СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Страните от Източна Европа и Централна Азия - водещи в света по подорбяване на бизнес средата

20 октомври, 2011
Вашингтон, 20 октомври, 2011 – За девета поредна година страните от Източна Европа и Централна Азия са водещи сред останалите региони по отношение на подобряване на бизнес регулациите. Това са изводите от новия доклад на Международната финансова корпорация и Световната банка, известен като Doing Business.

Публикуваният днес Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World (Да правим бизнес 2012: Да правим бизнес в един по-прозрачен свят) анализира нормативната уредба, засягаща местните фирми в 183 икономики. Докладът класира икономиките по 10 показателя, касаещи бизнес регулациите, като например – започване на бизнес, време за прекратяване на бизнес, външна търговия. Методологията на изследването беше разширена тази година с включването на индикатори за време за присъединяване към енергопреносната система.

През изминалата година, 21 от 24-те икономики в региона на Европа и Централна Азия подобриха бизнес регулациите си за местните фирми чрез извършване на общо 53 реформи в областите - време за приключване на процедура по несъстоятелност, прилагането на договори и защита на инвеститорите. В условията на световна финансова криза, 40 процента от икономиките в региона са подобрили процедурите си по производството за обявяване в несъстоятелност, като са извършили промени в законодателствата си.

България запазва стабилното си класиране от предишни години, като тази година е поставена на 59 място (при 57 място през миналата година). Като положителни са отчетени реформите в областта на търговията през граници и опростяване на процедурите по несъстоятелност, което поставя страната в глобалната класация пред държави като Чехия, Италия, Полша и Румъния.

От другите страни в регион Европа и Централна Азия, Грузия е с най-добрите показатели по свобода за правене на бизнес в региона и е класирана на 16 място. Страната продължава да следва своята широка програма от реформи, опростявайки започването на бизнес и увеличавайки достъпа до кредити. От 2005 година насам в страната са създадени нова митническа агенция и митнически кодове, кредитна служба, променен е имотния регистър и е извършена е реформа в съдебната система.

Армения се изкачи с шест места в глобалната класация и в момента заема 55 място благодарение на извършените пет регулаторни и институционални реформи между юни 2010 г. и май 2011 г., което е и най-високата бройка извършени реформи за региона. Кипър се изкачи до 40-та позиция увеличавайки защитата за инвеститорите.

Руската федерация облекчи процесите по регистриране на собственост, намали броя на документите необходими за търговия и преразгледа и намали тарифите за присъединяване към енергопреносната мрежа.

Новите данни показват, че подобряването на достъпа до информация относно бизнес регулациите помага на предприемачите. „Увеличаването на прозрачността и достъпа до информация относно регулациите е важна за създаването на по-здравословна бизнес среда,” каза Силвия Солф, водещ автор на доклада. „Към днешна дата, 60 процента от икономиките в Източна Европа и Централна Азия предоставят лесен достъп до списъците с тарифи или изискванията за документи за търговия, стартиране на бизнес, разрешителни за строителство или присъединяване към енергопреносната мрежа”.

Новият измерител, който изследва как икономиките са променили бизнес регулациите си през последните шест години показва, че всички икономики в региона Източна Европа и Централна Азия са подобрили своята бизнес среда. „Изследването показва, че опростяването на бизнес регулациите спомага за икономическия растеж на дадената страна”, заяви Аугусто Лопес-Кларос, Директор, Глобални индикатори и анализи от групата на Световната банка. „Чрез опростяването на регулациите и увеличаването на достъпа до кредитиране, страните в Източна Европа и Централна Азия продължават на разширяват възможностите за предприемачите.”

За доклада „Doing Business”
Докладът Doing Business анализира регулациите, приложими към деловите дейности на дадена икономика по време на техния жизнен цикъл, включително стартиране и опериране на бизнес, външна търговия, плащане на данъци и прекратяване на бизнес. Свободата за правене на бизнес се измерва на базата на 10 показателя и покрива 183 икономики. Класациите от предишните години са преизчислени, като са взети предвид новите индикатори, корекции в данните и промените в методологията, с цел да се правят съответните сравнения и съпоставки с новата класация.  Doing Business не измерва всички аспекти на деловата среда, имащи значение за фирмите и инвеститорите. Например докладът не измерва сигурността, макроикономическата стабилност, корупцията, нивото на професионални умения или финансовата мощ. Неговите констатации предизвикаха дебати по политиките в над 80 страни по света и дадоха възможност за все по-нарастващ брой изследвания на връзката между фирменото регулиране и икономическите резултати в отделните страни.

Групата на Световна банка
Групата на Световна банка е един от най-големите източници на финансиране и знания за развиващите се страни в света. Тя включва пет тясно свързани помежду си институции: Международната банка за възстановяване и развитие (IBRD), Международната асоциация за развитие (IDA), Международната финансова корпорация (IFC), Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите (MIGA) и Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID). Всяка една от тези институции играе важна роля в реализирането на мисията за борба с бедността и подобряване стандарта на живот на хората в развиващия се свят.

 

Контакти с медиите
В / във ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА
Иля Свердлов
Teл: +7 (495) 411-7555
isverdlov@ifc.org
Неждана Букова
Teл: +7 (985) 411-3986
nbukova@ifc.org
Кристин Шредер-Кинг
Teл: +1 (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2011/10/20/BG

Api
Api

Welcome