СТАТИЯ

Световната банка сключи с България две споразумения за консултантски услуги за варианти на стратегии за водите и иновации

26 юли, 2012


Image

Регионалният директор за Централна Европа и Балтийските държави на Световната банка Питър Харолд  и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.


ОСНОВНИ МОМЕНТИ ОТ ПУБЛИКАЦИЯТА
  • Уникалното партньорство в областта на знанието има за цел да подкрепи България в усилията за максимално усвояване на европейските фондове

СОФИЯ, 26 юли 2012 г. – Днес българското правителство подписа със Световна банка две споразумения за предоставяне на консултантски услуги при разработването на Национална стратегия за отрасъл „Водоснабдяване и канализация” (НСВиК) и на „Стратегия за интелигентна специализация” в областта на иновациите. Споразуменията бяха подписани от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев. От името на Световна банка споразуменията бяха подписани от регионалния директор за Централна Европа и Балтийските държави Питър Харолд.    

И двете споразумения за предоставяне на консултантски услуги са разработени в рамките на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и Световна банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС, подписан през януари т. г.. С този меморандум бе подготвена почвата за изключителното по рода си партньорство в областта на знанието между България и Международните финансови институции. В него е предвиден механизъм, позволяващ на българското правителство да използва средства от европейските фондове за покриване на разходите за аналитични и консултантски услуги, предоставяни от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Световната банка.    

Разработването на Национална стратегия за отрасъл „Водоснабдяване и канализация” и на „Стратегия за интелигентна специализация” ще изиграе важна роля в подготовката България за следващия Програмен период 2014-2020 г.. Двете стратегии са крайно необходими, за да бъде даден по-нататъшен импулс в инвестиционните планове на България за сектор „Водоснабдяване и канализация” и изграждане на иновационна инфраструктура.    

“Световна банка си партнира с България през последните 20 години, като наред с финансиране предоставя на страната анализи и консултации. С подписването на тези две споразумения изместваме ударението на нашето партньорство към областта на знанието, към оказване на целенасочена подкрепа на България за по-добро усвояване на европейските фондове и изпълнение на Националната програма за реформи”, заяви регионалният директор на Световна банка за Централна Европа и Балтийските държави Питър Харолд.


" Иновациите са наш основен приоритет, ето защо ние сме решени да изградим в България такава среда, която да благоприятства тяхното развитие и да позволи на българския бизнес да расте  "

Делян Добрев

Министър на икономиката, енергетиката и туризма

Иновациите са наш основен приоритет, ето защо ние сме решени да изградим в България такава среда, която да благоприятства тяхното развитие и да позволи на българския бизнес да расте”, подчерта в своето изказване министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.

Подписаното днес споразумение е следствие от подписаните през януари т.г. меморандуми за разбирателство между правителството на Република България от една страна и Световна банка и Европейската инвестиционна банка - от друга, за предоставяне на техническа помощ във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС, както и на подписания в края на месец юни 2012 г. договор за безвъзмездна помощ за „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК” между МРРБ като бенефициент и Управляващия орган на ОП „Околна среда” по ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев. „Споразумението е част от предвидените в договора 7 области на дейност за цялостно реформиране и устойчиво развитие и управление на сектор ВиК, включително изготвяне на отраслова стратегия за сектора и свързаните с това проучвания, анализи, работни посещения и др. Споразумението е на обща стойност 3,5 млн. лева и се сключва за срок до 14.08.2014 г.”, допълни заместник-министър Симидчиев.

До края на 2013 г. България има достъп до финансиране по линия на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в размер на близо 7 милиарда евро. Макар че през последните 12 месеца усвояването на европейските фондове бе чувствително подобрено, българското правителство е решено да усвои в пълен размер средствата за текущия Програмен период 2007-2013 г. и да се подготви за следващия.

Двете споразумения за предоставяне на консултантски услуги представляват първи конкретни стъпки в изпълнение на Стратегията за партньорство с България, приета преди година от Съвета на изпълнителните директори на Световна банка. Централно място в Стратегията е отредено на подкрепата в областта на знанието за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в България.

За контакти:

В София: Ивелина Таушанова, (359 2) 9697 239, itaushanova@worldbank.org


Api
Api

Welcome