СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Световната банка ще предоставя анализи за пътния сектор в България

25 октомври, 2012
София, 25 октомври, 2012 – Правителството на Република България подписа днес със Световната банка ново споразумение за предоставяне на аналитични услуги в подкрепа  на развитието на пътния сектор. В документа са описани седем ключови дейности, сред които анализи и препоръки за за управление и поддържка на пътищата, наблюдение и оценка на пътната безопасност, както и идеи за подобряване на движението.  Споразумението беше подписано от инж. Лазар Лазаров, председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” и Питър Харолд, регионален директор на Световната банка за Централна Европа и Балтийските държави в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев.

Споразумението за аналитични услуги в пътния сектор е разработено в рамките на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и Световна банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС, подписан през януари т. г.. В документа е предвиден механизъм, позволяващ на българското правителство да използва средства от европейските фондове за покриване на разходите за аналитични и консултантски услуги, предоставяни от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Световната банка.

Световната банка си партнира с България през последните 20 години и за нас е удоволствие да видим как ангажиментът на правителството към пътния сектор се материализира в километри нови пътища и магистрали. Радваме се, че чрез нашата нова партньорска инициатива ние ще можем да подпомогнем България със знание и идеи как да използва по най-добрия начин изграденото и как да развива нова инфраструктура“, заяви Питър Харолд, регионален  директор на Световната банка за Централна Европа и Балтийските държави.

Голямата цел на правителството за развитие на инфраструктурата не означава само строителство на различни активи, усвоявайки средствата от ЕС. Ние вярваме, че новопостроената инфраструктура допринася за качеството на живот на всеки българин и именно заради това тя трябва да се поддържа и управлява устойчиво. Затова и за нас е ценна аналитичната роля на Световната банка, защото ние се нужадем от ясен план и добри идеи как да се възползваме най-добре от новите пътища, как да развием инфраструктурата си, инвестирайки по добър и резултанен начин“, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова след подписването.

Това е третото споразумение за аналитично-консултантски услуги, които правителството на България подписва със Световната банка. Първите две споразумения за предоставяне на консултантски услуги при разработването на Национална стратегия за отрасъл „Водоснабдяване и канализация” (НСВиК) и при съставянето на „Стратегията за интелигентна специализация” в областта на иновациите бяха подписани в края на юли тази година. Споразуменията за аналитични услуги представляват първи конкретни стъпки в изпълнение на Стратегията за партньорство с България, приета преди година от Съвета на изпълнителните директори на Световна банка. Централно място в Стратегията е отредено на подкрепата в областта на знанието за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в България в съотвествие с програмата Европа 2020.

Контакти с медиите
В София
Ивелина Таушанова
Teл: + (359 2) 9697 239
itaushanova@worldbank.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2012/BG/05

Api
Api

Welcome