търси знанията на Световната банка

21 ноември, 2013София, 21 ноември 2013 В България има високо търсене на знанията на Световната банка, предоставяни в под формата на аналитични и консултантски услуги срещу заплащане. Това беше основният извод по време на двудневната визита в България на регионалния директор на Световната банка за Централна Европа и Балтийските страни г-жа Мамта Мурти. Тя взе участие в координационната среща, организирана от българското правителство с международните финансови институции, а именно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и инициативата JASPERS на Европейската комисия. Срещата беше открита от вицепремиера по управление на средствата от ЕС и министър на правосъдието Зинаида Златанова.

Много окуражително беше да чуя високата оценка за предоставените знания от Световната банка в областта на водоснабдяването, пътната инфраструктура и иновациите. Станах свидетел и на голямото търсене на нашите услуги в нови области като здравеопазването и напояването, заяви Мамта Мурти.

Българското правителство предвижда партньорство със Световната банка, което включва предоставянето на анализ финансирането в здравния сектор и електронното здравеопазване, както и подкрепа при подготовката на национална стратегия за хидромелиорации чрез предоставяне на идеи за политики за адаптация към климатичните промени, както и идеи за превенция от наводнения в селските райони. Сътрудничеството със Световната банка в областта на земеделието е пример за иновативното партньорство, предприето от България с международните финансови институции, тъй тя е първата страна в ЕС, която се възползва от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за дейности от този вид. От друга страна международните финансови институции също разширяват сътрудничеството по между си, обединявайки усилия, за да предоставят на България най-добрите политики, практики и експертиза, като например сътрудничеството във водния сектор.

В рамките на двудневната визита г-жа Мурти се срещна още със заместник-министър председателя по икономическото развитие г-жа Даниела Бобева, министърът на финансите Петър Чобанов и министъра на регионалното развитие г-жа Десислава Терзиева.

Откакто България се присъединява към Групата на Световната банка през 1990 г., тя е получила кредитен ресурс в размер на близо 4 милиарда долара в подкрепа на реформи в области като банково дело, приходна администрация, здравеопазване, социални грижи, опазване на околната среда, производство, агробизнес и инфраструктура. Стратегията на Групата на Световната банка за партньорство с България, приета през 2011 г., препотвърди новия курс към партньорство, основано на знанията. Стратегията за партньорство е в подкрепа на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж в България е в светлината на Европа 2020 и Националната програма за реформи. Знанията на Световната банка и аналитичните й услуги целят да подкрепят по-ефективното използване на средствата от ЕС. 

Контакти с медиите
Във Вашингтон
Кристин Шрейдър-Кинг
Teл: (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org
В София
Ивелина Таушанова
Teл: (359 2) 96 97 239
itaushanova@worldbank.org
Запитване за излъчване
Наталия Чеслик
Teл: (202) 458-9369
ncieslik@worldbank.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2014/ECA/030

Api
Api

Welcome