СТАТИЯ

Партньорство за европейско бъдеще на България

18 май, 2011


Новата стратегия за партньорство предлага знания за интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически растеж

World Bank Group

Каква е ролята на Групата на Световната банка като институция, работеща по въпросите на развитието, в една държава от Европейския съюз? България – най-новият член на ЕС, отлично знае отговора на този въпрос. А той е показателен, защото не става дума за пари, а за знания, отговарящи на специфичните нужди на страната, както и за навременна подкрепа за по-нататъшното изравняване на жизнените стандарти и ускоряване на усвояването и максималното оползотворяване на наличните средства от ЕС.

България измина дълъг път от бурния политически и икономически преход през 90-те години на миналия век до съвременната пазарна икономика. Днес България – страна с население от малко над 7 милиона души – е икономика със средни доходи. През 2009 г. нейният брутен вътрешен продукт на глава от населението възлезе на 6 423 щ.д. Но този път не беше никак лесен. Присъединяването на България към ЕС през 2007 г. бе предшествано от цяло десетилетие на реформи, някои от които особено тежки. Опирайки се и на препоръките на Световна банка, България въведе строги макроикономически политики и успя да постигне фискална стабилност и увеличаване на събираемостта на приходите. България преживя цяло десетилетие на непрестанен икономически растеж, но глобалната финансова криза от 2008-2009 г. оказа сериозно отражение върху страната. Сега българската икономика е в процес на възстановяване, който се развива добре и очертава положителни перспективи за постигане на интелигентен, устойчив и включващ растеж в съзвучие със стратегията „Европа 2020”. Именно тук е мястото на новия модел за партньорство на Световна банка, който ще осигури глобални и регионални знания и добри практики по един целенасочен, отговарящ на нуждите на страната начин.


" Исторически нашето партньорство бе изградено около програма за отпускане на заеми, аналитична дейност и изготвяне на доклади. Днес партньорството е доста по-различно. България е страна-членка на Европейския съюз, който предоставя мащабни ресурси. От своя страна България разполага с огромен потенциал. А ние от Групата на Световна банка сме готови да използваме нашите знания, за да помогнем за реализацията и на двете – подобряване усвояването на европейските средства с цел отключване потенциала на страната. "

Питър Харолд

Директор на Световна банка за Централна Европа и Балтийските държави

В частност, новата Стратегия на Групата на Световна банка за партньорство с Република България ще предостави базирани на знания услуги в сферите на пътната и водна инфраструктура, подобряване на регулаторната среда за бизнеса, укрепване на публичната администрация и финанси, подпомагане на националната програма за зелено развитие и растеж, включително и за енергийна ефективност, както и подкрепа за развитието на железопътния транспорт, образованието и социалното включване на най-уязвимите групи и най-вече ромите. Бъдещата финансова подкрепа от Групата на Световна банка ще има допълващ характер и ще бъде насочена главно към реформите във финансовата политика, като финансирането ще се основава на постигнати конкретни резултати. Стремежът е този род финансиране да бъде иновативно в смисъл, че от една страна то ще бъде ориентирано към подкрепа за най-тежките реформи с фокус върху резултатите от тяхното осъществяване, а от друга, ще се подкрепят иновативни дейности в частния сектор чрез финансиране от Международната финансова корпорация (IFC) - подразделението на Групата на Световна банка, което работи с частния сектор. 

Финансовата подкрепа през първата година ще бъде насочена към модернизация на железопътния сектор чрез отпускане на първия от поредицата заеми за развитие на политиките, както и на един инвестиционен заем. Серията от заеми за развитие на политиките включва три заема, всеки в размер от 80 млн. евро, които са предназначени за разработване и осъществяване на реформи в железниците с цел да се гарантира, че публичните инвестиции в железопътна инфраструктура и пътнически услуги отговарят на нуждите на транспортния пазар, транспортните политики на ЕС и разумната фискална политика, провеждана от българското правителство. Инвестиционният проект за рехабилитация на железопътната инфраструктура в размер на 70 млн. евро ще финансира снабдяването на Национална компания „Железопътна инфраструктура” със съвременно оборудване и техника за поддръжка, с което се цели подобряване на качеството и ефективността на свързаните с железопътната инфраструктура услуги в България.

Както твърди Маркус Репник, постоянен представител на Световна банка за България, новият модел за партньорство ще се основава на „двупосочен подход, който едновременно ще предоставя знания, но и ще се учи от България като се извличат поуки, които могат да бъдат полезни за други страни”. 

Засилване на сътрудничеството
След като българското правителство се обърна с молба към Световна банка за оказване на подкрепа за ускорено усвояване на европейските фондове с акцент върху транспортния и водния сектор, през м. август 2010 г. министър-председателят на Република България и президентът на Групата на Световна банка подписаха Меморандум за разбирателство за засилване на сътрудничеството в развитието на инфраструктурата на България и за ускорено усвояване на европейските фондове. 

Речултати
От 1990 г., когато България се присъедини към Групата на Световна банка, до сега Банката допринесе за ускоряване на икономическия растеж в страната и подкрепи реформите в области като банков сектор, приходна администрация, здравеопазване, социално подпомагане и опазване на околната среда. Благодарение на няколко проекта в рамките на предишната Стратегия за партньорство бяха постигнати видими резултати.Api
Api

Welcome