СТАТИЯ

Потенциалът на България за устойчив растеж и споделен просперитет

20 октомври, 2015


Image

Основни акценти
  • Преди присъединяването си към ЕС България постигна значителен напредък по отношение на жизнения стандарт и намаляването на бедността. След 2008 г. обаче икономическият растеж се забави и сближаването със стандартите на живот в ЕС стана по-трудно.
  • България ще трябва да се възползва от няколко двигатели на растежа, за да постигне по-бърз, приобщаващ и устойчив растеж.
  • Систематичният анализ за страната (SCD), разработен от Световната банка, предлага три области на политиките в България, които ще имат трансформационен ефект и ще увеличат потенциала на страната за растеж и споделен просперитет.

През последните десетилетия България отбеляза значителен напредък в подобряването на жизнения стандарт на всички българи. Бяха предприети значителни стъпки за сближаване на нивата на доходи с тези на Европейския съюз (ЕС) - брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по стандарти на покупателната способност се повиши до 45% от средното за ЕС през 2013 г. спрямо 29% през 1997 г. Сближаването допринесе за изваждане на 1,7 милиона българи от бедност и за повишаване с 1,4% равнището на доходите на 40-те процента от населението с най-ниски доходи.

Въпреки това, делът на българите в риск от бедност остава висок за държава-членка на ЕС. Възможностите за повишаване на доходите са ограничени - особено за 40-те процента от населението с най-ниски доходи, а световната финансова криза от 2008 г. до голяма степен блокира усилията на България за растеж, подкрепяни до тогава от значителни по обем чуждестранни капиталови потоци.

Image
За да стимулира споделения просперитет, България се нуждае от по-бърз, приобщаващ и устойчив растеж. Потенциалът за повишаване на доходите, особено на 40-те процента от населението с най-ниски доходи, ще остане ограничен, ако темпът на растеж на БВП се запази на сегашните нива - под 2 % годишно. По-бързият растеж трябва да бъде подкрепен от повишена производителност, повече работни места и по-висока икономическа активност.

Възстановяването на икономическата активност и създаването на работни места отнеха по-дълго време от очакваното. Средносрочните перспективи ще зависят от вътрешните политики и потенциала на България да се възползва максимално от фондовете на ЕС, предназначени да дадат тласък на инвестициите и конкурентоспособността.

Систематичният анализ за страната (SCD) прави извода, че ключът към постигане на по-бърз, включващ и устойчив растеж е в укрепване на институциите и политиките. Проучването идентифицира три области на политиката с потенциал за трансформиране на икономиката и постигане на тази цел:

1. Укрепване на институционалната и правната рамка за добро управление;

2. Повишаване на уменията и пригодността за заетост на всички българи; и

3. Подобряване на ефективността и ефикасността на публичните разходи.

Въз основа на значителен обем предходни и текущи изследвания, извършени както от Световната банка, така и от местни и чуждестранни експерти, в Систематичния анализ за страната са разгледани ограниченията и двигателите за постигане на растеж, като е използвана рамка, основана на стойността на активите за изясняване на механизмите, по които микро- и макро-икономически фактори формират профила на доходите и динамиката на 40-те процента от населението с най-ниски доходи.

Трите трансформационни сфери на политиките ще отговорят също и на нуждите на най-уязвимите българи, а именно: високият и все по-нарастващ брой бедни роми; нарастващият дял на бедните възрастни хора и пенсионери спрямо работещото население; и потенциално изгубеното поколение младежи, които нито учат, нито работят.

Систематичният анализ за страната има за цел да предостави информация в диалога между правителството и Групата на Световната банка по отношение на Рамката за партньорство със страната, която на свой ред ще определи областите, в които Банката може да подкрепи усилията на правителството за намаляване на бедността и стимулиране на споделения просперитет.


Api
Api

Welcome