Събития
Трансформиране на сектор „Земеделие и развитие на селските райони“ в България
Конференция: „Трансформиране на сектор „Земеделие и развитие на селските райони“ в България“
4 юни, 2015София


Конференцията цели да постави началото на дискусия за настоящите предизвикателства и дългосрочната визия и цели на Българското земеделие и развитието на селските райони в светлината на средносрочните и дългосрочни глобални и Европейски тенденции.

 

Целта на конференцията е да стимулира широка дискусия между заинтересованите страни на тема настоящи предизвикателства и бъдещите цели в сектор „Земеделие и развитие на селските райони“ (ЗРСР) в България в контекста на дългосрочните глобални и европейски тенденции. Събитието ще послужи за форум, на който ръководството на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) да изложи дългосрочните си планове за реформа и инвестиционни приоритети в сектор ЗРСР, надграждащи върху вече регламентираната от ЕС рамка. В заключение, тъй като в глобален мащаб изменението на климата се счита за основна движеща сила в селското стопанство, по време на конференцията ще бъдат представени ключови предизвикателства за уязвимостта на българското земеделие, като ще бъдат подчертани някои от възможностите за адаптация в контекста на климатичните промени.

Европейският съюз (ЕС) и светът като цяло са изправени пред необходимостта от трансформация. Дългосрочни предизвикателства осезаемо излизат на преден план и изискват решителна визия и действия. Световното население се увеличава с бързи темпове, а все по-голямата необходимост от природни ресурси и рязкото затопляне на планетата създават нова оперативна среда. Застаряващото население на Европа допълнително усложнява тези предизвикателства.

Всичко това ще има сериозни последствия за селското стопанство и препитанието в селските райони. Докато в световен мащаб необходимостта от храна расте, фактори като увеличаващата се урбанизация, все по-високи цени на енергия (и торове), натискът върху водните ресурси и все по-голямата уязвимост на земеделските култури и добитъка в резултат на климатичните промени водят до ограничаване на производството на храни.

Държавни и частни заинтересовани лица следва да действат съвместно, за да преодолеят тези заплахи и да се възползват от новооткриващите се възможности. Предвид обстоятелствата, ЕС представи своята амбициозна стратегия Европа 2030, основана на три взаимно подсилващи се приоритета: интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Целта, да се намалят емисиите на парникови газове с 40% до 2030, дава тонът и всички национални и секторни стратегии следва да бъдат ориентирани в тази насока.

В такъв момент България също следва да вземе стратегически решения за бъдещето на селското стопанство и селските райони. Такива решения следва да уловят изключителния потенциал и множеството силни страни на страната и да приложат успешен подход към изменящата се глобална и европейска среда.

Разработването на дългосрочна визия и стратегия за сектор „Земеделие и развитие на селските райони“ в България би представлявало важна стъпка напред към утвърждаване на последователна, всеобхватна и стабилна обществено-политическа рамка.

Image

 

 

Програма (ПДФ)

Програма

10:00 – 10:30 ч.

Регистрация и кафе

 

10:30 – 10:45 ч.

Откриване и приветствени думи

г-н Тони ТОМПСЪН, Постоянен представител, Световна банка

г-жа Десислава ТАНЕВА, Министър на земеделието и храните

Панел 1: Сектор „Земеделие и развитие на селските райони“ в България през 2030

Този панел ще представи перспективите за селското стопанство и селските райони, които България предвижда до 2030 г. По този начин не само ще бъдат отчетени средносрочните и дългосрочни възможности и предизвикателства, които се проявяват както на глобално, така и на европейско ниво, но и ще бъдат подчертани силните страни на България, от които страната може да се възползва с оглед изработването на дългосрочна визия за сектор „Земеделие и развитие на селските райони“.

10:45 – 11:40 ч.

Презентации

г-жа Десислава ТАНЕВА, Министър на земеделието и храните

 

Приоритети на дългосрочната визия за устойчиво земеделие в България

г-н Дачиан ЧОЛОШ, Европейски комисар по земеделие и развитие на селските райони, 2010-2014 г.

 

Европейският селскостопански модел: все още относим предвид глобалните селскостопански предизвикателства?

г-н Холгер КРЕЙ, Главен икономист по селскостопански въпроси на Световната банка

 

Земеделие за бъдещето: задоволяване на нуждите от храни в световен мащаб, подобряване на гъвкавостта и намаляване на въглеродния отпечатък в селското стопанство

г-н Шейн ХАМИЛ, Посланик на програмата „Origin Green“ на Ирландския съвет по храните (Irish Food Board) и Експерт на Световната банка

 

Интелигентно, зелено и устойчиво: Уроци от „Food Harvest 2020“ - ирландската визия за растеж в производството на земеделски храни

11:40 – 12:30 ч.

Дискусия и въпроси и отговори

 

12:30 – 13:30 ч.

Обяд

 

Панел 2: Повишаване на издръжливостта на земеделските производители в контекста на климатичните промени

Този панел ще насочи дискусията към една от най-осезаемите движещи сили в селскостопанския сектор в световен мащаб: изменението на климата. Като източник както на възможности, така и на заплахи, климатичните промени оказват все по-голямо влияние върху българското селско стопанство. Най-вече промените в количеството на валежите и изменящите се температурни модели изискват новаторски и адаптивен подход, който не само да отговаря на нуждите на българските земеделски производители, но и да бъде добре разбран от тях. Панелът ще се фокусира конкретно върху въпроса, какво България планира да предприеме по отношение на модернизирането на своите системи за напояване, въвеждането на иновативни инструменти за управление на риска, или подобряването на селскостопанските  практики.

 

13:30 – 14:20 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:20 – 15:15 ч.

Презентации

г-н Васил ГРУДЕВ, Заместник-министър на земеделието и храните

Изграждане на издръжливост на българското земеделие за адаптиране към климатичните промени

г-жа Ивелина ВАСИЛЕВА, Mинистър на околната среда и водите

 

Ролята на селското стопанство в българската стратегия за адаптация към климатичните промени

г-н Румен ХРИСТОВ, Председател на парламентарната Комисия по земеделието и храните

 

Влиянието на климатичните промени върху българското земеделие и уязвимост на икономиката в селските райони

г-н Дачиан ЧОЛОШ, Европейски комисар по селско стопанство и развитие на селските райони, 2010-2014 г.

 

Стратегията 2030 на ЕС: перспективи за адаптация в селското стопанство

г-н Холгер КРЕЙ, Главен икономист по селскостопански въпроси на Световната банка

 

Интелигентно селско стопанство в контекста на изменението на климата: повишаване на продоволствената сигурност предвид климатичните промени, пред което сме изправени

 

Дискусия и въпроси и отговори

 

15:15 – 15:30 ч.

Заключителни думи

г-жа Десислава ТАНЕВА, Министър на земеделието и храните

г-н Тони ТОМПСЪН, Постоянен представител, Световната банка

Дискусия

 

 

       

 

 • Г-жа Десислава Танева

  Министър на земеделието и храните
 • Г-н Васил Грудев

  Заместник-министър на земеделието и храните
 • Г-жа Ивелина Василева

  Mинистър на околната среда и водите
 • Г-н Румен Христов

  Председател на парламентарната Комисия по земеделието и храните
 • Г-н Дачиан Чолош

  Европейски комисар по земеделие и развитие на селските райони от 2010-14 г.
 • Г-н Тони Томпсън

  Постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия
 • Г-н Холгер Крей

  Главен икономист по селскостопански въпроси на Световната банка
 • Г-н Шейн Хамил

  Експерт на Световната банка и Посланик на програмата „Origin Green“ на Ирландския съвет по храните (Irish Food Board)
събитие
 • дата: Четвъртък, 04 юни 2015 г
 • време: 10:00 – 15:30
 • място: София Хотел Балкан (Шератон), зала „Средец“ пл. „Света Неделя“ 5, гр. СофияWelcome